חדלות פירעון ערעור

במקרים רבים ההחלטות והפסיקה הנוגעת לתיקיהם של חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בין אם עסקינן בחייבים יחידים או בתאגידים המצויים במצב של חדלות פירעון, מתקבלים בתרעומת. במצבים כאלו, שמורה לחייבים ולנושים הזכות להגיש ערעור לגורם הממונה על הסמכות שפסקה בעניין, כפי שנסביר במדריך שלפניכם.

 

על זכות הערעור בהליכי חדלות פירעון

כאשר חייב מקבל צו לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ממונה בתיקו נאמן מטעם בית המשפט שאמון על בחינת המצב הפיננסי של החייב וקבלת החלטות כלכליות שונות הנוגעות לחייב, לרכושו ולהשבת חובות לנושים שהגישו תביעות חוב.

על חלק מן ההחלטות הללו, רשאים החייב או מי מנושיו, להגיש ערעור במטרה לשנותן או לבטלן, ככל שלתחושתם ההחלטה מסבה להם נזק או עושה עמם עוול.

 

חדלות פירעון – ערעור של חייבים, איך מתבצע?

ערעור על החלטות ופעולות בהליכי חדלות פירעון מתבצע על ידי פניה לממונה על הליכי חדלות פירעון (לשעבר כנ"ר – הכונס הרשמי) במשרד המשפטים, שהוא הגורם המנהלי בישראל, שאחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאז ספטמבר 2019.

הגשת הערעור תתאפשר על ידי הגשת בקשה לשינוי או ביטול של ההחלטה שנתקבלה מטעם הנאמן בתיק חדלות הפירעון של החייב. את הערעור מגישים בעזרת טופס מקוון דרך אתר הממונה.

חדלות פירעון ערעור
חדלות פירעון ערעור

מקרים בהם חייב רשאי להגיש ערעור לממונה בתיקי חדלות פירעון?

חייבים רשאים להגיש ערעור לממונה בתיקי חדלות פירעון באם 3 התנאים שלהלן מתממשים:

 1. סכום החובות של החייב חורג מ – 150,000 ש"ח
 2. לחייב ניתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 3. החייב טוען שהחלטת הנאמן שמונה בתיקו או פעולותיו עשויות לפגוע בו

 

תיק חדלות פירעון של חייב – הסמכות להגשת ערעור הנושים

כאשר נושה של החייב מעוניין בשינוי או ביטול של החלטה או פעולה בתיק של חייב המצוי בהליך חדלות פירעון, עליו להגיש ערעור לבית משפט שלום אשר בו התיק מטופל.

 

חייב שחובו עולה על 150,000 ש"ח – איך יכול לערער?

להלן התנאים לערעור על החלטות בתיק חדלות פירעון:

 

החייב יגיש את ערעור בתוך 45 יום מקבלת ההודעה

החייב יגיש את הערעור על החלטת הנאמן בעניינו לידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים בתוך 45 יום מהמועד בו קיבל הודעה על ההחלטה המדוברת

 

כל אדם (מלבד החייב) רשאי לערער בתוך 45 יום מקבלת ההודעה

כל אדם (מלבד החייב עצמו) יהא רשאי לערער על החלטת הנאמן בתיקו של החייב בתוך 45 יום מהמועד בו קיבל הודעה על ההחלטה המדוברת

 

כיצד מגישים את בקשת הערעור?

לשם הגשת ערעור בתיק חדלות פירעון, יש לבצע את סדרת הפעולות הבאה:

 • יש להכנס לאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש ללחוץ על "בקשות ופניות לממונה" ולבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • יש להזין את מס' תיק חדלות הפירעון של החייב המופיע על הצו לפתיחת הליכים ולבחור במחוז המטפל.
 • יש ללחוץ על כפתור 'אישור'.
 • יש למלא פרטים אישיים: שם מלא, מס' ת"ז, פרטי מייצג (כשקיים), פרטי התקשרות
 • יש לפרט את הנימוקים לבקשה, ולצרף את האסמכתאות הדרושות
 • יש לחתום במקומות הרלוונטיים

 

בתום הגשת הבקשה, מגיש הבקשה יקבל בהודעת מייל ו – SMS אישור לקבלת הבקשה.

 

מה קורה לאחר ערעור חדלות פירעון?

לאחר הגשת הערעור הבקשה מועברת לבדיקת הממונה על הליכי חדלות פירעון.

החלטת הממונה בנושא נשלחת למגיש הבקשה בתוך חודש ימים ממועד הגשת הבקשה, באמצעות המייל או במסרון לנייד.

היה והממונה ביקש שיסופקו פרטים נוספים לאחר שהוגשה הבקשה, תשלח ההחלטה רק כעבור חודש ימים מן המועד שבו הפרטים הדרושים נמסרו לו.

 

האם ניתן לערער גם על החלטת הממונה בנושא הערעור?

כן. ניתן לערער על החלטת הממונה בבקשה לשינוי / ביטול החלטת נאמן בתיק חדלות פירעון, על ידי הגשת ערעור בזכות לבית משפט שלום בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההחלטה בנדון.

זאת בכפוף לכך שבית המשפט הסכים מראש להגשת ערעור כזה.

עם זאת, במידה ואתם נדרשים לערער על החלטת הממונה מוטב להסתייע בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון לפני שתגישו את הערעור לבית משפט השלום.

 

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון

כנגד החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון שמתנהל מולו, ניתן להגיש ערעור לבית משפט שלום בתוך פרק זמן של 45 יום מן המועד בו נתקבלה ההחלטה בתיק או מהמועד שבו ההחלטה נמסרה.

 

האם ניתן לערער על החלטות פרוצדורליות של רשם ההוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון?

על החלטות פרוצדורליות שמתקבלות בידי רשם ההוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון של חייב, אפשר לערער ברשות לבית משפט השלום בתוך פרק זמן של 45 ימים מקבלתן.

 

האם ניתן לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי או השלום?

על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בערכאה הראשונה, או בית משפט השלום אפשרי לערער בזכות לערכאה שמעליו בתוך פרק זמן של 45 ימים.

 

ערעור ברשות על החלטה אחרת של בית המשפט

בסעיף 349  וסעיף 2 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נקבע שכל החלטה אחרת שתתקבל בבית המשפט המחוזי או בבית משפט שלום, תהיה ברת ערעור בתנאי שתינתן רשות לכך מטעם בית המשפט בערכאה שמעל זו שבה נתקבלה ההחלטה, בתוך פרק זמן של 45 יום מן המועד בו ההחלטה נתקבלה או נמסרה.

 

על אילו פסקי דין בתיקי חדלות פירעון ניתן להגיש ערעור?

להלן סוגי פסקי הדין המהווים החלטות שניתן לערער עליהן בזכות על פי החוק:

 • החלטה בנושא מתן צו לפתיחת הליכים, לרבות החלטה בנוגע לביטול הצו
 • החלטה להמנע מהבאת הצעה למתווה שיקום כלכלי לחייב או הסדר חוב, לאישורם של הנושים ו / או חברי התאגיד בהליכי חדלות פירעון של חברה
 • ההחלטה בנושא אישור מתווה שיקום כלכלי או הסדר חובות
 • ההחלטה בנושא הפסקת פעילותו של תאגיד חדל פירעון והוראה לפירוקו
 • ההחלטה בבקשה לסגירת חברה
 • ההחלטה בצו לשיקום כלכלי של חייבים
 • החלטה בנושא ביטול הפטר
 • ההחלטה בנושאה הקצבה לזכאי מזונות
 • ההחלטה בנושא העברת הניהול של הליך חדלות הפירעון של חייב מרשם ההוצאה לפועל אל בית המשפט
 • ההחלטה לעניין הפסקת טיפולו של נאמן בתיק
 • ההחלטה לגבי שמירת בית המגורים של החייב
 • החלטה על מעצר

 

מהי תרומתו של עורך דין חדלות פירעון להגשת ערעור?

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון בהגשת ערעור הינו לבדוק כל מקרה לגופו, למצוא את הפגמים בפסיקה ולסייע למיוצגיו בהגשת הערעור לערכאה הרלוונטית.

היה ואתם סבורים כי נגרם לכם עוול במסגרת הליכי חדלות פירעון מומלץ לפנות בהקדם להתייעצות משפטית מקצועית על מנת שתוכלו למצות את זכויותיכם בהליכים. בהצלחה!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
חדלות פירעון תזרימית

שאלה שעולה לעתים קרובות בהקשר של הליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני: הליכי חדלות פירעון, היא: איך ניתן לקבוע כי חייב במעמד תאגיד הינו חדל

קרא עוד »
עורך דין דיני עבודה

מאז ומתמיד היחסים בין עובד ומעביד אינם היו פשוטים מסיבה מאוד ברורה – האינטרס של המעביד במקרים רבים הוא לחסוך בהוצאותיו הרבות גם ככה, בעוד שהאינטרס של

קרא עוד »
פיצויי פיטורים

למשרדנו ניסיון וידע רב בכל הקשור לתביעת פיצויי פיטורים ודיני עבודה, המגובים בהצלחות רבות גם בבתי הדין לעבודה, וגם בהליכים מקדימים. מניסיוננו, ניתוח מעמיק של

קרא עוד »
עורך דין נזקי רכוש

שריפה, הצפה, פריצה לבית, תאונת דרכים ואפילו אסון טבע יכולים לגרום לנזק משמעותי לרכוש יקר וחיוני להמשך החיים. אנשים שאיבדו את ביתם כתוצאה משריפה למשל,

קרא עוד »
חשבון מוגבל

מאמר זה יעסוק בסוגיה חשובה הנוגעת למספר תחומים במשפט האזרחי – הטלת הגבלות על חשבון הבנק של חייב, בין אם במסגרת הליך הוצאה לפועל, חדלות

קרא עוד »
דילוג לתוכן