תוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדל"פ וליהנות מהגנה מפני הנושים

חדלות פירעון היא הליך משפטי המאפשר לחייבים להגיע להפטר מחובותיהם על ידי מחיקת חלק מחובם בתמיכת המדינה. במסגרת הליך חדלות פירעון מוקפאים הליכי הגבייה וההליכים המשפטיים האחרים שנפתחו כנגד החייב, כדי לאפשר לו להסדיר את פירעון חובותיו ברוגע וללא הלחץ הכרוך בהתמודדות עם סנקציות והליכי אכיפה. אחת השאלות שחייבים שואלים בהקשר זה היא: "תוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדלות פירעון ולהנות מהגנה מפני הנושים?" במאמר זה נספק את כל המידע הדרוש בנושא.

 

הגנה מפני הנושים בהליכי חדלות פירעון על רקע הרפורמה בהליכי פשיטת רגל

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף בספטמבר 2019, ביצע רפורמה בהליכי פשיטת רגל, במיוחד בנושא מחיקת חובות. בדומה להליך פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לשלם את חובותיהם להסדיר אותם, לשלם חלק מהחוב ולהיות פטורים מהיתרה. אלא שבניגוד לחוק הקודם, החוק החדש מתמקד בשיקום החייבים, בשילובם מחדש בחברה והחזרתם למעגל הכלכלי.

יתרה מכך, החקיקה הנוכחית, שואפת לצמצם את הבירוקרטיה, לפשט הליכים ולמנף כלים מודרניים כדי לזרז את התהליך ולהגיע להבראה כלכלית של החייב והשבת נתח נכבד מהכספים לנושיו, בצורה יעילה ככל האפשר.

 

אז בתוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדלות פירעון ולהנות מהגנה מפני הנושים בפועל?

עם הגשת הבקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ומתן הצו לפתיחת הליכים, כל הליכי האכיפה המתנהלים כנגד החייב, מוקפאים ומופסקים.

אולם חשוב להיות מודעים לכך שהתהליך לבחינת בקשת החייב לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, אורך עד 3 חודשים, במהלכם תחליט רשות הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים, אם אכן יש מקום לתת לחייב צו לפתיחת הליכים שיעכב גם את הליכי הגבייה הפתוחים נגד החייב. יחד עם זאת, עוד לפני תום תקופה זו שבה הבקשה נבדקת, ניתן להגיש בקשה זמנית לעיכוב ההליכים בשל הפנייה להליכי חדלות פירעון.

למרות שניתן להגיש באופן עצמאי את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון וכן את בקשת הצו הזמני לעיכוב הליכי הגבייה, פנייה לסיוע מעורך דין מומחה לחדלות פירעון מלכתחילה, יכולה לשפר מאוד את הסיכויים לאישורם במהירות רבה יותר.

 

האם פנייה להליך חדלות פירעון היא הדרך הטובה ביותר להנות מהגנה מפני הנושים?

לעיתים, הבחירה לפתוח בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), עשויה שלא להיות האפשרות המתאימה ביותר לחייב הנאבק בחובות. בחלק מן המקרים שווה לחייב לשקול במקום זאת, הגעה להסדר חוב מול הנושים, הוא להגיש בקשה לצו תשלומים או איחוד תיקים בהוצאה לפועל. גם כאן מדובר בדרכים יעילות להתמודדות עם חובות ולביטול הצורך בנקיטת הליכי אכיפה וגבייה אגרסיביים ביוזמת הנושים.

לא זאת בלבד, אלא שהדרכים הנ"ל מאפשרות להסדיר את החוב בתוך פרק זמן קצר יותר מהליכי חדלות פירעון ואינן כרוכות בהגבלות מרחיקות לכת על החייבים, שמהוות חלק בלתי נפרד מהליכי חדלות הפירעון. פנייה להדרכה של עורך דין חובות הבקיא בהליכי חדלות פרעון, יכולה לסייע בקביעת דרך הפעולה הטובה ביותר עבור החייב בהתאם למצבו הפרטני.

 

איך נכנסים להליך חדלות פירעון?

כניסה להליכי חדלות פירעון, מתחילה בהגשת בקשה לפתיחת הליכים בידי החייב עצמו או מי מנושיו. הבקשה מוגשת לממונה עלהליכי חדלות פרעון במשרד המשפטים. ניתן לעשות זאת על ידי הגשת המסמכים הדרושים (המפורטים באתר הממונה) ותשלום אגרה באופן דיגיטלי – דרך אתר האינטרנט של הממונה, אולם ההגשה יכולה להתבצע גם באחת מלשכות הממונה באזור מגוריו של החייב.

 

האם הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון מקנה לחייב הגנה מיידית מפני הנושים?

לא. חיוני לציין כי עצם הגשת הבקשה, אינה מעכבת באופן אוטומטי את הליכי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב. רק אחרי שהבקשה תאושר בידי הממונה על הליכי חדלות פרעון, יינתן צו לפתיחת הליכים שבעקבותיו יוקפאו גם כל הליכי האכיפה והגביה המתנהלים כנגד החייב.

 

מדוע הבקשה לפתיחת הליכים אינה מאושרת מיידית?

אחרי הגשת הבקשה, היא נבדקת בידי הממונה על הליכי חדלות פירעון, על מנת להעריך את התאמתו של החייב להליך. לשם כך, עשוי הממונה לבקש מידע מרשויות המדינה, בנקים וגורמים אחרים הקשורים לחייב, לטובת אימות הצהרותיו. לדוגמה, המפקח עשוי לקבל מידע על היסטוריית הנסיעות של החייב לחו"ל או פרטי חשבון הבנק.

למרות האמור לעיל, החייב יכול לבקש מבית המשפט או מהרשות הרלוונטית המפקחת על ההליכים, לדחות את ההליכים בהוצאה לפועל עד להכרעה בבקשת חדלות הפירעון שלו. לבקשה זו יש לצרף הוכחה על הגשת הבקשה לפתיחת הליכים ואסמכתא המעידה על תשלום האגרה הרלוונטית.

 

מהי מסגרת הזמנים לאישור בקשה לחדלות פירעון ולמתן הצו לפתיחת הליכים?

על פי החוק, על הממונה לקבל החלטה תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה לפתיחת הליכים. עם זאת, בפועל, תקופת הבדיקה יכולה להימשך עד 90 יום, ולכן יש להתאזר בסבלנות. כמו כן, הממונה רשאי לדרוש מהחייב לספק לו מסמכים נוספים ואף לזמן אותו למשרדיו לדיון בבקשה.

רק לאחר שאושר כי החייב עומד בדרישות החוק להליכי חדל"פ, ייתן הממונה צו לפתיחת ההליכים. צו זה יכלול הנחיות לביטול כל הליכי הגביה והאכיפה מתנהלים נגד החייב בהוצאה לפועל, לצד צווי תשלום חודשיים, הנחיות לדיווח על הוצאות והכנסות ומגבלות משפטיות שונות המוטלות על החייב במסגרת ההליכים – כקבוע בסעיפים 121 וסעיף 142 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש.

זאת ועוד, הצו לפתיחת ההליכים יפורסם ברבים באמצעות העיתונים והאינטרנט. מטרת פרסום זה היא ליידע את הציבור כי אין לבצע עסקאות או חוזים כספיים מול החייב, ולהודיע לנושים שעליהם להגיש תביעות חוב.

 

חשיבות הסיוע המשפטי להגנה על זכויות החייב ונכסיו מול נושיו בהליך חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חרף שמם המעודד והמבטיח, יכולים להיות מורכבים למדי ולערב גורמים שונים כגון נושים, נאמנים, רשמי הוצאה לפועל ועוד. לצדדים אלו יש אינטרס מובהק להבטיח כי נכסי החייב יונזלו לצורך פירעון חובותיו. לכן חשוב במיוחד שיהיה לחייב ייצוג משפטי הולם שיסייע לו לנווט בתהליך זה ולהגן על נכסיו וזכויותיו.

 

תוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדלות פירעון ולהנות מהגנה מפני הנושים – סיכום

חייבים רבים מניחים כי הפנייה להליכי חדלות פירעון היא מעין פתרון קסם שיעניק להם הגנה אוטומטית ומיידית מפני הנושים שלהם ורשויות האכיפה והגבייה במדינת ישראל. אולם המציאות מלמדת כי הדברים אינם פשוטים כל כך. במאמר זה נחשפנו למורכבות הכרוכה בפועל בכניסה להליכי חדלות הפירעון ובקבלת צו להקפאת הליכים, בהתאם לרפורמה בהליכי פשיטת הרגל.

ההתמודדות עם הליך פשיטת הרגל במתכונתו הנוכחית עשויה להתגלות כקשה לניווט ללא הדרכה משפטית מתאימה. לכן מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום חדלות הפירעון, שיוכל לספק את התוצאות הטובות ביותר הן לחייב והן לנושים. משרד עורך דין דניאל ינובסקי מחויב לסייע ללקוחותיו במקצועיות ובמסירות בכל נושא הנוגע להתמודדות יעילה עם חובות.

אל תהססו לפנות אלינו לקבלת עזרה משפטית מקצועית. פנו כבר עכשיו ותאמו שיחת ייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי, בטלפון: 077-231-6906.

תוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדלפ וליהנות מהגנה מפני הנושים
תוך כמה זמן אפשר להיכנס להליך חדלפ וליהנות מהגנה מפני הנושים
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader