שותפות בחובות בין בני זוג

מאמר זה יציג בקצרה את עיקרי הנושא של שיתוף בחובות בין בני זוג. בראשית המאמר יובא רקע כללי לנושא ולאחריו יוצג בקצרה הבסיס החוקי לשיתוף נכסים בין בני זוג, נושא הלקוח מתחום דיני המשפחה ומהווה בסיס חוקי רלוונטי.

בהמשך המאמר יוצג רקע כללי לעניין שיתוף בחובות בין בני זוג, תוך התייחסות למישורים השונים בהם הדבר יכול לבוא לידי ביטוי ולפסק דין עיקרי ומנחה בתחום. בהמשך, יוצגו השאלות הרלוונטיות אותם יבחן בית המשפט לקראת הכרעה בשאלה האם ועל אילו נכסים יחול שיתוף בין בני הזוג, לאור כלל הנסיבות הרלוונטיות בעניינם.

 

רקע על שותפות בחובות בין בני זוג

אחת השאלות הנפוצות בקרב חייבים בהוצאה לפועל, חייבים בהליך חדלות פירעון או כל אדם אשר שרוי בחובות, היא האם וכיצד החובות הללו יחולו על בן הזוג שלו. לשאלה זו השלכות כלכליות משמעותיות על שני בני הזוג ועל משק הבית כולו. מדובר בנושא אשר כל מקרה ייבחן לגופו, כאשר השוני וההבדלים בין המקרים השונים הוא גדול מאוד, כתלות בכלל המרכיבים והגורמים הרלוונטיים. במאמר זה, נבקש לפרוס בקצרה את הנושא מורכב הזה, על מנת לספק לקורא היכרות בסיסית עם הנושא, בטרם ייוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

 

הבסיס החוקי לשיתוף נכסים בין בני זוג

מבלי לצלול לעומק לעולם דיני המשפחה, נאמר כי מספר הגדרות משפטיות שונות יכולות לחול על בני זוג לעניין שאלת השיתוף הנכסים. בכל ההגדרות שיובאו לעיל, מדובר בחזקות משפטיות, אשר ניתנות לסתירה. כלומר, מדובר במצב משפטי שהוא מעין ברירת מחדל, אך בני הזוג במצבים מסוימים יכולים להוכיח כי מצבם שונה ועל כן אין להחיל עליהם את המצב המשפטי הנ"ל (לסתור את החזקה המשפטית).

בני זוג אשר נישאו לפני שנת 1974 וידועים בציבור

על הזוגות הללו תחול באופן בסיסי "הלכת השיתוף" – מדובר בהלכה משפטית שהיא תוצר של פסיקה של בתי המשפט לענייני משפחה. לפי הלכה זו, כלל הנכסים שהושגו ונרכשו על ידי בני הזוג שייכים לשניהם במשותף ובחלקים שווים. זאת, ללא כל קשר ל"מי השיג" את אותו נכס ועל שם מי הוא רשום. ההלכה רואה בשני בני הזוג שותפים למאמץ המשפחתי ועל כן הרכוש שייך לשניהם באופן שוויוני. עוד נדרש כי בני הזוג יקיימו אורח חיים תקין ויפעלו במאמץ כלכלי משותף, על מנת שהחזקה המשפטית תחול עליהם.

במידה ובני זוג ערכו וחתמו על הסכם ממון בין ידועים בציבור, שמסדיר חלוקה שונה ממה שקובע חוק, אז הבעלות על הרכוש (וגם על חובות) תהיה לפי הסכם ממון זה. כאן חשוב להיעזר בעורך דין הסכמי ממון שידאג להגן על הרכוש שלכם מפני הנושים של בן / בת הזוג.

לצד השיתוף הנכסים שנרכשו לאורך הנישואין, הרי שהלכת השיתוף לא תחול על נכסים שהיו בידי בני הזוג טרם הנישואין ולא תחול על נכסים שנרכשו לאורך הנישואין ממקור כספי נפרד של אחד מבני הזוג, באופן שברור כי הכוונה הייתה שיישמר כרכוש נפרד (מדובר בשאלות שנתונות לפרשנות משפטית).

 

בני זוג אשר נישאו לאחר שנת 1974

במועד זה, נכנס לתוקף חוק יחסין ממון בין בני זוג- התשל"ג-1974 שהביא לשינוי חוקי בהסדר הרכוש בין בני זוג. על כן, על זוגות שנישאו לאחר כניסת החוק לתוקף, יחול "הסדר איזון המשאבים" במקום הלכת השיתוף. לפי חוק זה, ישנה הפרדה רכושית בין בני הזוג לאורך חיי הנישואין ואם חלילה פוקעים הנישואין, אזי מחולק בין הצדדים הרכוש המשותף באופן שווה (למעט נכסים מסוימים המוסדרים בחוק). במצב של פקיעת נישואין, נעשה חישוב הנכסים של כל אחד מבני הזוג ומועברים ההפרשים הכספיים על מנת לאזן את חלוקת הרכוש.

  • זו הייתה הצגה קצרה ופשטנית למדי של שני ההסדרים הרכושיים העיקריים שחלים על בני זוג נשואים.

 

שיתוף בחובות בין בני זוג – כללי

באופן בסיסי, תחום דיני המשפחה, שהסדרים משפטיים ממנו הוצגו בקצרה במאמר זה לעניין שיתוף בנכסים (בין אם בהלכת השיתוף או בהסדר איזון המשאבים), אינו קובע אחריות ישירה של בן הזוג לחובותיו של בן זוגו. כלומר, התחום אינו קובעת אחריות לנושים ולצד' ג'. עם זאת, לאורך השנים בתי המשפט עסקו בשאלת השיתוף בחובות בין בני זוג אינספור פעמים.

ראשית, נבין את המישורים העיקריים בהם ניתן לפגוש את העימות המדובר בין נושה לבין זוג:

נכס ששייך לחייב ורשום על שמו

ישנם מצבים בהם נכסים שהם למעשה משותפים, רשומים על שמו של החייב, באופן שמאפשר לנושה להסתמך על הרישום. למשל, דירת מגורים או רכב שרשומים על שם החייב. במצב זה, יבקש בן הזוג של החייב להימנע ממימוש הנכס, מכירתו או עיקולו, כיוון שהלכה למעשה מחצית מהנכס שייך לו ומשמש אותו. מדובר בזכות נוגדת בין הנושה, שהסתמך על הרישום של הנכס (שרשום על שם החייב) לבין זכותו של בן הזוג, שמחצית הנכס שייך לו.

 

נושים המבקשים לממש שיתוף בחובות, כשם שקיים שיתוף בזכויות

נושים רבים יטענו, כי מאחר שבין בני הזוג קיים שיתוף בזכויות הכלכליות, הרי שגם קיים שיתוף בכל הנוגע לחובות. כך למשל, אם נכס מסוים רשום על שם בן הזוג של החייב (ולא על שם החייב), יבקש הנושה לטעון כי הוא זכאי למחצית מאותו נכס, ששייך לכאורה לחייב. קרי, הנושים יבקשו לגבות את הזכויות שניתנות לחייב מהשיתוף הזוגי.

 

הרחבת האחריות לבן הזוג

בהמשך לכך שהנושה יבקש לראות בחייב שותף לחובות, אותו נושה יכול לבקש להיפרע מבן הזוג, אשר יהווה חייב נוסף. כך, יהיה לנושה שני חייבים להיפרע מהם והוא אף יכול לבקש להיפרע מנכסים חיצוניים של בן הזוג, כאלה שלחייב לאו דווקא יש זכות כלפיהם.

 

סוגי חובות ונכסים

אמנם מדובר בתחום שעובר תמורות ושינויים רבים, אך עדיין ניתן להצביע על רע"א 8791/99 טווינקו כפסק דין מכונן ומנחה בנושא. שם, נקבע כי כאשר אנו רואים את נכסי הנישואים שנצברו כנכסים משותפים, הרי שעלינו לראות גם חובות ממהלך הנישואין כמשותפים. עם זאת, השופט בדימוס אהרן ברק מבצע חלוקה כללית לשלוש קטגוריות של נכסים, על מנת להקל על אופן ההסתכלות ובחינת הנכסים:

נכסים הקשורים באופן הדוק לתא המשפחתי

נכסים הקשורים ונצברו באופן ישיר לניהול משק הבית המשותף, למשל, דירת המגורים, הרכב, חינוך הילדים ועוד.

 

נכסים עסקיים של אחד מבני הזוג

נכסים הנצברו אצל אחד מבני הזוג במטרה לשרת את העסקים אותם הוא מנהל, לדוגמא נכסים של חברה בבעלותו – אלו נכסים שקשורים באופן פחות הדוק לתא המשפחתי.

 

נכסים בעלי אופי אישי

נכסים שנצברו טרום הנישואין, נכסים שנצברו על ידי אחד מבני הזוג באופן אישי ואף סודי, אם מקיום קשר זוגי נוסף או מהשתתפות בהימורים.

 

איך אני יודע אם החובות של בן הזוג משפיעים גם עליי?

ברקע הדברים ייכתב, שמדובר בנושאים מורכבים למדי אשר נידונים לא אחת בבתי המשפט השונים, לאור מורכבותם ולאור ההשלכות מרחיקות הלכת על שני בני הזוג. על כן חשוב לזכור, כי מדובר בנושא מאוד דינמי ושנתון לשינויים רבים. לכן, המלצתנו הראשונה, היא להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום שיוכל לסייע בהתאם למצב המשפטי העדכני ביותר.

בית המשפט הרלוונטי ייבחן בין היתר את הסוגיות העיקריות הבאות:

הלכת השיתוף או חוק יחסי ממון

אם מדובר בבני זוג שחלה עליהם הלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים, הרי שעל בית המשפט לבחון אילו מן הנכסים משותפים (אלו שנצברו במהלך החיים המשותפים) והאם יש נכסים מסוימים שבנוגע אליהם טוען אחד מבני הזוג כי הם אינם חלק מהשיתוף (תוך היעזרות במבחנים שהוצגו בפסק דין טווינקו). לאחר שנקבע אילו מהנכסים משותפים, הרי שכלל הנכסים הללו יידרשו "להשתתף" בחובות של בן הזוג השני, החייב. נכסים ששייכים לבן הזוג בלבד, לא יהיו בסכנה מהנושה.

ככלל נאמר, כי קיים קושי גדול יותר לבחון את המצב לאור הסדר איזון המשאבים, שם הדין פחות ברור לשאלת השיתוף בחובות.

 

מהו מקור ומועד היווצרות החובות של החייב?

ישנם מצבים בהם החייב צבר את מרבית חובותיו טרם יצירת הקשר הזוגי. במצב כזה, נדמה כי בית המשפט יקבע שאין להחיל על בן הזוג שיתוף בחובותיו של החייב.

בדומה, ישנם חובות שנוצרים מפעילות כלכלית משותפת וגלויה של החייב, לעומת מצבים בהם החובות הם בעלי אופי אישי מובהק, שנצברו תוך הפרת נאמנות בין בני הזוג, או שנצברו בסוד ללא ידיעת בן הזוג השני. מצב זה, יכול להוביל לכך שלא יראו בבן הזוג כאחראי לשיתוף בחובות.

 

קיומו של הסכם ממון/ הסכם חוזי בין בני הזוג

ישנם בני זוג שחותמים על הסכמים לעניין הרכוש טרם יצירת הקשר הזוגי. אז, נשאלת השאלה האם ישנה התייחסות לעניין חובות שנוצרו טרם היחסים, או שמא ישנן התייחסויות רלוונטיות אחרות. יצוין, הסכם כתוב בין הצדדים בו הוסכם לכאורה כי לא יהיה שיתוף בין בני הזוג, לא "פוטר" בן זוג מחובותיו של החייב.

 

החוק הרלוונטי לשאלת החובות

שאלה רלוונטית נוספת, היא במסגרת איזה הליך נבחנת שאלת השיתוף בחובות ועל איזה נכס. אם מדובר בדיון על בעלות בדירת המגורים בהוצאה לפועל, הרי שסעיף 38 לחוק מסדיר את נושא "הגנת דירת המגורים" בעוד שבחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי סעיף 229 לחוק מסדיר את הנושא. כאמור, ניתן לבחון את שאלת השיתוף על רקע ההליך הרלוונטי.

 

המצב הזוגי הנוכחי בין בני הזוג

באם בני הזוג נמצאים בהליך כנה ואותנטי של פרידה או גירושין, הרי שלשאלה זו יש השפעה משמעותית על שאלת השיתוף בחובות. כפי שנרמז, תיבחן אותנטיות הפרידה בין בני הזוג, כיוון שמשמעותה היא למעשה הקלה משמעותית בשיתוף בחובות בין בני הזוג.

 

סיכום

כפי שעולה מן המאמר, מדובר בנושא מסועף ומורכב שלא ניתן לתת לו מענה ברור במספר שורות. עם זאת, ככל שהגעתם למצב שבו יש חשש לתחרות בין נושה לבין בן הזוג על הנכסים שבידיכם, אנו ממליצים לפנות במהרה לעורך דין המתמחה בתחום. היכרות מעמיקה עם החוק ועם פסקי הדין הרלוונטיים, שמתחדשים ומתעדכנים מעת לעת, יבטיחו לכם למקסם את זכויותיכם ככל שניתן ולהגן על הנכסים שבידיכם באופן מקסימלי. משרדנו עוסק רבות בתחום ומסייע למאות אנשים מזה שנים רבות. אל תחששו ופנו אלינו במהרה.

שותפות בחובות בין בני זוג
שותפות בחובות בין בני זוג
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader