תביעה על סכום קצוב

גביית חובות באמצעות מערכת הוצאה לפועל הינו הכלי החוקי היחיד המאפשר לגבות את החוב לו זכאית ישות משפטית (נזכיר כי בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, "זוכה" הוא מי שפסק דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו) מכוח פסק דין, הסכם, התחייבות, ערבות, שטר וכיוצא בזאת.

למעשה, גביית חובות באמצעות מערכת ההוצאה לפועל הינה כלי יקר ערך, בהיותו כלי שבאמצעותו כל אזרח פשוט יכול לתבוע את הכסף אליו הוא זכאי, לרבות סכומים נמוכים באופן יחסי.

להליך גבייה מסוג זה קוראים הליך תביעה על סכום קצוב והוא מוסדר בסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. הליך זה מקנה לזוכה ועורך דינו כלי לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב ללא הליך קודם בבית המשפט, כאשר מומלץ בחום להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל המתמחה בתחום התביעה על סכום קצוב.

כאן יש מקום לעצור ולהסביר, כי פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד החייב ללא הליך מקדים בבית המשפט מהווה יתרון משמעותי לזוכה אשר חוסך זמן יקר והוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי לשם קבלת אסמכתא חוקית לקיום החובה. הזוכה אינו נדרש לנהל הליך משפטי אשר כולל ייצוג משפטי בידי עורכי דין, תשלום אגרות וכמובן – מפח נפש כללי הנובע מבזבוז משאבים נפשיים וכלכליים רבים כל כך לשם השגת סכומי כסף נמוכים יחסית.

 

מתי ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?

ישנם שני מקרים בהם אדם יכול להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, ואלו מופיעים בסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל –

ביצוע תביעה על סכום קצוב (תיקון מס' 24) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 46) תשע"ה-2015

"81א1. (א)        תביעה שהיא אחת מאלה:

(1)  תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב.

(2)  תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק".

לפי חוק זה, אלו שני מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב –

תביעה על סכום קצוב
תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום ידוע

כאשר אדם יודע איזה סכום הוא אמור לתבוע, בין כי הוא ידוע לו ובין אם ניתן לחשבו בקלות, ותביעת סכום זה נובעת מכוח התחייבות שיש עליה ראיה בכתב או חוזה כתוב, הוא יכול לתבוע סכום קצוב בהוצאה לפועל.

כלומר, ניתן לתבוע אדם על סירובו לעמוד בחוזה ולשלם סכום קצוב המופיע בו או כל התחייבות כתובה אחרת.

 

תביעה על סכום כסף ידוע מכוח עילה בחוק

ניתן לתבוע אדם על מנת שישלם את חובו שנוצר מכוח עילה המופיעה בחוק, כמו אגרה שלא שולמה או חשבון שעליו לשלם.

 

כיצד מתנהלת תביעה לסכום קצוב?

ניתן לבקש לבצע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה – תביעה על סכום קצוב).

מכאן ברור שתביעות מכוח ערבות, חוזה, שטר חוב, חשבונית חיוב וכו', החוסות תחת הסעיף האמור מתנהלות בלשכת ההוצאה לפועל תוך בקרה של רשם / ראש הוצאה לפועל ומכילות, בין היתר, את הזכות של הזוכה לנקיטת הליכים מבצעיים כנגד החייב ונכסיו (ככל שישנם) לרבות הליכי עיקול, מימוש והטלת הגבלות שונות במטרה להביא לפירעון של החוב בדרך היעילה ביותר תוך שמירה ואיזון על זכויות החייב והזוכה.

כלי זה של תביעה לסכום קצוב נוצר במערכת המשפט על מנת לשחרר לחץ מבתי המשפט וטריבונלים שיפוטיים אחרים וזאת שעה שניכר שתביעת הזוכה חזקה ביותר ואין כל צורך לנהל בירורים נוספים בפני גורם שיפוטי מוסמך. יחד עם זאת, מומלץ לבנות מראש אסטרטגיה לפי אופי המקרה ולהכין תשתית ראייתית, לרוב נשלח לחייב מכתב התראה לפני נקיטת הליך משפטי, דבר המחזק את אופן ההתנהגות ומגדיל משמעותית סיכוי הצלחה בהליך, או, הרבה פעמים, מונע את ההליך כולו.

 

איך מגישים בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב?

שלב ראשון – שליחת התראה לחייב

ראשית, על הזוכה לשלוח לנתבע, הרי הוא החייב, מכתב התראה על מנת להתריע לו על הכוונה להגיש את הבקשה לביצוע תביעה לסכום קצוב. לא ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב מבלי שתינתן התראה עבור החייב, כיוון שהוא זכאי לזכותו להגן על עצמו בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו, המתבטאת גם במתן זמן הולם לשם היערכות לתביעה לסכום קצוב.

הזוכה צריך לשלוח את מכתב ההתראה בדואר רשום יחד עם אישור על המסירה לחייב. אם הזוכה רואה שאין דרך לעשות זאת, הוא יכול לבקש מעורך דינו (בתנאי שהוא מיוצג) להמציא מכתב התראה שיינתן על ידי מסירה אישית, על מנת שתובטח הגעתו של המכתב ליעדו. מה קורה אם החייב מסרב לקבל את מכתב ההתראה ואינו חותם על אישור מסירה? אם סירובו הוכח, הוא ייחשב כמי שקיבל את מכתב ההתראה כדין וכחוק.

 

שלב שני – הגשת הבקשה לביצוע תביעה לסכום קצוב

חשוב להזכיר שללא מסירת מכתב התראה על ביצוע תביעה לסכום קצוב, לא ניתן להגיש בקשה ביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל. רק לאחר שלושים ימים מיום המצאת מכתב ההתראה לחייב ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, הידוע גם בתור טופס 203. לבקשה זו יש לצרף מספר מסמכים:

 • ייפוי כוח בידי עורך דין במידה שהוא מיוצג.
 • כתב תביעה – כתב התביעה צריך לכלול את כל הטענות המשפטיות, לצד העובדות הרלוונטיות, על מנת להוכיח את עילת התביעה של התובע כנגד הנתבע.
 • ראיה בכתב – כאמור, סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל דורש כי תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל תתבסס על ראיה בכתב כגון חוזה או התחייבות כתובים.
 • העתק של מכתב ההתראה
 • אישור על שליחת מכתב ההתראה – יש לצרף אישור על שליחת ההתראה בדואר רשום, אישור מסירה אישית או מסמך כתוב ממוסר מכתב ההתראה כי הנתבע סירב לחתום על אישור מסירת מכתב ההתראה או שסירב לקבל את מכתב ההתראה כליל.
 • העתק של תשובת החייב למכתב ההתראה – כמובן, רק אם החייב השיב לו.
 • אישור משרד הפנים על זהותו של החייב – שמו של החייב, שם אביו ומספר תעודת הזהות שלו.
 • אם החייב הוא רשות מקומית\ מועצה מקומית\ מועצה אזורית\ עירייה – יש לצרף אישור על שמו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מרשימת היישובים של משרד הפנים.
 • אם החייב הוא אגודה שיתופית – יש לצרף את סמל האגודה השיתופית של החייב כפי שמופיע אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שמופיע באתר רשם האגודות השיתופיות.
 • אם החייב הוא עמותה רשומה – יש לצרף את הסמל והמספר של העמותה הרשומה כפי שמופיע אצל רשם העמותות או כפי שמופיע באתר רשם העמותות.
 • אם החייב הוא חברה – יש לצרף את מספר הח"פ ושם החברה כפי שמופיע בדוח רשם החברות.

 

שלב שלישי – הגשת הבקשה לתביעת סכום קצוב

לשם תביעה על סכום קצוב יש לשלם אגרת פתיחת תיק בגובה 60 ₪, וניתן להגיש בכל אחת מלשכות הוצאה לפועל.

 

האם ניתן להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב?

מניסיוננו, החייב הישראלי הממוצע משתדל למשוך זמן, נותן הבטחות סרק, מחזיר חלק קטן מהחוב ושוב נעלם לעוד מספר חודשים וכו', כל זה בתקווה להתנער מהחוב, איך ברגע שהוא מקבל מכתב התראה מעורך דין הוצאה לפועל, המסביר באופן יסודי, מקצועי וברור מה הולך לקרות לחייב ותוך כמה זמן (מעיכוב יציאה מהארץ ועד עיקולי משכורת וחשבון בנק), יותר ממחצית החייבים מוצאים הסדר לסגירת החוב המקובל על שני הצדדים וללא הליך משפטי.

חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד הוצאה לפועל גם כדי לא לגרום נזק ולהבין את סיכויי התביעה – דבר שמונע בהרבה מקרים בזבוז זמן וכסף מיותרים לשני הצדדים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחייב שמורה הזכות להגיש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב שהגיש הזוכה במידה ובידי החייב טענות הגנה מוצדקות מהותיות או דיוניות כנגד התביעה. חשוב להדגיש כי גביית חוב באמצעות הגשת תביעה על סכום קצוב על ידי עורך דין הוצאה לפועל אינה הדרך היחידה המובילה לפירעון החוב, אך בהחלט דרך זו יעילה וזולה משמעותית משאר האופציות שהמשפט בישראל מספק.

 

עורך דין תביעה לסכום קצוב הוצאה לפועל

כפי שניתן להבין ממאמר זה, תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל הינה תביעה פשוטה באופן יחסי, אשר הליך ביצועה ידידותי גם לאזרח הפשוט שחסר כל הכשרה משפטית. עם זאת, ישנם דברים רבים שעשויים להשתבש בהליך, כמו קושי לאתר את החייב או מקרה בו החייב הגיש התנגדות לתביעת הסכום הקצוב בהוצאה לפועל. במקרה כזה, מומלץ בהחלט ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בתביעה של סכום קצוב בהוצאה לפועל.

גם בהליך תביע לסכום קצוב הוצאה לפועל אינה גוף אשר קל להתמודד עמו, ורבים מוצאים את עצמם מתוסכלים מאוד מהתהליך והבירוקרטיה הרבה הכרוכה בו. פנייה לעורך דין המתמחה בתחום הינה ההחלטה הנבונה ביותר, כיוון שהיא מבטיחה כי התהליך יעבור בצורה החלקה והטובה ביותר, אשר ככל הנראה תהיה מהירה יותר וחכמה יותר מהתביעה לסכום קצוב שתנסו לעשות בעצמכם.

ניתן ליצור קשר עם משרד עורך דין הוצאה לפועל ינובסקי – משרדנו מעניק מענה מקצועי בנושא, ואנו נשמח להשיב לכל שאלה בנוגע להליכי גבייה / הגנה במסגרת תביעה על סכום קצוב, ולהעניק לכם את הייעוץ הטוב ביותר בעבורכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
עורך דין קניית דירה

הזוג שגילה שקנה דירה ממתחזה, הבחור שקיבל מפתח וגילה בזמן ביצוע ההובלה שאין לו שום שקע חשמל בדירה והפנסיונרים שגילו בדיעבד שלדירה שרכשו לביתם אין

קרא עוד »
עורך דין נזקי רכוש

שריפה, הצפה, פריצה לבית, תאונת דרכים ואפילו אסון טבע יכולים לגרום לנזק משמעותי לרכוש יקר וחיוני להמשך החיים. אנשים שאיבדו את ביתם כתוצאה משריפה למשל,

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברות

פירוק חברה הוא הליך ארוך ומורכב שאורך זמן מה ומצריך התגייסות מלאה מצד מנהלי התאגיד. במקרים רבים אין צורך בפירוק התאגיד וניתן גם לשקמו. אם

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק אוצר החייל

הסדר חוב מול בנק אוצר החייל הינו צעד חשוב בהתאוששות הכלכלית ויציאה מן החובות. הסדר חוב מאפשר גמישות רבה יותר בהחזרת החוב, ומבטיח תקשורת טובה

קרא עוד »
הסדר נושים בהוצאה לפועל

כאשר אדם מצוי בהליך חדלות פירעון במסגרת הוצאה לפועל, באפשרותו לפנות להסדר נושים. המטרה העומדת מאחורי הסדר נושים היא למצוא הסכמה משותפת בין הנושים לבין

קרא עוד »
מחיקת חובות למוגבלים

במדינת ישראל אפילו אנשים שעובדים מזה שנים רבות לעיתים מוצאים את עצמם מתמודדים עם חובות כלכליים מאוד לא פשוטים. לכל אחד מהחייבים יש סיבות אחרות

קרא עוד »
דילוג לתוכן