הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמר זה יעסוק בהליך שמתרחש בראשיתו של הליך חדלות הפירעון, והוא הקפאת ההליכים המשפטיים כנגד חייב – בין אם תאגיד או אדם פרטי. בראשית המאמר יינתן מבוא כללי על נושא חדלות הפירעון, יוצג ההליך על "רגל אחת" ולאחר מכן המאמר יתמקד בהקפאת הליכים המשפטיים בהתאם לחייבים השונים: אדם יחיד, תאגיד או צדדים שלישים הקשורים לתאגיד. 

בסיום המאמר יוצגו מספר דגשים נוספים הקשורים בנושא הקפאת הליכים ולבסוף תינתן המלצתנו להיוועצות עם עורך דין מתמחה בתחום.

 

רקע כללי

עד שנת 2019, דבר החקיקה שהסדיר את התחום הנ"ל, חדלות הפירעון (שבעברו היה קרוי הליך פשיטת רגל), היה פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980. החל משנת 2019 נכנס לתוקף חוק חדש בתחום, הקרוי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, ששינה הן טרמינולוגיה בתחום והן נושאים מהותיים. בחוק החדש המסדיר את הנושא, ניתקל לעיתים קרובות במושג חייב, שהוא הכינוי הרשמי לבעל החוב (שלעיתים קרובות ייקרא בחוק "יחיד") והן במושג נושה, שהוא הישות המשפטית (בין אם אדם פרטי או תאגיד) שיש לחייב חוב כלפיו.

חדלות פירעון מוגדרת בחוק כך: "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונים הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

מאמר זה יעסוק במושג הקרוי הקפאת הליכים – כאשר החוק עוסק בסוגיות ההליכים המשפטיים הן בעניינם של יחידים, של תאגידים וגם של צדדים שלישיים הקשורים לתאגידים, כפי שיפורט להלן.

 

סקירה מהירה של הליך חדלות פירעון ושלביו השונים

כאשר ישנו מצב שבו ישות משפטית, אדם פרטי או תאגיד שנמצאו לא מסוגלים לספק לנושים את כלל החובות, יינקט הליך חדלות פירעון כלפיהם (בין אם ביוזמת החייב עצמו ובין אם ביוזמת הנושים). ככל שבית המשפט ראה שיש ראיות לכאורה כי החייב חדל פירעון, הוא יכריז על מתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב.

אחד הצעדים הראשונים הננקטים במסגרת הצו, הוא הקפאת כלל ההליכים המשפטיים כנגד החייב (עם הסתייגויות שיוצגו להלן). בהמשך, על כל נושה אשר אותה ישות משפטית חייבת לו כסף, להגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי כדי שיוכל לנסות. בחודשים שלאחר מתן הצו, כונס הנכסים הרשמי המטפל בתיק, יהיה עסוק בקליטה של כלל תביעות החוב שיתקבלו ואז יעביר את הטיפול בהליך לנאמן או למנהל  מיוחד שימונה על ידי בית המשפט.

ככלל, יצוין כי את תביעת החוב הנושה יידרש להגיש תוך 6 חודשים מיום מתן צו פתיחת ההליכים (או מיום פרסומו) על מנת שיהיה לו סיכויי לקבלת החזר החוב. לאחר שהמנהל המיוחד או הנאמן קיבצו את כלל הנכסים שיש ברשות אותו חייב, ייקבע סדר עדיפות הנושים. בשלב זה, יודיע האחראי לכל נושה מה עלה בדבר תביעת החוב שלו: האם התביעה נדחתה, התקבלה באופן חלקי או התקבלה באופן חלקי. בסיום כלל ההליכים, יקבל הנושה את הדיבידנד לו הוא זכאי מכספי החייב, בהתאם להחלטות שהתקבלו על ידי הנאמן או המנהל המיוחד.

 

הקפאת הליכים כנגד חייב – אדם פרטי

אחת הפעולות הראשונות שנעשות כנגד חייב שניתן בעניינו צו פתיחת הליכים, היא הקפאת ההליכים המשפטיים בעניינו. סעיף 121(3) לחוק קובע כי חייב שנמצא בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוקפאו ההליכים המשפטיים כנגדו. ההוראות הנוגעות להקפאת הליכים במקרה של תאגיד חדל פירעון, יחולו בשינויים המחויבים והנדרשים גם על חייב שהוא אדם פרטי. כל הפרטים יוצגו להלן.

עוד נקבע שככל שהוטלו על החייב הגבלות במסגרת הליכי הגבייה, ההגבלות בטלות.

 

הקפאת הליכים נגד תאגיד

מרגע שהוכרז כי הוקפאו הליכים כנגד תאגיד, יחולו הכללים הבאים:

הליכי גבייה

לא ניתן יהיה לפתוח הליכי גבייה נגד התאגיד או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמו. הליך גבייה שהושלם, ייחשב כך: לגבי נכסים, כאשר התקבלה מלוא התמורה בעד מכירתם ולגבי עיקול חוב, בתשלום מלוא החוב לנושה.

 

מימוש נכסים

תאגידים רבים משעבדים נכסים בשעבוד צד במהלך חייהם התקינים. מרגע שנעשתה הקפאת הליכים, כל נכס שנועד להבטיח פירעון החברה, יהיה כפוף למגבלות והורואת הקבועות בחוק, בין אם מדובר בנושים רגילים או מיוחדים. קרי, לא ייעשה שעבוד אוטומטי של הנכס למי שהוא לכאורה בעליו החוקי בעת קיומו של חוב.

 

צדדים שלישיים

נכס שנמצא בנכסי קופת הנשייה לא יהיה ניתן לשעבדו כדי להבטיח פירעון החוב לנושה מסוים ולא ניתן יהיה לבצע פעולה בנכס כלפי צדדים שלישיים.

 

הטלת עיקול

לא ניתן יהיה להטיל עיקול על כל נכסים המצויים בנכסי הנשייה ועיקול שהוטל על נכס לפני מתן הצו פתיחת הליכים (למעט חריגים) יהא בטל.

 

הליך משפטי

לא ניתן  יהיה להמשיך או לפתוח בכל הליך משפטי כנגד התאגיד, אלא אם בית המשפט שנתן את צו פתיחת ההליכים ניתן אישורו לכך. בית המשפט יאשר זאת בהתקיים טעמים מיוחדים, הנוגעים למורכבות ההליך, טבעו או ניהולו, באופן שראוי לנהל את ההליך המפשטי בנפרד מהליך חדלות הפירעון.

יצוין כי ממועד מתן הצו פתיחת הליכים, לא יתווספו לחובות עבר ריבית פיגורים, קנס פיגורים או כל תשלום דומה לזה, על אלו שהיו קיימים במועד מתן הצו.

 

הליכים פליליים ומנהליים – הערה

הקפאת ההליכים לא תחול על הליכים פליליים או מנהליים שקיימים כנגד התאגיד, למעט הליכי גבייה (לכלל זה חריג מסוים הקשור בעיצומים כספיים).

 

הקפאת הליכים נגד אדם שלישי כאשר ניתן צו כנגד תאגיד

ככלל, הקפאת ההליכים תחול רק על הליכים שנפתחו/ נועד להיפתח כנגד התאגיד, אך בית המשפט רשאי בנסיבות מסוימות להקפיא הליכים גם כנגד צדדים שלישיים או כנגד נושא משרה בתאגיד כאשר: הקפאת ההליכים כנגד אותו אדם חיונית לשם שיקום התאגיד, ההליכים כנגד אותו אדם שלישי נובע מפעילותו בתאגיד או מחובות בהם חב התאגיד.

 

סמכויות כלליות של בית המשפט בעניין הקפאת הליכים

הקפאת הליכים כסעד זמני במסגרת בקשת נושה

ישנם מצבים בהם הנושה הוא שמגיש לבית משפט בקשה להכריז על חייב (תאגיד או יחיד) כחדל פירעון. במסגרת בקשה זו, רשאי הנושה להגיש במקביל לפתיחת ההליך בקשה למתן סעד זמני של הקפאת הליכים – על מנת לנסות ולהבטיח הברחת נכסים על ידי החייב. קרי, יכול ויינתן צו הקפאת הליכים כנגד חייב עוד בטרם הוא הוכרז באופן רשמי כחדל פירעון.

 

סמכות כללית של בית המשפט לדון בהליכים

בית המשפט שדן  בצו השיקום הכלכלי של החייב (תאגיד או יחיד) רשאי להורות כי הליכים משפטיים אחרים בעניינו של החייב יועברו אליו.

 

סיכום

כפי שעולה מהמאמר, תחום חדלות הפירעון בכלל והקפאת ההליכים בפרט, הם נושאים מורכבים וחשובים, אשר עברו בשנים האחרונות שינויים שנדרש להכיר. לאורך החיים אזרחים רבים ייתקלו בהתמודדות עם הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בין אם כנושים או כחייבים. מורכב להתמודד בכל אחת מן העמדות הללו. לאור המורכבות הזו, אנו ממליצים בחום להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בתחום חדלות הפירעון ומכיר את התמורות והשינויים שנעשו בתקופה האחרונה. היוועצות עם עורך דין תסייע לכם לקבל את התוצאות הטובות ביורת עבורכם, בין אם מדובר בחייב או נושה. אל תהססו לפנות למשרדנו, נסייע לכם במקצועיות ומסירות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
חדלות פירעון אג"ח

רוכשי אג"ח שהונפקה על ידי תאגיד עשויים למצוא את עצמם בסיכון כלכלי במקרה בו התאגיד מצוי בקשיים כלכליים ועל סף של חדלות פירעון. מאמר זה

קרא עוד »
בדיקת תיק חדלות פירעון

כל בעל עניין בתיק חדלות פירעון יכול לבדוק את הסטטוס של התיק באמצעות המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון, כל עוד עומדים על

קרא עוד »
דילוג לתוכן