תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

תביעות חוב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הן תביעות אותן מגישים נושים כנגד חייבים, שעוברים הליך פשיטת רגל / חדלות פירעון / פירוק / מחיקת חובות.

לצורך מאמר זה ולמען הנוחות, נדבק במונח תביעת חוב. למרב הצער לאורך חיינו הבוגרים, רבים מאיתנו יתקלו במצב בו אדם או חברה חייבים לנו כסף, אך הם הוכרזו כפושטי רגל או כחברה בפירוק.

לעיתים אנו נהיה אלו שעומדים בפני פשיטת רגל או פירוק, משבר חיים קשה ללא ספק. כיצד מתמודדים? מה זכויותיו של כל צד בהליך? מול מי אני נדרש להתנהל? כל אלו יוסברו במאמר זה.

 

שלבי ההליך חדלות פירעון על רגל אחת

נתאר מצב שבו אדם פרטי או חברה נמצאים בהליכי פשיטת רגל – חדלות פירעון או פירוק. כל נושה לו הם חייבים כסף, יידרש, לאחר מתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב, להגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים הרשמי, יקלוט את כלל תביעות החוב שיתקבלו ואז יעביר את הטיפול לנאמן או למנהל המיוחד שימונה על ידי בית המשפט. ככלל, את תביעת החוב יש להגיש תוך 6 חודשים מיום מתן צו פתיחת הליכים (חריגים יפורטו להלן). לאחר שהנאמן או המנהל המיוחד אספו, איתרו וליקטו את כלל הנכסים שיש ברשות אותו חייב, הם יקבעו את סדר עדיפות הנושים. בשלב זה, ייודע לכל נושה האם תביעת החוב שלו נדחתה, התקבלה במלואה או התקבלה באופן חלקי. בסיום שלב זה, יקבל הנושה את הדיבידנד לו הוא זכאי מכספי החייב.

 

וכעת – נדון בהרחבה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מהי תביעת חוב ולמי היא רלוונטית?

לאנשים רבים יש חובות כלפיי גופים או חברות אחרות. עם זאת, תביעת חוב עוסקת רק במצב בו יש ישות משפטית המוכרזת כחדלת פרעון, קרי, אין ביכולתה של אותה ישות משפטית לשלם לכל נושיה את כלל חובותיה. כאשר אנו מדברים על אדם פרטי, ההליך נקרא חדלות פירעון – בעבר פשיטת רגל, ואם מדובר בחברה, ההליך נקרא הליך פירוק. כאשר אותה ישות משפטית מוגדרת כחדלת פרעון, כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדה ברגע הנתון – מוקפאים. למשל, אם הגשתי תביעה כספית לבית משפט בעקבות חוב הכספי של השכן שלי אליי, הרי שהליך זה יוקפא וייעצר ככל שאותו שכן הוכרז כפושט רגל. ניתן לקלבל עוד פרטים בנושא הקפאת הליכים משפטיים בזמן הליך חדלות פירעון כאן.

תהליך ההקפאה יחול על כל סוגי ההליכים שקיימים כנגד אותה ישות משפטית – בין אם מדובר בתביעה אזרחית, בניסיון גביית חובות של הרשות או בתיק הוצאה לפועל. ישנם מקרים מעטים ובודדים בהם בתי המשפט יאפשרו המשך נקיטת הליכים.

 

חברה או אדם פרטי שחייבים לי הרבה כסף נמצאים בהליך חדלות פירעון  (פשיטת רגל) / פירוק, כיצד עליי לפעול?

כחלק מהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת הרגל) / הפירוק של אותה ישות משפטית, יינתן בענייניה צו פתיחת הליכים. במסגרת צו זה, כונס הנכסים שאחראי על ההליך "אוסף" את כלל הנכסים שיש לאותה ישות, לקראת חלוקת הנכסים לכלל הנושים, להם קיים חוב. על כן, יש ליידע את כונס הנכסים כי אותה ישות חייבת לנו כסף. אופן היידוע קרוי הגשת תביעת חוב, תביעה שתוגש תוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס לחייב.

יצוין, בתי המשפט נוטים שלא להחמיר עם נושים שאיחרו באופן סביר את המועד להגשת תביעת חוב. לבתי המשפט ברור שיש לעיתים פער בין יום מתן צו פתיחת הליכים ועד הרגע שבו נודע לנושה בדבר הליך חדלות פירעון. על כן, לעיתים מראש יספרו את התקופה של חצי שנה מיום פרסום הצו ולא מיום מתן הצו. אך, גם אם איחרתם את המועד הנ"ל, תמיד כדאי לפנות לבתי המשפט על מנת לנסות ולהגיש את תביעת החוב. במצב שישנו איחור בהגשה, תוגש יחד עם תביעת החוב בקשה להארכת מועד בה ינומקו הסיבות לאיחור בהגשה.

ככלל ניתן לומר, כי במצב שבו נושה לא הגיש תביעת חוב, הוא לא יוכל לקבל את כספו בחזרה.

 

פסק דין של בית משפט קובע כי חייבים לי כסף, האם עדיין עליי להגיש תביעת חוב?

כן. אין משמעות לכך שאין מחלוקת על קיומו של חוב, כיוון שנדרש ליידע את כונס הנכסים בדבר החוב, טרם הוא מבצע את החלוקה בין הנושים השונים. על כן, בכל מקרה יש להגיש תביעת חוב, בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות להוכחת טענותיכם.

 

הגשתי תביעת חוב, האם זה מבטיח שאקבל את כספי בחזרה?

למרבה הצער לא. אדם פרטי או חברה נכנסים להליך של חדלות פירעון או פירוק, כאשר אין בידיהם מספיק ממון על מנת לשלם את כלל חובותיהם. על כן, המנהל המיוחד שמודע לכל הנכסים הקיימים של החייב, נדרש לבצע סדר קדימות בין הנושים השונים, ולהכריע אילו תביעות חוב יתקבלו, ואילו יידחו. התביעה לעיתים תתקבל במלואה ולעיתים רק באופן חלקי – הכל תלוי בכמות הנושים ובסדר העדיפות שלהם על פני האחרים.

כאשר המנהל המיוחד סבור שאין בידיו מספיק פרטים על תביעת החוב, הוא מורשה לפנות לנושה על מנת להעמיק את הידע על החוב, באופן שיקל עליו לקבל את ההחלטה הראויה לעניין תביעת החוב.

 

מה סדר הקדימויות בין הנושים?

במצב זה יש להפריד בין חברה הנמצאת בהליכי פירוק לבין אדם פרטי שנמצא בהליכי פשיטת רגל – חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

חברה בהליך פירוק – סדר קדימויות הנושים

בעלי זכות קניינית קבועה: לרוב יהא מדובר בחובות שיש לחברה לרשויות המיסים או לבעלי משכון, משכנתא או שיעבוד קבוע על נכסי החברה או מי שיש לו הערת אזהרה על אחד נכסי החברה.

 

הוצאות פירוק החברה

ההוצאות הרבות הכרוכות בעצם קיומו של הליך הפירוק. בין ההוצאות הללו קיימות עלויות למימוש נכסי החברה, תשלומים שונים לכונס הנכסים הרשמי, הוצאות משפט רבות, ושכר טרחה למפרק.

 

חובות בדין קדימה

העיקרים מבין אלו הם שכר עבודה, ניכוי מיסים והכנסה משכר עבודה, מיסים (בין אם עירוניים או ארציים) , דמי שכירות לתקופה שמשכה שנה לפני תחילת הפירוק, שעבוד צף (הקרוי שעבוד כללי) על כלל נכסיה של החברה.

 

חובות "רגילים"

קרי, כל חובות שיש לחברה שאינם מובטחים או מועדפים על פני חובות אחרים.

 

בעלי המניות

זכאים ליתרה של הנכסים שלאחר סילוק כלל החובות לנושים, במידה ונותרו. היתרה תחולק ביניהם לפי חלקם היחסי בהון המניות של החברה.

 

אדם פרטי בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל)  – סדר קדימות נושים

אצל אדם פרטי, ישנה חלוקה גסה – נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים רגילים:

נושים מובטחים

נושה מובטח הוא כל אדם או גוף שיש בידיו ערובה מכל סוג לחוב שמגיע לו מאותו חייב. ערובה זה יכולה להיות מכל מיני סוגים – שעבוד של נכס של החייב; זכות עכבון על נכס שמצוי בידיו של הנושה. מאמר נפרד בעניין ערבות משפטית ניתן לרות כאן.

יצוין, שככל שאותו נכס משועבד לא מכסה את כלל החוב, הרי שיתרת החוב היא במעמד של נושה רגיל, שהוא בסדר הקדימות הנמוך ביותר, כפי שיפורט להלן.

 

נושים בדין קדימה

עובדים – חוב שכר עבודה לעובד עד לסכום מסוים. בדרגה הבא, ניכויי מס במקור: ניכויי מס ומע"מ שניכה החייב ממשכורותיהם של עובדיו שטרם הועבר לרשויות המס.

הנושים הבאים נמצאים בדרגה זהה של דין קדימה, אך בדרגה נמוכה מאלו שהוצגו לעיל: דמי שכירות לתקופה של עד שנה, בשל נכס ששכר החייב מהנושה. חוב מזונות: יצוין כי בכל הנוגע לחוב מזונות, ישנם הסדרים משפטיים ייחודיים ושונים, ניתן להעמיק בהם במידת הצורך באתרים השונים. חובות מס וארנונה: חובות שנורו בשנה שקדמה למתן צו הכינוס לפושט הרגל.

 

נושה רגיל

כל מי שאינו נושה מובטח או בדין קדימה, כפי שפורט לעיל.

 

דחו את תביעת החוב שלי, האם יש דרך להילחם בהחלטה זו?

באופן עקרוני כן. אמנם, למנהל המיוחד שקובע את גורלה של כל תביעות חוב, יש סמכויות רחבות ושיקול דעת נרחב מאוד. עם זאת, אין ספק שניתן לערער על ההחלטה של המנהל המיוחד ככל שהיא נראית לנו מוטעית ולא הוגנת. בעניין זה, ראוי שהחלטתו של המנהל המיוחד תהיה מנומקת, כך שיהיה ניתן לערער על החלטתו.

 

אם כך, איך מגישים תביעת חוב?

בשנים האחרונות ישנו שיפור משמעותי בקשר לאופן הטכני שבו מוגשות תביעות חוב. באתר של משרד המשפטים, קיימת אפשרות להגיש בקשה לתביעת חוב באופן מקוון. שורה של שאלות מנחות, יאפשרו לכם להגיש את תביעת החוב בקלות יחסית. באתר מצוינים בין היתר התנאים לקבלת השירות המקוון, מפורטים המסמכים הנדרשים, אופן התשלום שירות ותמיכה ואף פירוט הנוגע לשלבים הבאים הנוגעים לתביעת החוב.

עם זאת, כפי שעולה מהאתר המקוון, ישנם מצבים מסוימים בהם לא ניתן יהיה להיעזר בשירות זה.

 

הגשת תביעת חוב באמצעות ביטוח לאומי – למי זה רלוונטי? איך זה עובד?

ישנם מספר מצבים מצומצמים, בהם אדם יכול להגיש תביעת לתשלום חוב באמצעות הביטוח הלאומי, שמסייע ותומך בקבלת כספים.

קהל היעד: תביעה זו (5305) מיועדת למי שעבד כשכיר בחברה שניתן כנגדה צו פירוק על ידי בית המשפט המחוזי, או לאדם שעבד כשכיר אצל מעסיק שניתן כנגדו צו פשיטת רגל על ידי בית המשפט. עוד זכאים עובדים מסוימים לתשלומים עבור קופת הגמל.

באם התביעה עונה על התנאים ומתקבלת בביטוח הלאומי, הרי שהדבר יקל רבות על הנושה, שיקבל גמלה חודשית מביטוח לאומי, בהתאם למגיע לו בהתאם לתקנות הרלוונטיות. נכון ליום 01.01.2020, סכום הגמלה המקסימלי עבור פיצויי פיטורין ושכר עבודה עומד על 114,452 שקלים. הסכום המקסימלי עבור קופות גמל עומד על 17,608 שקלים.

את הטופס לתביעת החוב ניתן למלא במרבית המקרים באופן מקוון, אז יועבר באופן אוטומטי לכונס הנכסים הרשמי והן לביטוח הלאומי. במסגרת התביעה, העובד יידרש להעביר מספר מסמכים – ביניהם תלושי משכורת אחרונים, מכתב פיטורים וכן מסמכים ואסמכתאות אחרות שיעידו ויבססו את התביעה שהוא טוען לה.

 

סיכום

ניתן לראות כי בשנים האחרונות נעשו שינויים רבים ומשמעותיים, שהנגישו באופן משמעותי את נושא הגשת תביעות החוב לנושים, אך עדיין מדובר לעיתים בנושא מורכב וסבוך. באם יש לחייב חובות בעלי סכום משמעותי כלפיכם, מומלץ להיוועץ בעורכי דין הוצאה לפועל – חדלות פירעון המתמחים בנושא, על מנת לוודא כי אתם מקסמים את היכולת שלכם לקבל רווח מאותו חייב. נשמח לסייע לכם בכל שאלה חשש והיוועצות הנוגעת לתחומי פשיטת רגל – חדלות פירעון ופירוק, בין אם אתם נושים ובין אם חייבים.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמר זה יעסוק בהליך שמתרחש בראשיתו של הליך חדלות הפירעון, והוא הקפאת ההליכים המשפטיים כנגד חייב – בין אם תאגיד או אדם פרטי. בראשית המאמר יינתן מבוא כללי על נושא חדלות הפירעון, יוצג ההליך על "רגל אחת" ולאחר מכן המאמר יתמקד בהקפאת הליכים המשפטיים בהתאם לחייבים השונים: אדם יחיד, תאגיד או צדדים שלישים הקשורים לתאגיד. בסיום המאמר יוצגו מספר דגשים נוספים הקשורים בנושא הקפאת הליכים ולבסוף תינתן המלצתנו להיוועצות עם עורך דין מתמחה בתחום.

קרא עוד »
מהו הפטר לאלתר

מאמר זה יעסוק בנושא ספציפי מתחום הליך חדלות הפירעון – הפטר לאלתר. בראשית, המאמר יוסבר רקע כללי לתחום חדלות הפירעון ושיקום כלכלי ושלבי ההליך כולו

קרא עוד »
איתור תיק הוצאה לפועל

רבים נרתעים מהוצאה לפועל בהיותה גוף עם קונוטציה שלילית ומאיימת מאוד. פועל יוצא מכך הוא כי רבים אינם מתייחסים למכתבי ההתראה והאזהרה שהם מקבלים מרשות

קרא עוד »
חדלות פירעון אג"ח

רוכשי אג"ח שהונפקה על ידי תאגיד עשויים למצוא את עצמם בסיכון כלכלי במקרה בו התאגיד מצוי בקשיים כלכליים ועל סף של חדלות פירעון. מאמר זה

קרא עוד »
דילוג לתוכן