תנאים להפקעת רישיון נהיגה

מאמר זה יעסוק בנושא חשוב מתחום ההוצאה לפועל והוא הטלת הגבלות על חייב, כאשר כאן נתמקד בהגבלות על רישיון הנהיגה של החייב. בראשית המאמר יוסבר רקע כללי הנוגע להליך הוצאה פועל ויוצגו הסנקציות העיקריות שניתן להטיל על חייב בהוצאה לפועל.

בהמשך, נציג את התנאים הנדרשים על מנת להפקיע את רישיון הנהיגה של החייב במסגרת הליך הוצאה לפועל ונכתוב בקצרה על המצבים בהם תבוטל הגבלה שהוטלה על חייב. בסיום, יוצגו בקצרה הדרכים העיקריות להתמודדות עם קיומם של חוב או חובות מרובים בהליך הוצאה לפועל ותוסבר החשיבות של היוועצות עם עורך דין מנוסה.

 

רקע כללי – הליך הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא הליך ביצועי, שבדומה לשמו, תפקידו העיקרי להוציא לפועל החלטות ופסקי דין שהתקבלו בבתי המשפט ובתי הדין השונים או למימוש מסמכים שונים המקנים לבעליהם זכויות כספיות כאלו או אחרות. גוף ההוצאה לפועל נועד לסייע לאותם זכאים לקבל לידיהם את הזכויות שנקבעו בפסק הדין – החל מקבלת סכום כספי, סילוק פולש מדירה, תפיסה או עיקול של נכס מסוים ועוד.

הליך ההוצאה לפועל שואב את סמכותו מכוח חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, המגדיר את כלל הסמכויות של הגורמים השונים בהליך, של החייבים ושל הזוכים, בהתאם למצבים השונים והן מתקנות ההוצאה לפועל.

בעל הסמכות העיקרית בהליכי הוצאה לפועל הוא הרשם, שלו סמכויות רבות במגוון רחב של תחומים. אחת הסמכויות המרכזיות שקיימות לרשם, היא הטלת סנקציות ומגבלות על חייבים בהוצאה לפועל, כפי שיפורט להלן. במאמר זה, נתמקד בסנקציה של הגבלה חייב מחידוש או מהוצאה של רישיון נהיגה.

 

סנקציות שניתן להטיל על חייב בהוצאה לפועל

אחד הכלים המשמשים את מערכת ההוצאה לפועל (וגופים שונים נוספים) היא הטלת הגבלות מסוימות על החייב. ההגבלות הללו נועדו הן למנוע ממנו לעשות שימוש בכספים או נכסים שונים אותם הוא צריך להשיב לזוכים השונים והן כדי להקשות על שגרת חייו באופן שיעודד אותו לקדם את תשלום חובותיו השונים. בין ההגבלות העיקריות ניתן למצוא את אלו:

 • הגבלה מהחזקה או חידוש של רישיון נהיגה
 • הגבלה מהחזקה או חידוש דרכון
 • צו עיכוב יציאה מהארץ
 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, בהתאם למשמעותו לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
 • הגבלת החייב משימוש בכרטיס אשראי
 • הגבלת חייב מהאפשרות להיות בעל ענין בתאגיד או מייסוד תאגיד

לכל אחת מן ההגבלות השונות ישנם תנאים מעט שונים הנדרשים על מנת להטיל אותם על החייב. במאמר זה נתמקד בהגבלה של הפקעת רישיון הנהיגה של חייב בהוצאה לפועל.

המחוקק הבין כי הטלת הגבלה על רישיון הנהיגה של חייב, היא סנקציה משמעותית שיכולה לפגוע בחייבים בצורה משמעותית ועל כן ההגבלה יכולה להוות גורם מדרבן לחייבים השונים.

 

התנאים הנדרשים להפקעת רישיון נהיגה

סעיף 66א(6) לחוק קובע כי נדרשים התנאים הבאים על מנת להטיל על חייב הגבלות הקשורות ברישיון הנהיגה שלו: הרשם שוכנע כי מוצדק להטיל על החייב הגבלה הקשורה ברישיון הנהיגה, לאור מידת הפגיעה בחייב ולאור קיומם של הליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב (למשל, הגבלות נוספות או הליכים לקבלת מידע על החייב). את ההגבלה על רישיון הנהיגה יכול הרשם להטיל על החייב כהגבלה בודדת או לצד הגבלות נוספות, הכל בתנאים שיקבע.

סעיף 66(ב)(א) לחוק קובע כי כדי להטיל מגבלות על החייב (כל סוג של מגבלה) נדרש להתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • החייב הובא בפני הרשם להוצאה לפועל והוכח לו שהחייב משתמש מתשלום חובותיו (בלבד שהחוב עולה על 500 שקלים חדשים).
 • החוב נובע ממזונות המגיעים לאדם לפי פסק דין.
 • החייב עונה על הגדרה של בעל יכול המשתמט מתשלום חובותיו ומתקיים אחד מאלה: עברה חצי שנה ממועד מתן אזהרה לחייב (חוב מעל 2,500 שקלים) או שמא חלפה שנה ממועד מתן האזהרה (והחוב עולה על 500 שקלים).

 

מתי לא תוטל על חייב הגבלה הנוגעת לרישיון הנהיגה?

הרשם לא יטיל על חייב הגבלה הנוגעת לרישיון הנהיגה, ככל שההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוק של החייב או ביכולת של לשלם את החוב האמור (קרי, הרישיון משמש גורם חשוב להמשך פרנסתו של החייב). עוד, לא יילקח רישיון הנהיגה למי שרישיון הנהיגה חיוני עבורו, בין אם לאור נכותו שלו או של בן משפחה, התלוי למעשה ברישיון הנהיגה.

 

ביטול הגבלה הנוגעת לרישיון הנהיגה (סעיף 66ד לחוק)

קיימים מספר מצבים עיקריים בהם תבוטל הגבלה אשר הוטלה על חייב בהוצאה לפועל:

 1. במידה והחוב נפרע על ידי החייב (כלומר, החוב שולם), הרי שיבוטלו כלל ההגבלות שהוטלו על החייב כיוון שאין בהם עוד צורך.
 2. לרשם ההוצאה לפועל ישנה סמכות לבטל הגבלה שהוטלה על ידו, בין אם מיוזמתו שלו או של החייב, ככל שהדבר מוצדק לטעמו בנסיבות העניין. כפי שניתן לראות, הסעיף מעניק לרשם שיקול דעת רחב ולא קובע מהם הקריטריונים הנדרשים לביטול ההגבלה. עוד, החוק מאפשר לרשם להתנות את ביטול ההגבלה במתן ערובה מסוימת, שתבטיח לטעמו של הרשם את תשלום החוב העתידי.
 3. לצד שיקול הדעת הרחב, החוק קובע כי על מנת שהרשם יורה על ביטול הגבלה, נדרש לראות שהחייב מקיים את צו התשלומים או את ההסכם שחתם עליו כנדרש (לראות כי הוא אכן מכבד את התהליך ואת הדרישות הבסיסיות).
 • ביטול ההגבלה היא מעשה הפיך, וככל שהחייב יפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם, הרשם יכול להשיב את ההגבלות בן רגע.

 

תנאים נוספים המנויים בתקנות ההוצאה לפועל (סעיף 22 לתקנות הוצאה לפועל)

תקנות ההוצאה לפועל מתרגמות את סעיף החוק למעשים הקונקרטיים הנדרשים על מנת להפקיע את רישיון הנהיגה של החייב.

 • בקשה להטלת הגבלה תינתן לחייב בכתב ושם יפורטו ההגבלות המבוקשות ופרטי החייב.
 • רשם ההוצאה לפועל שהחליט על הטלת הגבלה שלא במעמד החייב, ישלח לו התראה בהתאם לטופס הנדרש.
 • ההגבלה תיכנס לתוקף 30 יום מהמצאת ההתראה או לאחר הטלתה במעמד החייב, ככל שהחייב לא פרע את חובות או התייצב לחקירת יכולת בפני הרשם להוצאה לפועל.
 • במידה והגבלה נכנסה לתוקף, הודעה תישלח לכלל הגורמים הרלוונטיים המנויים בצו ההגבלה.
 • במידה ובוטלה הגבלה שהוטלה על חייב, יפורטו הגורמים השונים על ביטולה ועל הסיבות לכך.

 

מהן הדרכים העיקריות של חייב להתמודד עם קיומו של  תיק בהוצאה לפועל?

בפניו של חייב בהוצאה לפועל, קיימות מספר אפשרויות עיקריות להתמודדות עם החובות המצויים בפניו ומנוהלים על ידי הוצאה לפועל. נציין, כי לעיתים קרובות לחייב ישנם מספר תיקים במתנהלים בהוצאה לפועל, בין אם כולם מנוהלים כנגד אותו זוכה  או כנגד זוכים שונים.

ככלל, לחייב יש שתי אפשרויות עיקריות להתמודד עם אותו חוב – לשלם את החוב בהסדרים שונים, או לבקשה להיות מוכר כחייב מוגבל באמצעים או כחדל פירעון, אם אין ביכולתו לשלם את החובות השונים בתנאים הנדרשים.

אופציה שלישית, שלצערנו גם היא נפוצה, היא שחייבים חומקים מתשלום, דבר הגורם נזק רב הן לחייבים והן לזוכים השונים. הסנקציות השונות נועדו בין היתר להוות גורם לחץ שיופעל על אותם חייבים המתחמקים מתשלום.

 

תשלום והסדר החוב

במצב שבו החייב מודה בקיום החוב ומעוניין לשלם אותו במלואו ובבת אחת, הרי שכל שעליו לעשות הוא להשלים את תשלום החוב מול הוצאה לפועל.

ישנם מצבים, בהם חייב מודה בקיום החוב, אך מעוניין לפרוס את התשלום לאורך זמן, לאור מצבו הכלכלי. במצב כזה, יגיש חייב בקשה לפריסת תשלומים. במסגרת זו, ייתכן ותבוצע חקירת יכולת כלכלית של החייב, כדי להעריך מה מצבו הכלכלי.

 

איחוד תיקים

במידה ולחייב ישנם 3 תיקים ומעלה עם 3 זוכים שונים המטופלים בהוצאה לפועל, הוא רשאי להגשה בקשה לאיחוד התיקים. כך, כלל התשלומים ינוהלו על ידי גורם אחד וצו התשלומים שיינתן לו יהיה אחיד. מדובר בהליך שמסייע ומקל על החייב, שלא נדרש להתמודד עם שלושה גורמים שונים אלא לאחד את כלל הטיפול למקום אחד.

 

בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים והליך חדלות פירעון

ישנם חייבים רבים שמצבם הכלכלי בכי רע ואין ביכולתם להחזיר הלכה למעשה את החובות השונים. במצבים הללו קיימים שני מצבים אפשריים בהם ניתן לנקוט (שיש להן נקודות דמיון ושוני). ראשית, ניתן להגיש להוצאה לפועל בקשה להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים – הגדרה זו תינתן לחייב בהתאם לנתונים הקשורים בגובה החובות לעומת משך הזמן הנדרש על מנת שיוכל להשיב את כולו לזוכה. הליך רלוונטי אחר, הוא  כי החייב יגיש בקשה להיות מוכר כחדל פירעון, קרי, כאדם שאין לו יכולת כלכלית להחזיר את כלל חובותיו.

לא נתמקד בהבדל בין ההליכים השונים במאמר זה, אך במידת הצורך רצוי להיוועץ עם עורך דין.

 

סיכום

כפי שניתן לראות, כלל התחומים הנוגעים להוצאה לפועל הינם מורכבים ובעלי השפעה הרסנית על חייו של חייב ושל זוכה. באם אתם זקוקים לסיוע או היוועצות, אם בנוגע להגבלה שהוטלה עליכם ואתם מתקשים להתמודד איתה ואם בנוגע לכל נושא אחר הקשור להוצאה לפועל, אנו פנו אלינו ונסייע לכם באופן המיטבי ביותר. משרדנו פועל מזה שנים רבות וסייע למאות לקוחות שונים למצות את זכויותיהם ככל הניתן לאורך השנים.

תנאים להפקעת רישיון נהיגה
תנאים להפקעת רישיון נהיגה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader