פירוק חברה חדלת פירעון

פירוק חברה חדלת פירעון מתקיים כאשר סך הכנסותיה של חברה, נמוך מסך חובותיה, כך שלחברה אין כל דרך לשלם לגורמים להם היא חייבת כסף (הנושים) את חובותיה, וכך מוגדרת חדלת פירעון.

חוק חדלות הפירעון החדש, מעניק לחברות חדלות פירעון את ההזדמנות לפתוח בהליך חדלות פירעון, בסיומו ייקבע לאן מועדות פניה של החברה – פירוק או שיקום כלכלי.

 

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון, הינו מצב לפיו לגורם – יחיד או חברה, המכונה 'חייב', ישנם חובות כלפי גורם אחר, המכונה 'נושה', כאשר סך חובות החייב עולים על סך הכנסותיו, ואין לו כל דרך לפורעם במועד שסוכם במעוד מועד בין החייב לנושה.

במצב זה, רשאי החייב – החברה או היחיד, להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון.

 

חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018, אשר נכנס לתוקף בשנת 2019, הוביל לרפורמה משמעותית בכל הנוגע לתחום חדלות פירעון.

אם בעבר, חברה או יחיד שנכנסו להליך חדלות פירעון, לרוב הודרו מן המסלול הכלכלי היציב והנורמטיבי, כיום, הודות לחוק החדש, חייבים רבים חוזרים לתלם באמצעות תוכנית השיקום הכלכלי שמציע החוק.

 

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון מטעם חברה

כדי לפתוח בהליכי חדלות פירעון עבור חברה מסוימת, עליה להגיש בקשה ללשכת חדלות פירעון (בקשה מקוונת באתר הלשכה או לחלופין פנייה ישירה ללשכה).

לחלופין, יכול נושה של החברה, כאשר הוא מבין כי החברה לא עומדת לשלם את חובותיה כלפיו, להגיש בקשה לפתיחת ההליך. בהתקיים תנאים מסוימים, גם היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש בקשה לפתיחת ההליך.

 

כיצד יכול נושה להגיש בקשה לפתיחת הליך?

על מנת שנושה יהיה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון של החברה, צריכים להתקיים מספר תנאים:

  • לתאגיד חובות בסך של 75,000 ₪ ומעלה.
  • התאגיד הינו בעל זיקה לישראל: עסקיו מנוהלים במדינה, התאגיד רשום בישראל או כאשר בבעלות התאגיד נכסים בישראל.
  • הבקשה מטעם הנושה, צריכה לכלול תיאור מדוע יש לפתוח נגד החברה בהליכי חדלות פירעון, ולא להסתפק בהליכי גביית חוב.

 

כיצד יכולה חברה להגיש בקשה לפתיחת הליך?

בכדי שחברה תוכל להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון של החברה, צריכים להתקיים מספר תנאים:

  • לתאגיד חובות בסך של 25,076 ₪ ומעלה.
  • התאגיד הינו בעל זיקה לישראל: עסקיו מנוהלים במדינה/ התאגיד רשום בישראל/ בבעלות התאגיד נכסים בישראל.
  • בעת הגשת הבקשה, התאגיד נמצא בחדלות פירעון, או לחלופין, כאשר פתיחת ההליך עשויה למנוע מהתאגיד להגיע לכדי חדלות פירעון.

 

מי אחראי על הליכי חדלות פירעון של חברות?

בשונה מהליכי חדלות פירעון של יחיד, שם האחראי על ההליך הוא הממונה (או בשמו המוכר – כונס הנכסים הרשמי) – על טיפול בהליכי חדלות פירעון של חברות אמון בית המשפט המחוזי.

על כן, את הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון, יש להגיש לבית המשפט המחוזי, השוכן באיזור בו התאגיד רשום ומתנהלים עסקיו.

כך למשל, אם התאגיד רשום בבית שאן, הרי שבית המשפט אליו התאגיד יפנה הוא בית המשפט המחוזי בנצרת (בית המשפט השוכן במחוז זה).

 

הוגשה בקשת לפתיחת הליך. מה קורה כעת?

על בית המשפט להשיב, בתוך 21 ימים מהגשת הבקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון של חברה, האם ההליך אושר אם לאו.

ככל שבית המשפט אכן אישר את פתיחת ההליך, עליו יהיה לנהל דיון בדבר אופן הליך חדלות הפירעון, ובעיקר, האם ההליך צפוי להוביל לפירוק החברה, הפעלתו באופן זמני, או הפעלתו ושיקומו התמידיים.

לכל החלטת בית המשפט באשר לבקשת פתיחת ההליך, נפקויות שונות, כפי שיפורט להלן:

 

בית המשפט דחה את הבקשה

לאור אי-עמידה של החברה בתנאים שצוינו לעיל, בית המשפט ידחה את בקשת החברה, וזו לא תיכנס להליכי חדלות פירעון.

 

בית המשפט אישר את הבקשה

יינתן צו לפתיחת הליכים, בו יתואר לאן מועדות פניה של החברה:

 

פירוק החברה

פירוק חברה, משמעו כי עם סיום ההליך, החברה תחדל מכל פעולה. בשל כך, הנכסים והרווחים שעוד נותרו לחברה, יחולקו בין הנושים של החברה. עם סיום ההליך, תימחק רישומה של החברה ברשות התאגידים.

 

הפעלה זמנית של החברה

מדובר לרוב בהפעלה של 30 יום, במהלכה נבחן מצבה של החברה, והאם קיימים סיכויים לשיקומה.

בחינה זו מבצע הנאמן, שייקבע על ידי בית משפט (מתוך רשימת מועמדים לתפקיד שיספקו לו החברה, הנושה והממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי).

 

צו שיקום כלכלי

ככל שקיים מימון מספק להמשך פעולת החברה, וכאשר קיימת סבירות שהמשך הפעלתה יתרום לנושים ולא ייפגע בהם – יינתן צו שיקום כלכלי, בו תפורט תוכנית לשיקום החברה.

 

החלטה על פירוק חברה חדלת פירעון

כאשר בית המשפט מחליט לפתוח בהליכי חדלות פירעון, אולם קובע כי אין סבירות לפוטנציאל כלכלי בפעילות החברה, או לחלופין, כאשר הנאמן קובע כן לאחר תקופת בחינת 30 הימים במהלכם הופעלה החברה באופן זמני – יורה בית המשפט על פירוק החברה.

על תהליך הפירוק יהיה אמון נאמן, שיכנס את נכסי החברה, וידאג להקפאת הליכים נגדה (דוגמת הליכים משפטיים המתנהלים נגדה, הליכי גבייה ועוד).

בתקופת הפירוק, יהיה אחראי הנאמן על חלוקת הרווחים שנותרו לחברה – לנושיה, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם, ולנסות להשיב להם, עד כמה שניתן, את החובות שנצברו כלפיהם.

בנוסף, הנאמן ימכור את נכסי החברה לכל המרבה במחיר, במטרה דומה – לצמצם את הפגיעה בנושים. חשוב להדגיש – בשלב זה, נושי החברה מקבלים קדימות על פני בעלי מניות בחברה, שיקבלו כספים שיוותרו לחברה, רק אם כלל החובות לנושי החברה נפרעו.

חשוב לציין – החלטה על פירוק חברה, אינה בלתי ניתנת לשינוי – לעיתים מחליט בית המשפט על פירוק החברה, וכעבור זמן מה, משנה דעתו, ומחליט כי ישנו פוטנציאל כלכלי להמשך קיומו.

במצב זה, ישתנה הצו שיינתן על ידי בית המשפט, מצו לפירוק החברה, לצו הכולל תוכנית לשיקומה הכלכלי של החברה.

 

סיוע משפטי בהליכי חדלות פירעון של חברות

הליך חדלות פירעון של חברה, הוא הליך מסובך ומורכב למדי. על ניהול ההליך להתבצע בצורה מדויקת – החל מרגע הגשת בקשה לפתיחה בהליך, הדורש צירוף מסמכים ותצהירים, דרך רגע ההכרעה בבית המשפט בדבר אישור או סירוב הבקשה, ועד להכרעה בדבר פירוק או שיקום החברה.

ניהול הליך רשלני ולא מדויק, עלול לעכב ולעיתים אף למנוע את פתיחת ההליך, מה שעלול להתגלות כהרסני עבור החברה. בשל כך, מומלץ להיעזר כל העת בגורמים מקצועיים ומנוסים בתחום.

משרד עורכי דין דניאל ינובסקי, מתמחה בהליכי חדלות פירעון של חברות. לעורכי הדין במשרד, ניסיון רב בניהול הליכי חדלות פירעון של חברות,  והם מנהלים כל הליך במקצועיות וברגישות רבה. כל חברה מקבלת ליווי צמוד, החל מרגע הגשת הבקשה לבית המשפט, ועד לסיום ההליך.

פירוק חברה חדלת פירעון

לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader