תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל 

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל הוא תיקון טרי שנכנס לתוקף בשנת 2018 – הלכה למעשה, מסדיר תיקון זה את סמכותם של רשמי ההוצאה לפועל לפרוס חוב במזונות מן העבר. התיקון מצביע על התנאים בהם רשאי ומוסמך רשם ההוצאה לפועל לפרוס חוב במזונות מן העבר וכן, כיצד יש לנהוג במקרים חריגים כאלה ואחרים שעשויים להתגלות. מעוניינים בפריסת תשלומי מזונות מן העבר? כדאי שתקראו. 

 

כניסה התיקון לתוקף

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל, הוא תיקון שהינו, באופן יחסי, חדש. הלכה למעשה, נכנס לתוקף ב15 באוגוסט שנת 2018. תיקון זה מסדיר את הסמכות של רשמי ההוצאה לפועל לפרוס חוב במזונות מן העבר.

 

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל – פריסת חוב עבר במזונות

רשם הוצאה לפועל מוסמך ורשאי לפרוס חוב מן העבר במזונות – זאת, ביוזמתו או לחלופין, על פי בקשתו של החייב. אולם, על מנת שיפרוס רשם ההוצאה לפועל חוב במזונות מן העבר, יש לעמוד על כמה תנאים חשובים.

בירור יכולת

הלכה למעשה, נדרש רשם ההוצאה לפועל לברר את יכולת החייב באמצעות דיון חקירת יכולת. בפועל, חלה חובה לזמן את הזוכה בתיק לצורך הדיון. אולם, במידה והזוכה לא התייצב למועד הדיון שנקבע או לחלופין, הסכים הזוכה כי הדיון יתקיים בהיעדרו – יוכל הרשם לקיים את הדיון גם בהיעדרו של הזוכה.

הנחת דעתו של הרשם

במידה ורשם ההוצאה לפועל שוכנע שמתן צו תשלום בשיעורים של חוב המזונות מן העבר הוא מוצדק בשים לב למצב הכלכלי של החייב וכן, אפשרות הפגיעה בזוכה – יינתן צו שכזה.

תשלום הסכום על ידי החייב

החייב במזונות יהיה חייב לשלם את הסכום אותו הוא ביקש במסגרת הבקשה לפריסת חוב המזונות מן העבר. הזמן המיועד לתשלום הסכום יהיה החל מן המועד בו הוגשה הבקשה ועד הדיון בבקשה בפועל.

במקרה והחייב מחויב בתשלום מזונות שוטף

במידה והחייב צריך לשלם את תשלום המזונות השוטף – הוא יהיה חייב לשלם את התשלום החודשי השוטף במשך, לכל הפחות, חודשיים וכן, להמשיך לשלם את הסכום החודשי עד שתינתן ההחלטה באשר לבקשתו לפריסת התשלומים.

 

פריסת חוב מזונות מן העבר גם בלא תשלום מזונות שוטף

הלכה למעשה, רשם ההוצאה לפועל רשאי ומוסמך לפרוס חוב מן העבר במזונות גם במידה והחייב לא שילם את תשלום מזונותיו השוטף כאמור לעיל. אולם, רשם ההוצאה לפועל יפרוס חוב מזונות מן העבר במצב זה רק במידה ושוכנע והדבר נבע מנסיבות שמוגדרות חריגות.

 

פריסת חוב מזונות מן העבר אף אם בית המשפט כבר פרס חוב זה בעבר

רשם ההוצאה לפועל אף רשאי לפרוס חוב מזונות מן העבר לטובת חייב, גם במקרה בו בית המשפט פרס את החוב האמור כבר בעבר. אולם, על מנת שרשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי לעשות כן צריכים להתקיים התנאים הבאים.

הזמן שחלף

על מנת שרשם ההוצאה לפועל יוכל לפרוס חוב מזונות מן העבר לטובת החייב במקרה בו בית המשפט כבר עשה זאת בעבר, צריך שתחלוף שנה מן המועד בו ניתן פסק הדין או ההחלטה מטעם בית המשפט בעניין האמור.

אולם, במידה ולא חלפה שנה מן המועד בו ניתן פסק הדין בעניין חוב המזונות, יוכל רשם ההוצאה לפועל, במידה ותהיה הצדקה לכך, להפנות על הצדדים לתיק אל בית המשפט על מנת שיתבקש שינוי בשיעורי הפריסה שנקבעו בפסק הדין.

קיומן של נסיבות חריגות או עמידה בחקירת יכולת

במידה ומתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את פריסת החוב, יפרוס רשם ההוצאה לפועל את חוב המזונות מן העבר למרות שכבר ניתנה פריסת חוב בעניין זה בבית המשפט. לחלופין, רשם ההוצאה לפועל יוכל להורות על פריסת החוב כאמור, גם במידה ויעמוד החייב בחקירת יכולת כפי שנסקר לעיל.

שינוי נסיבות

במידע ורשם ההוצאה לפועל שוכנע כי בתקופה שלאחר פסק הדין חל שינוי בנסיבות העניין או לחלופין, שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי קיים הסבר סביר אחר לכך שלא נפרע חוב המזונות מן העבר.

 

אישור הסדר בכתב בין הזוכה והחייב העוסק בשיעורי חוב מזונות מהעבר

רשם ההוצאה לפועל רשאי ומוסמך לאשר הסדר בכתב שיתקיים בין החייב ובין הזוכה – הסדר זה יסדיר תשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות. רשם ההוצאה לפועל יאשר הסדר שכזה במידה ושוכנע כי הצדדים להסדר חתמו עליו מתוך הסכמה חופשית וכן, כי הצדדים מבינים את משמעויותיו והשלכותיו של ההסדר.

 

שינוי צו תשלום בשיעורים של חוב מזונות מן העבר

רשם ההוצאה לפועל רשאי על פי בקשתו של החייב במזונות, לקבוע שינוי בצו התשלום בשיעורים של חוב המזונות מן העבר או לחלופין, לקבוע שינוי בהסדר לתשלום של חוב מזונות מן העבר במידה והתקיימו התנאים הבאים.

השינוי מוצדק

במידה ורשם ההוצאה לפועל ישוכנע כי השינוי בצו מוצדק משום שחל שינוי משמעותי בנסיבות העניין, לחייב אין שליטה בשינויים אלה וכן כי השינוי האמור בנסיבות משפיע על היכולת של החייב במזונות לקיים את ההסדר או הצו – יהיה רשאי לשנות את הצו. אולם, במסגרת שיקולים אלה, ייקח בחשבון רשם ההוצאה לפועל גם את הפגיעה בזוכה.

תשלום מזונות שוטף

במידה ורשם ההוצאה לפועל נוכח לכך שהחייב במזונות במשלם את תשלום המזונות השוטף במועדים שנקבעו בפסק הדין במשך תקופה ממושכת.

תשלום חוב עבר במזונות

החייב צריך לשלם את חוב המזונות מן העבר במועדים והשיעורים שנקבעו בהסדר או לחלופין, בצו, במשך תקופה ממושכת. אולם, במידה ויוכיח החייב כי לא יכול היה לעמוד בתשלום החוב בשל שינוי הנסיבות, יתכן והרשם יתחשב בכך.

 

הפחתת ריבית פיגורים

במידה ורשם ההוצאה לפועל אכן נותן צו תשלום בשיעורים של חוב מזונות מן העבר, הוא יהיה רשאי להפחית את ריבית הפיגורים, שמטבע הדברים, מתווספת לחוב במהלך התקופה בו התשלום נעשה בשיעורים.

 

כיצד תוגש הבקשה על ידי החייב

הבקשה לפריסת חוב מזונות מן העבר תוגש באמצעות טופס 222. בטופס זה יידרש החייב לציין את סכום החיוב המוצע על ידו וכן, את מועד התשלום. כמו כן, החייב יידרש לשלם את הסכום בו נקב בבקשתו לפריסת חוב המזונות מן העבר – זאת, החל ממועד הבקשה ועד הדיון או לחלופין ההחלטה.

כאמור, בהינתן חוב שוטף במזונות, יהיה עליו לשלם את הסכום הנקוב בבקשה בתוספת הסכום השוטף.

ציון האם פנה לבית המשפט

על החייב לציין האם פנה בעניין זה בעבר לבית המשפט. במידה ופנה החייב בעניין פריסת חוב המזונות מן העבר לבית המשפט, עליו לציין את התאריך בו פנה לבית המשפט.

צירוף מסמכים

החייב נדרש לצרף מסמכים כגון: שאלון, כתב יותר על סודיות, תצהיר וכמובן אסמכתאות להוכחת המצב הכלכלי שלו – בין אלו, תלושי שכר ותדפיסי עובר ושב.

 

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע, ליווי וייצוג משפטיים ברמה הגבוהה ביותר מטעם עורכי הדין המקצועיים והמנוסים ביותר בתחום ההוצאה לפועל.

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל
תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader