מהי ערבות – משמעות משפטית

מאמר זה יעסוק בנושא של כתב ערבות ובמשמעות המשפטית שלו. ראשית יובהר ויוסבר המושג, יובהר מתי יופעל למעשה כתב הערבות כנגד הערב, יפורטו סוגי הערבויות והערבים השונים והכללים בהם נדרש לעמוד כתב ערבות על מנת שיהיה תקף. לבסוף יודגש באילו מצבים ראוי וכדאי להיוועץ עם עורך דין מתמחה בנושא.

עסקאות חשובות רבות לאורך החיים, דורשות מאיתנו להציג בפני נושים ערבות צד ג' או בכינויו כתב ערבות, בין אם על ידי בן אדם אחר או ערבות בנקאית. ההיגיון הברור, כאשר קיים סיכון כלכלי גדול לאחד הצדדים, אותו צד מעוניין להבטיח את הסיכון הזה בין השאר באמצעות ערבות של אדם חיצוני, אדם נוסף שתהא לו אחריות במידה והחוב לא יוחזר.

במצבים רבים אותו נושה יסרב לביצוע העסקה, ככל שלא תוצג בפני ערבות מספקת לטעמו. המצבים הנפוצים ביותר לעניין דרישה של ערבות הן כאשר אנו לוקחים הלוואה מהבנק, שוכרים דירה לטווח ארוך, רכישת דירה, לקיחת משכנתא ועוד. כך למעשה, נוצרות שתי התקשרויות חוזיות: האחת בין הנושה לחייב, והשנייה בין הנושה לערב.

החוק המסדיר את הנושא על כלל נושאיו הוא חוק הערבות משנת 1967, אשר עבר מספר תיקונים לאורך השנים. בחוק קבועים בין השאר הפרטים הללו שכדאי להכיר: כתב הערבות יכול שיימסר לערב בכתב כמסמך רשמי או בעל פה, כתלות בסוג הערב וגובה הסכום שניתן כערבות. ישנם ערבויות המוגבלות בסכום מסוים וישנם ערבויות שאינן מוגבלות בסכום.

מהו כתב ערבות?

כתב ערבות הוא למעשה התחייבות של אדם לקיים את חיובו של אדם פלוני אחר כלפי צד שלישי. כתב הערבות עליו אנו חתומים עתיד להתממש רק במידה והאדם עבורו חתמנו ערבות, לא יעמוד בהתחייבויות בהתאם להסכם שעשה עם הנושה, אותו צד שלישי. קרי, אותו כתב ערבות מקבל משמעות הלכה למעשה רק בעת שנעשתה הפרה מצדו של החייב.

כתב הערבות המוכר והאמין ביותר הוא כתב הערבות בנקאית, לפיו הבנק משמש כערב לחייב, במידה ולא ישלם את חובו. בגין שירות זה, ישלם החייב עמלה מסוימת לבנק. בנוסף אליו, קיים כתב ערבות עצמית שנחשב לאמין אך פחות, שכן הערב בכתב זה איננו גוף מוסדר כגון בנק, אלא גוף אחר דוגמת אדם פרטי.

 

עוד על ערבות בנקאית:

לערבות הבנקאית יש יתרונות רבים בעיקר עבור הנושה, שכן היא ניתנת לביצוע גם בסכומים גדולים ורמת אמינותה גבוהה, שכן הנושה יידרש להתנהל מול הבנק. עם זאת, עלותה של הערבות גבוהה עבור החייב, הוצאתה דורשת הגעה פיזית לבנק, והכסף שתחת הערבות לא יהיה זמין לחייב בכל תקופת הערבות (קרי, הכסף "שוכב" בבנק).

 

מה המשמעות המשפטית של כתב הערבות עבור הערב?

למעשה, ככל שכתב הערבות נחתם ונערך לפי חוק ובהתאם לכללים הקבועים בדין, הרי שככלל, מרגע שבוצעה הפרה, הערב חייב במילוי החיוב לנושה. זאת, תחת כל ההסתייגויות והגבלות שיובאו בעיקרן להלן.

 

באילו מצבים ייתכן והערב יהיה פטור ממילוי החיוב לנושה?

כפי שצוין בקצרה לעיל, ישנם מצבים מסוימים בהם הדין מכיר בהם  כל ערב יהא פטור למעשה מתשלום החוב. בין הדוגמאות העיקריות:

  1. הנושה בפעולותיו הוא שגרם לאי מילוי החוב על ידי החייב.
  2. הנוגשה גרם לכך שערבוה שנועדה להבטיח את החיוב תפקע, אז יהיה הערב פטור בסכום הנזק לו גרם הנושה.
  3. תמה תקופת ההתיישנות בגין החוב של החייב כלפי הנושה.
  4. בנוסף לכך יצוין כי הערב תמיד רשאי לטעון טענת הגנה ענייניות ורלוונטיות שעומדות לו כנגד הנושה.

 

ערבים "מיוחדים"

בדין קיימים כמה סוגי ערבים, כאשר לכל ערב יש זכויות והגנות שונות.

ערב יחיד: המושג ערב יחיד מוגדר בסעיף 19 לחוק הערבות, כאשר ערב יחיד יכול להיות הן תאגיד והן אדם פרטי, בהתאם להגדרה המפורטת בחוק. הערב היחיד נהנה מהגנה מלאה של החוק על ידי הגדרה של מספר כללים. ראשית, הערב היחיד יהא חייב רק לסכומים שמוגדרים בחוזה הערבות ולא לשקל מעבר לכך. ככל שהערב היחיד חתם מבלי לשים את הדעת על כתב ערבות שאינו מוגבל בסכום, הרי שהוא יהיה פטור מהערבות עליו וכלל לא ניתן יהיה לדרוש ממנו את תשלום החוב. עוד, החוב מחייב ליידע את הערב היחיד הן באשר לערבות והן באשר לחוב.

לגבי ערב יחיד החוק מוסיף כי ניתן יהיה להגיש כנגדו תביעה למימוש הערבות הכספית רק באחד מן המקרים המנויים לעיל: כאשר ניתן פסק דין כנגד החייב; באם החייב נפטר; כאשר הוצא נגד החייב צו כינוס נכסים; אם יצא מהארץ לצמיתות או אם ניתן אישור בידי ראש ההוצאה לפועל.

ערב מוגן: ערב מוגן, כפי שהוא מוגדר בחוק הערבות, תשכ"ז-1967, הוא ערב יחיד שזכאי להגנות נוספות על אלו שקבועות לערב הרגיל והיחיד, ובכך מעמדו המשפטי הוא הטוב ביותר מבין סוגי הערבים המוגדרים בחוק. החוק קובע מהם אותם קריטריונים שהופכים ערב לערב מוגן, הנוגעים בעיקר לשאלת גובה הערבות והמטרה לה הערבות נועדה.

להלן מספר מצבים בהם ערב מוגן ייהנה מהגנה מוגבר לעומת ערב רגיל:

  • במידה והופר החוב, הנושה יהא חייב לשלוח לערב הודעה בדבר אי עמידתו של החייב בחובותיו מול הנושה תוך 90 יום מההפרה. במידה ולא נשלחה הודעה במועד הנקוב, הערב יהא פטור. כך, מבטיח הסעיף כי הערב יהא מודע לחוב בהקדם האפשרי ומונע מנושים "לנמנם" על זכויותיהם.
  • בדומה לכך, קיימת חובת גילוי נרחבת בין הנושה לבין הערב המוגן, עוד בטרם כריתת החוזה, בכל הנוגע להתחייבותו של החייב כלפי הנושה.
  • במידה ויש מספר ערבים, הערב המוגן יהיו חייב רק בהתאם לחלקו היחסים לסכום הערבות, בהתאם לכמות הנושים. למשל, אם לחייב ישנם שלושה ערבים, הרי שהערב המוגן יהא חייב בתשלום של עד 30% מגובה החוב (הגנה שלא תחול על הערב הרגיל).

מכל הדוגמאות הללו עולה כי חשוב לזכור: באם נמסר לכם כי לא שולם חוב לו אתם ערבים, היו ביקורתיים וחשדנים ובדקו שכלל התנאים והמעשים הנדרשים נעשו כראוי טרם הפנייה אליכם.

לעניין זה חשוב להכיר, שכאשר הנושה הוא בנק, חלות עליו חובות אמון ותום לב מוגברות ביחס לנושה שהוא אדם פרטי. הדבר משפיע על אופן ההתנהלות המצופה והנדרש מהבנק אל מול הערב.

 

כיבדתי את כתב הערבות ושילמתי לנושה, כיצד עליי לפעול כעת על מנת להשיב את כספי?

עצם העובדה כי אדם משמש כערב לאדם אחר, לא אומרת שבעל החייב יהא פטור מחוב אליו. כלומר, באם השלמתי את החוב של החייב, כעת אני משמש כמעין נושה של החייב המקורי, לו שימשתי כערב. זכות זו נקראת זכות שיפוי, והמחוקק קובע כיצד ובאילו מצבים הערב יכול להיפרע מהחייב.

 

כיצד ממומש כתב ערבות?

לרוב, כתב הערבות ימומש ביחד עם ההליך המשפטי שמתנהל מול החייב. הערב יצורף כנתבע בכתב התביעה, ובמצבים מסוימים אף יצורף ישירות לתיק ההוצאה לפועל (כאשר הנושה יכול להגיש את תביעו ישירות כבקשה ביצוע שטר).

 

הגבלות נוספות שקיימות על הסכם הערבות:

בנוסף להגבלות הקיימות על הסכם ערבות מהיותו הסכם שכזה, הרי בסופו של יום יש לזכור כי מודבר בהסכם חוזי לכל דבר. משמעות הדבר, היא שהסכם הערבות כפוף לחוק החוזים הכללי ועל כן ניתן לתקוף אותו גם במישור המשפטי הזה.

 

מתי כדאי להיוועץ בעורך דין?

כפי שניתן להבין מהמאמר, הרי שאין להקל בהשלכות המשפטיות שבחתימה על הסכם ערבות. מדובר בהסכם משפטי עם פוטנציאל סיכון מאוד גדול לחותמים עליו ועל לערב להיות מופתע מכך. בעקבות הסיכון הכלכלי הגדול הקיים, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין בשני שלבים משמעותיים: ראשית, טרם חתימת החוזה.

בן משפחה או חבר פונה אליכם ומבקש שתחתמו על ערבות? גשו להתייעץ עם עורך דין מומחה, על מנת להבין לעומק את השלכות המשפטיות, את מעמדכם המשפטי והן כדי לוודא שכתב הערבות נעשה בהתאם לדרישת החוק. השלב השני בו בוודאי כדאי להיוועץ עם עורך דין, אם חלילה נודע או הודיעו לכם כי החייב לו ערבתם הפר את התחייבויותיו ואתם נדרשים לשלם במקומו. זה הזמן לאתר את הפרצות הרלוונטיות בהסכם, או לחילופין לפעול לשיפוי על ידי החייב לו ערבתם.

נשמח לסייע לכם בכל הנוגע לנושא של ערבות משפטית, פנו למשרדנו המתמחה ועובד בתחום מזה שנים רבות.

מהי ערבות – משמעות משפטית
מהי ערבות – משמעות משפטית
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader