כל טפסי ההוצאה לפועל שאתם צריכים להכיר

אף אחד לא אוהב להתעסק עם גורמי ההוצאה לפועל. לא החייב שעלול להיות מחויב בסכומים גדולים – לעיתים מבלי שיש לו יכולת פיננסית לעמוד בהם – ולא הנושה, שצריך לרדוף אחרי מה שהוא חושב שבצדק שלו. אבל אנחנו כאן כדי להקל עליכם את ההתמודדות ולהפוך אותה לכמה שיותר יעילה ומועילה: לפניכם המדריך המלא לכל הטפסים הנפוצים שאתם צריכים להכיר.

 

הוצאה לפועל – על שום מה?

עם התפתחות המדינה המודרנית התבססה ההבנה כי ללא יכולת אכיפה של חיובים – במיוחד חיובים שהוטלו על ידי בתי המשפט אך גם חיובים בין אזרחים – אין משמעות אמיתית לחיוב או למקורו. על רקע התפתחו מערכות ההוצאה לפועל – מערכות שתפקידם לסייע לנישום לגבות את חובו. ואכן, בישראל הרשות האמונה על ביצוע תפקיד זה הינה "רשות האכיפה והגבייה".

הרשות, הפועלת על פי חוק ההוצאה לפועל, אמונה על אכיפתן של החלטות שיפוטיות, על גביית חובות בין אנשים פרטיים וגבייתן של תשלומים שונים המגיעים למדינה. על פי רוב, מערכת ההוצאה לפועל מופעלת על פי בקשתו של "זוכה", והטלת אמצעי אכיפה בהתאם לחוק ועל פי אישורו של גורם מוסמך מטעם לשכת ההוצאה לפועל.

הזוכה

כפי שיפורט להלן, ישנם מספר סוגי תיקים אותם יכול "זוכה" לפתוח בהוצאה לפועל בכדי לאכוף את חיובו. כלל התיקים הללו נפתחים רק עם בקשתו של "זוכה". פתיחת התיקים מתבצעת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בטופס ייעודי ללשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית או באמצעות הגשה מקוונת (באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מורשה).

 

טופס 201- בקשה לביצוע משכון או משכנתא

נושה שלטובתו רשום שיעבוד המאפשר לו להיפרע מהמשכון אם לא שולם החוב – יכול לעשות כן באמצעות ההוצאה לפועל. כך, נושה (שבעת הגשת הבקשה הופך להיות "זוכה") יכול להגיש בקשה לצורך מימוש המשכון /משכנתא. במסגרת הבקשה ימסור הזוכה פרטים אישיים של הצדדים, נתוני המשכון/ משכנתא, חישובי הסכומים וכדומה.  לטופס יש לצרף בקשה בכתב ותצהיר, שטר משכנתא /משכון ותדפיס עדכני לאימות החוב.

 

טופס 203 – בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

במסגרת שירותי ההוצאה לפועל ניתן להביא לביצוע תביעות על סכום קצוב, באופן המאפשר לזוכה להוציא לפועל תשלום בגין חוב, ללא צורך בפניה לבית משפט. בכדי להגיש בקשה ישירה שכזו על התביעה לעמוד בשני תנאים :

  • תביעה בסכום שאינו עולה על 75,000 ש"ח, כולל ריבית והצמדה.
  • הזוכה מחזיק ראיה מפורשת בכתב המעידה על החוב כלפיו.
  • המצאת התראה לחייב המודיעה על הכוונה לפתוח תיק.

בהתקיים התנאים זוכה יכול להגיש טופס בקשה לביצוע התביעה. לבקשה יצרף את הראיה המפורשת, כתב התביעה ואישור על התראה בכתב שנמסרה לחייב. במסגרת הטופס ימסור הזוכה פרטים אישיים אודות הצדדים, מהות התביעה ופירוט סכומים נתבעים.

 

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

בקשה לביצוע שטרות והמחאות מאפשרת לזוכה לפתוח תיק בהוצאה לפועל לביצוע שיק, שטר חוב או שטר חליפין, שלא שולם. במסגרת הטופס על הזוכה למסור את פרטי הצדדים, פרטי השטר אותו הוא מבקש לאכוף, תשלומים שבוצעו וכדומה. לטופס יש לצרף פלט שיק ממוחשב הכולל את פרטי השיק, סיבות החזרתו וצילומו. יוער כי כשמדובר בשיקים בסך של עד 10,000 שח שאינם "למוטב בלבד" ניתן לפתוח תיק שטרות ממוכן באפליקציות הסלולריות הבנקאיות.

 

טופס 206- בקשה לביצוע פסק דין כספי

בקשה לביצוע פסק דין כספי מוגשת על ידי הזוכה במטרה לאכוף החלטה שיפוטית כספית שניתנה לו. אם לא נקבע אחרת, את התיק ניתן לפתוח תוך 30 יום ממתן פסק הדין או המצאתו לחייב. במסגרת הטופס הזוכה צריך למסור פרטים אישיים על הצדדים פרטי פסק דין ועילת התביעה, נתוני חישוב הקרן וכדומה. לבקשה יש לצרף את פסק הדין ובו פרטי הצדדים.

 

טופס 207- בקשה לביצוע פסק דין כספי- מזונות

פתיחת תיק מזונות מתאפשרת מקום בו הזוכה מבקש לכבד פסק דין של בית המשפט ולפיו החייב חייב בתשלום סכום מסוים בעבור הוצאות המחיה והמגורים של הזוכה ו/או ילדיו. פתיחת התיק מחייבת מילוי טופס 207 – טופס ביצוע פסק דין מזונות או מזונות ביטוח לאומי, בנוסף לטופס  208- טופס חישוב מזונות תקופתיים (או טופס מקביל במידה שהמזונות לא שולמו באופן רציף). במסגרת הטפסים נדרש הזוכה למסור פרטים אישיים, פרטים על פסק הדין, חישובי המזונות, תחשיבי תשלומים שהתקבלו כבר וכדומה. לבקשה יש לצרף פסק דין מקורי או נאמן למקור ובו פרטי הזיהוי של הצדדים.

 

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

בקשה לביצוע פסק דין עשה מוגשת על ידי הזוכה במטרה לאכוף החלטה שיפוטית שניתנה לו, ואשר עניינה ביצוע מעשה או החזרת מצב לקדמותו (לרבות פינוי מקרקעין והריסת בתים). במסגרת הטופס ימסור הזוכה את פרטי הצדדים ופרטי פסק הדין. לטופס יש לצרף את פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור.

 

החייב

לאחר פתיחת תיק על ידי הזוכה נשלחת לחייב הודעה כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל.  במסגרת ההודעה ניתנת לחייב תקופת אזהרה במסגרתה הוא יכול להסדיר את החוב, להגיע לחקירת יכולת במידה ואינו יכול לשלמו, ולעיתים לבקש להתנגד לטענת הזוכה. גם כאן, התיק מתנהל באמצעות הגשת טפסים ייעודיים.

 

טופס 236 – בקשה בטענת פרעתי

חייב אשר נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, יכול לפנות בבקשה בטענת פרעתי- טענה ולפיה החוב שולם / פסק הדין קוים. הטופס ילווה בפירוט נימוקיו ובתצהיר תומך, ויועבר לרשם ההוצאה לפועל להכרעה.

 

טופס בקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה

חייב שנפתח כנגדו תיק בעניין ביצוע שטר או תובענה על סכום קצוב, רשאי להגיש תוך 30 יום מקבלת האזהרה בקשת התנגדות. לבקשה יצרף החייב בקשת התנגדות מנומקת (לביצוע שטר או תובענה- בהתאם לעניין) ותצהיר לאימות העובדות. בקשתו של החייב תועבר לבחינת בית המשפט.

 

טופס בקשה לפריסת חוב מזונות

חייב במזונות אשר נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל יכול לפנות בבקשה לפריסת החוב. במסגרת הבקשה יתאר החייב את הנימוקים לבקשה ויבחר באחת מאופציות פריסת התשלומים שמציע הטופס.

 

טופס 7 – בקשה לאיחוד תיקים

חייב יכול לפנות בבקשה להוצאה לפועל לאחד את כל התיקים (המורשים לאיחוד) המתנהלים כנגדו לכדי תיק אחד. האיחוד מאפשר לחייב לנהל את כל ההליכים במסגרת תיק אחד ולשלם בכל חודש 3% מהסכום הכולל של חובותיו.

 

טופס 55 – בקשה לקבלת צו הפטר

תחת תנאים מסוימים, חייב יכול לפנות להוצאה לפועל בבקשה לקבל הפטר מיתר חובותיו. במסגרת הטופס ימסור החייב פרטים על מצבו הכלכלי ומצב חובותיו. הבקשה תועבר לרשם ההוצאה לפועל אשר יחליט אם החייב עומד בתנאים למתן ההפטר. לאחר מכן, ובתום הליך חקירה הכולל בחינת התנגדויות, יחליט על מתן הצו.

 

בין אם אתה הזוכה ובין אם אתה החייב – הטפסים והאפשרויות לניהול ההליך הן רבות. אנחנו כאן להשיב על כל שאלה ולסייע לך להפוך את ההליך לחיוני ויעיל יותר.

כל טפסי ההוצאה לפועל שאתם צריכים להכיר
כל טפסי ההוצאה לפועל שאתם צריכים להכיר
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader