שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל

מאמר זה יעסוק בנושא של הגבלה מסוג הגדרת לקוח כלקוח מוגבל מיוחד במסגרת חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, שמוטלת על חייבים בהליך הוצאה לפועל או בהליך חדלות פירעון. בראשית המאמר, ייסקר רקע קצר וכללי על שני ההליכים שצוינו לעיל ויוסבר רקע כללי הנוגע לשימוש בהגבלות על חייבים בהליכים הללו.

בהמשך, יוצגו סעיפי החוק הרלוונטיים מחוק ההוצאה לפועל ומחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המונים את הסמכויות השונות שיש לגורמים השונים בהליכים בהטלת המגבלות.

 

הוצאה לפועל והליך חדלות פירעון – הגבלות על חשבון הבנק ועל שימוש בשיקים

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא גוף ביצועי, שמטרתו לסייע בהוצאת פסקי דין של בתי משפט והחלטות של בתי דין שונים לפועל. בנוסף, ניתן להוציא לפועל באמצעות גוף זה מסמכים משפטיים בעלי ערך כלכלי (שטר חוב למשל). סוג הפעולות שיכולות להיות בוצעות על ידי גוף זה הוא מגוון מאוד – החל מסילוק פולש מדירה, תפיסת נכס שנקבע כי שייך לאחר או סיוע בגביית חוב על ידי מי שמסרב לכך. במסגרת הפעולות הללו, ינקטו פעולות שונות כנגד אדם שהוא חייב, על מנת לסייע למי שזכאי על פי החלטה.

חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי עוסק במצב שבו סך החובות של ישות משפטית כלשהי (בין אם אדם פרטי או תאגיד) עולה על סך הנכסים שיש ברשותה, כך שאין אפשרות ממשית להחזיר את כל החובות לכל הנושים. להליך זה ישנה מטרה כפולה: הראשונה, היא לסייע לחייב בשיקום הכלכלי, על מנת שיוכל לחזור ולהתנהל כלכלית באופן תקין. השנייה, היא למקסם את החזר החובות לנושים כמה שניתן, על מנת שהנושים ייפגעו כמה שפחות.

 

שימוש בהטלת מגבלות על חייבים – רקע כללי

בשני ההליכים שתוארו לעיל, הוצאה לפועל וחדלות פירעון, נעשה שימוש רחב בכלי של הטלות מגבלות על חייבים, כפי שיתואר להלן. מטרת השימוש בהגבלות היא כפולה: ראשית, קיומן של ההגבלות נועד לעודד את החייבים לשתף פעולה בהליכים השונים, שכן ככל שחייב משתף יותר פעולה בהליך, כך עשויים להקל בהטלת ההגבלות השונות עליו. מכיוון שמדובר בהגבלות שפוגעות מאוד בחופש הפרט ובחירות הכלכלית, הרי שכמה שפחות מגבלות ככה מוטב לחייב. בנוסף לכך, ההגבלות נועדו למנוע הברחת נכסים של חייבים, לגורמים שונים, על מנת שניתן יהיה למקסם את החזר החוב כנדרש.

קיים מגוון רחב של הגבלות ניתן להטיל על חייבים: ביניהם, הגבלה מהחזקת או חידוש של דרכון; צו עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלה מהחזקה או חידוש רישיון הנהיגה ועוד. במאמר זה נתמקד בשתי מגבלות – הגבלת חשבון הבנק והגבלה משימוש בשיקים.

 

חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981

חוק שיקים ללא כיסוי הוא דבר החקיקה העיקרי הרלוונטי להגבלות האמורות, כיוון שהחוקים השונים מפנים אליו על מנת להסדיר את ההגבלות בהם אנו עוסקים. סעיף 3ג לחוק מגדיר מיהו "לקוח מוגבל מיוחד", ההגדרה הרלוונטית לענייננו. בין יתר הגורמים שהופכים אדם ללקוח מוגבל מיוחד,עולה כי אם ישנה אפשרות שאדם יוגדר כלקוח מוגבל מיוחד במסגרת הליך של הוצאה לפועל או בהליך של חדלות פירעון.

סעיפים 4 ו-5 לחוק, קובעים מהי למעשה מהות ההגבלה:

  • לקוח מוגבל לא יורשה לפתוח חשבון בנק.
  • לא ניתן למשוך שיק מחשבון מוגבל.
  • לקוח מוגבל חמור לא יוכל למשוך שיק מאף חשבון.
  •  בנק לא יפרע שיק מחשבון מוגבל.
  • בנק לא יספק טפסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.
  • בנק לא יאפשר ללקוח מוגבל לפתוח חשבון בנק.

כפי שניתן לראות, מדובר בהטלת הגבלת כלכליות קשות מאוד על הפרט, כאשר מרביתנו זקוקים למשיכת כספים ושימוש בשיקים במהלך העסקים והחיים הרגילים. קרי, מדובר במגבלות מגבילות מאוד שכל חייב היה מעוניין להימנע מהם.

 

הטלת מגבלות על חייבים במסגרת הליך הוצאה לפועל – סעיפים 66א, 66ב ו-69ד לחוק

בסעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, נקבע כי בהתקיים התנאים הבאים, ניתן יהיה להטיל על חייב בהוצאה פועל מגבלות: החייב הובא בפני רשם הוצאה לפועל בדרך אחת או אחרת; הוכח לרשם שהחייב משתמט מתשלום חובותיו והחוב של החייב עולה על 500 שקלים. לחילופין, לחייב קיים חוב ממזונות, ועברו שישה חודשים מיום שניתנה לו אזהרה כאש החוב עולה על 2,500 שקלים. לחילופין, חלפה שנה ממועד מתן האזהרה והחוב עולה על 500 שקלים.

בנוסף לאלו, על רשם ההוצאה לפועל להשתכנע כי הטלת ההגבלה מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה שתיגרם לחייב ובהתחשב הליכים אחרים שכבר ננקטו כנגדו. בנוסף, לכל אחת מן המגבלות קיימים תנאים נוספים, ספציפיים, אותם בוחן הרשם באם הוא שוקל הטלת ההגבלה.

המגבלות שניתן יהיה להטיל על חייב הן: הגבלה מהחזקת דרכון; עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת חייב משימוש בכרטיס אשראי; הגבלת חייב מייסוד תאגיד; הגבלה מהחזקה או חידוש של רישיון נהיגה והגדרת לקוח שלקוח מוגבל מיוחד.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – חקיקה רלוונטית

סעיף 142 לחוק – הגבלות לגבי יחידים בתקופת הביניים

סעיף זה לחוק קובע כי בתקופת הביניים שבהליך חדלות הפירעון (ממתן הצו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי) יחולו על יחיד ההגבלות הבאות: הגבלה מחידוש או החזקה של דרכון ישראלי; עיכוב יציאה מהארץ;  הגבלת שימוש בכרטיס אשראי; ייסוד או הקמה של תאגיד חדש והגדרת הלקוח כלקוח מוגבל מיוחד – מה שמוביל להגבלות שתוארו לעיל, הנוגעות לשימוש בחשבון בנק ובשיקים.

קרי, כלל ההגבלות מוטלות על חייב חדל פירעון, אלא אם הוסרה אחת מהן באופן אקטיבי, כפי שניתן לעשות לפי סמכות העולה מהסעיפים שיוצגו להלן.

 

סעיף 143 לחוק – הסרת הגבלות שהוטלו על חייבים במסגרת הליך חדלות פירעון

סעיף זה מקנה לממונה בהליך להסיר את אחת המגבלות או יותר שהוטלו על החייב, בין אם מיוזמתו או מיוזמת הנאמן או החייב, אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין. עוד מורשה הממונה לקבוע כי המגבלה תחול באופן חלקי בלבד. ככלל, הסרת ההגבלות תתאפשר לאחר שנשמעו טיעוניהם של הנושים, אך במידה והסרת המגבלה נחוצה באופן מיידי, הממונה מורשה להסירה באופן מיידי ובלבד שיודיע על כך בהקדם האפשרי לנושים.

הממונה רשאי להתנות את הסרת ההגבלות בתנאים מסוימים שיוטלו על החייב, דוגמת הפקדת ערובה כספית.

 

סעיף 169 – הסרה זמנית של מגבלות שהוטלו על חייב במסגרת הליך חדלות פירעון

בדומה לסמכות שקיימת לממונה מכוח סעיף 143, הרי שסעיף זה מאפשר הסרת מגבלה אחת או יותר באופן זמני, אם הממונה מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין. עוד מורשה הממונה לקבוע שהמגבלה תחול על החייב באופן חלקי. ככלל, על מנת להסיר את המגבלה שהוטלה באופן זמני, על הממונה לאפשר לנושים להשמיע בפניו את טענותיהם, אך במידה והסרת ההגבלה נחוצה באופן דחוף, הממונה רשאי להסירה באופן מיידי. במצב זה, הממונה יודיע לנושים על הסרת ההגבלה בהקדם האפשרי.

עוד נקבע כי הממונה רשאי להתנות את הסרת ההגבלה בתנאים, למשל בהפקת ערובה כספית.

 

סיכום

כפי שניתן לראות, במסגרת הליך הוצאה לפועל והליך חדלות פירעון, לגורמים השונים קיימות סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות ופוגעניות מאוד לחופש הפרט והחירות הכלכלית, כדי להבטיח את תוצאות ההליכים. על כן, במידה ונקלעתם למצב שבו הוטלו עליכן אחת ההגבלות שתוארו לעיל, בין אם הגבלות מסוג הגדרת הלקוח שלקוח מוגבל מיוחד או כל הגבלה אחרת, אנחנו מייעצים לכם לפנות במהרה לעורך דין המתמחה בתחום. עורך דין מנוסה ומעודכן בדין הקיים, יוכל לסייע לכם לשמור על מקסימום זכויותיכם בתוך ההליך בו אתם מצויים, על מנת להקטין את הפגיעה ככל שניתן. משרדנו מתמחה בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון מזה שנים רבות, וסייע למאות רבות של לקוחות בהליכים הנ"ל. נשמח לסייע.

שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל
שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader