חדלות פירעון דוח הגבלות

חשוב להכיר את הליך חדלות פירעון על בוריו, על מנת לדעת האם זה ההליך המתאים ביותר עבורכם והאם אתם יכולים לעמוד במגבלות שהתהליך דורש. מאמר זה יפרט על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אך מומלץ להיוועץ גם בעורך דין כדי להבין אם זה האפיק הנכון עבור מצבכם ולהבין מהי חדלות פירעון דוח הגבלות?

 

מהי חדלות פירעון דוח הגבלות?

חדלות פירעון, כפי שהיא מוגדרת בסעיף השני של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, היא "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

כלומר, אדם חדל פירעון הוא אדם שלא יצליח לעמוד בחובותיו במועד פירעונם, או אדם שסכום החובות שלו גבוה מסכום הנכסים שבבעלותו.

 

אדם אשר נמצא בחדלות פירעון

כאשר אדם נמצא בחדלות פירעון, הוא רשאי להגיש בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת לקבל ליווי וסיוע מהמדינה, כך שיוכל לסגור את חובותיו ולהשתקם כלכלית. עד לאחרונה, מצב זה הוכר לרוב כ"פשיטת רגל". עם זאת, המונח "פשיטת רגל" מעורר קונוטציות מאיימות מאוד, ולכן הוחלט לשנות את שם ההליך ל"חדלות פירעון".

כיום, כל אדם שמכריז על פשיטת רגל, יטופל בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. פקודת פשיטת הרגל חלה רק על אנשים שהכריזו על פשיטת רגל לפני ה- 15.09.2019. בשונה מפקודת פשיטת הרגל, המסדירה את פשיטת הרגל של חייבים יחידים בלבד, חוק חדלות פירעון נוגע לחדלות פירעון גם של חייב יחיד וגם של תאגיד. תאגיד שהכריז על פשיטת רגל לפני ה- 15.09.2019, יטופל בהתאם לפקודת החברות.

 

מה החשיבות של הליך חדלות פירעון?

אדם המצוי בחובות כבדים בדרך כלל מתמודד עם קשיים רבים. מלבד הקושי לתמוך כלכלית בעצמו ובמשפחתו, אדם פרטי בדרך כלל אינו מחזיק בכלים מספיקים על מנת לצאת מן החובות הללו. בשלב מסוים לא ניתן להלוות עוד מהבנק, והחייב מוצא את עצמו לבד במערכה.

בדיוק בגלל הסיטואציה הזו קיימת האפשרות של הכרזה על חדלות פירעון. חוק חדלות פירעון מצהיר באופן ברור ומובהק כי מטרתו היא, בראש ובראשונה, לשקם כלכלית את החייב. שתי מטרות נוספות הן הרצון למקסם את החוב שמוחזר לנושים, ולהחזיר את החייב לניהול חיים כלכליים תקינים.

 

הליך המתנהל בפיקוחה של המדינה

כאשר הליך השיקום הכלכלי מתנהל בפיקוחה של המדינה, החייב זוכה לסייע שככל הנראה לא היה מצליח להשיג לבדו – הוא מקבל ליווי, מתווה לשיקום כלכלי ואפילו פטור מחובות מסוימים, בכפוף למצבו הכלכלי ולמידת שיתוף הפעולה שלו עם המוסדות הרלוונטיים. הכרזה על חדלות פירעון אינה ההליך המתאים עבור כולם, ולכן בטרם הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום על  מנת לקבל ייעוץ והכוונה.

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הליך הכולל מספר שלבים. ללא שיתוף פעולה של החייב, ההליך לא יתנהל כשורה, מכיוון שהחייב לא מצליח לחסוך כסף לשם החזרת חובותיו והמדינה, מצידה, לא תוכל לסייע לחייב.

 

שלב ראשון – הגשת בקשה לפתיחת הליכים לחדלות פירעון עבור יחיד

ישנם שלושה גורמים שיכולים לבקש צו פתיחת הליכים לחדלות פירעון עבור יחיד:

  1. חייב יחיד יכול להגיש בקשה עבור עצמו, כדי שיוכל להגיע להסדר עם נושיו.
  2. נושה.
  3. היועץ המשפטי לממשלה.

ההליך מתנהל בצורה שונה כאשר החייב מבקש לפתוח בהליך, כאשר הנושה שלו מבקש לפתוח בהליך.

 

בקשה להליך חדלות הפירעון

כאשר הבקשה להליך חדלות הפירעון הוגשה על ידי החייב

על החייב לעמוד באחד משני התנאים הבאים: התנאי הראשון הוא שבחצי השנה טרם הגשת הבקשה – או בעת מועד הבקשה – מרכז חייו של החייב מצוי בישראל. התנאי השני הוא שלחייב יש נכסים\עסקים בישראל בעת מועד הבקשה.

סך חובותיו של החייב יקבעו מהי הסמכות הרלוונטית שאליה יש להפנות את הבקשה לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון:

 

חובותיו של החייב גבוהים מ- 150,455 ₪

כאשר חובותיו של החייב גבוהים מסכום זה, הסמכות הממונה על מתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והערכאה הרלוונטית היא בית משפט השלום.

 

חובותיו של החייב נמוכים מ- 150,455 ₪

כאשר חובותיו של החייב נמוכים מסכום זה, הסמכות הממונה על מתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון היא לשכת ההוצאה לפועל, שמהווה גם ערכאת הטיפול הרלוונטית.

 

כאשר הבקשה להליך חדלות הפירעון הוגשה על ידי החייב

הנושה צריך להוכיח כי מרכז חייו של החייב מצוי בישראל או שלחייב יש נכסים\עסקים בישראל בעת הגשת הבקשה. בנוסף, הנושה מתבקש להוכיח כי סכום חובותיו של החייב גבוה מ- 75,000 ₪. אחרת, הוא לא יוכל להגיש את הבקשה, אלא אם כן קיבל אישור מיוחד.

סיווג החייב לאחת מן הערכאות והסמכויות שהוזכרו לעיל זהה לחלוקה בהליך הקודם.

 

שלב שני – פתיחת ההליך

לאחר שליחת הבקשה, מתחילה תקופה שנמשכת חודש. בתקופה זו רשאית הסמכות הממונה על החייב לדרוש כל טופס רלוונטי בעיניה על מנת להעריך את מצבו הכלכלי של החייב ואת תוקפה של בקשתו. תקופה זו תסתיים בקבלת הצו לפתיחת ההליך.

 

שלב שלישי – שלב הביניים : בחינת המחויבות של החייב

בשלב זה הסמכות הממונה על החייב תטיל עליו מגבלות שונות, על מנת לבחון את מחויבותו של החייב להליך ואת היכולת לעמד בסנקציות כלכלית, שהן קריטיות להצלחתו של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

המדינה משקיעה בהליך משאבים רבים, כמו שכירת שירותיו של נאמן לבחינת מצבו הכלכלי של החייב ויצירת מתווה לשיקום כלכלי, ולכן אי שיתוף פעולה מצידו של החייב יגרום למדינה להפסיק את השקעתה בחייב.

בין היתר, החייב מתבקש לעמוד בהגבלות שונות, כמו הגבלת שימושו באשראי, הגדרתי כלקוח מוגבל בבנק, חובת תשלום חודשית ועוד.

 

דוח תקופתי

אחד ההגבלות המרכזיות שהחייב מתבקש לעמוד בהן היא דוח תקופתי. דו"ח זה יש להגיש כל חודשיים, ועליו לכלול דיווח מלא ומפורט על כל ההוצאות וההכנסות של החייב ובני משפחתו, כמו תלושי משכורת שלו ושל בן\בת זוגו וילדיו שגילם מעל 18, סכומי הקצבאות המשולמות לחייב ולבני משפחתו, פירוט חשבונות חודשיים וכו'.

הנאמן המופקד על חקירת מצבו הכלכלי של החייב יקבל את הדוח הדו החודשי ויוודא את עמידתו של החייב במגבלות.

 

שלב רביעי – דיון בביהמ"ש או בהוצאה לפועל

כאמור, הערכאה המטפלת בהליך חדלות הפירעון משתנה מחייב לחייב. בדיון זה, הערכאה הרלוונטית תבחן את ממצאי הנאמן ואת המלצותיו, ותחליט אם יש להעניק צו לשיקום כלכלי או לדחות אותו. במקרה שבו הערכאה הרלוונטית מסכימה להעניק צו לשיקום כלכלי, יוחלט גם על מתווה לשיקום כלכלי שעל החייב לעמוד בו בשלוש שנים הקרובות.

 

שלב חמישי – תקופת שיקום כלכלי

צו השיקום הכלכלי כולל הגבלות וחובות הדומות לאלו שהוזכרו בשלב הביניים. תקופה זו נמשכת שלוש שנים, ואם החייב עמד בכל מחויבויותיו, הוא יקבל פטור מלא או חלקי מחובותיו. אחת מן ההגבלות המרכזיות בשלב זה היא הגשת דוח הוצאות והכנסות.

 

לסיכום

אם אתם מתמודדים עם חובות קשים, מומלץ להיעזר בעורך דין חדלות פירעון על מנת שיוכל לייעץ לכם מה אפיק הפעולה הטוב ביותר עבורכם.. משרד עורכי דין דניאל ינובסקי מתמחה בתחום חדלות הפירעון וישמח לעמוד לשירותכם על מנת להעניק לכם ליווי משפטי ולוודא שאתם מקבלים את כל זכויותיכם במלואן.

חדלות פירעון דוח הגבלות
חדלות פירעון דוח הגבלות
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader