תום לב בהליך חדלות פירעון

כשאדם פרטי נכנס לחובות, ישנה אפשרות שלא יהיו לו מספיק נכסים בכדי לכסות את התחייבויותיו הכספיות. זהו מצב המאופיין בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 (להלן: ״החוק״) בתור חדלות פירעון (או פשיטת רגל, במידה וההליך התחיל לפני הרפורמה ב-15.09.19).

במצב זה עלול להשאיר הן את החייב והן את הנושים בפני במצב מורכב ללא יכולת לקדם את האינטרסים שלהם בצורה אופטימלית – החייב יישאר בחובות ליתרת חייו והנושים יוותרו בפני שוקת שבורה.

במידה וחייב עומד בתנאים הנדרשים, כולם יוצאים מורווחים. החוק מאפשר לחייב להתניע מחדש את החיים הכלכליים, דהיינו – ללא כל חוב, והנושים –מקבלים את חלקם מהחוב באמצעות הדיבידנד שמחולק מקופת הנשייה.

 

אחד מחובותיו המרכזיים של החייב בהליך חדלות הפירעון הינו חובת תום הלב.

סעיפים 114 ו-163 לחוק מפרטים מקרים בהם בית המשפט מוסמך להטיל סנקציות על חייב שתנהל בחוסר תום לב, לרבות פסיקת הוצאות נגדו, הארכת תקופת התשלומים ועוד.

התוצאה של הפרה של תנאי סעיף 163 מאפשרת לבית המפשט לבטל את הצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 183 לחוק. עם זאת, ראוי לציין כי הנטל להוכיח כי חייב התנהל בצורת חסרת תום לב מוטלת על הנושים והנאמנים.

בנוסף לכך, בהליכים שהחלו בטרם כניסת הרפורמה לתוקף לפי סעיף 18ה(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל, תש״ם-1980 (להלן: ״הפקודה״) קובע כי במסגרת הדיון בבקשת החייב לקבל הכרה כפושט רגל, בית המשפט מוסמך:

״לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו״

כפי שניתן לראות, התנהלות שלא בתום לב עלולה לסכל את כל הליך חדלות הפירעון כולו, וכך לפגוע בטובת החייב ולסכן את עתידו הכלכלי.

אז מה זה תום לב?

במילים פשוטות – המשמעות של תום לב היא שעל החייב להתנהל בצורה ישרה והגונה בכלל, ובפרט – לא לפעול בזדון על מנת לסכל את ההליך, לנצלו לרעה ועוד. חובה זו נבדקת במהלך לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, כאשר בית המשפט בוחן את התנהלותו של החייב גם בשנים בטרם הוגשה הבקשה.

תום לב הוא עיקרון על במשפט הישראלי, אשר חל על כל הדינים. לפי עיקרון זה, אדם צריך לנהוג בכנות וביושר, ומתוך מחשבה כי פעולותיו אינן פוגעות באף אדם. למשל, אם אדם מכר מכונית שיש בה תקלה מסוימת, גם אם לא מסוכנת מאוד, ולא דיווח על התקלה, הוא נהג בחוסר תום לב.

חוסר תום לב בהליך חדלות פירעון יכול להתבטא בהסתרת נכסים מסוימים, באי מילוי של חלק מהחובות המוטלות על החייב וכן הלאה. למעשה, כל מקרה בו אותו אדם מנצל לרעה את הליך חדלות הפירעון שנמצא בו, ייחשב כחוסר תום לב.

גם אם במקרים רבים הפעולה שמעידה על חוסר תום לב איננה פעולה לא חוקית, היא עדיין מעידה על ניכור חברתי ומוסרי מסוים. למדינה אין אינטרס לתגמל התנהגות שכזו, ולכן היא עשויה לשלול פריווילגיות מסוימות כתוצאה מחוסר תום לב.

לפי הפסיקה הנוגעת לנוהל לפני כניסת הרפורמה לתוקף – בית המשפט מתמקד אינו עומד על קוצו של יוד במהלך השלבים הראשונים של ההליך בהם החייב מוגדר כחדל פירעון, כך שבשלב זה בחינת בית המשפט הינה בעלת משקל מופחת, וזאת על מנת לאפשר לחייב להתחיל את ההליך. הבדיקה המחמירה של תום ליבו של החייב נעשית במסגרת ההחלטה על מתן צו ההפטר, שהינו השלב הסופי בהליך (ראה ע״א 307/12 בלום נ׳ כונס הנכסים הרשמי).

נכון לעכשיו, בטרם התגבשות הפסיקה בעניין, אין לדעת כיצד יתנהל בית המשפט, ועל כן ראוי לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לחובת תום הלב.

במסגרת הליך חדלות פירעון, החייב יקבל פטור מחובותיו בתמורה להתחייבות בת ארבע שנים במהלכה מתמסר לשיקום כלכלי ולתשלום חובות מינימלי. מדובר בהליך שמצריך משאבים רבים מהמדינה, אך היא עושה זאת על מנת לעודד את אזרחיה להמשיך ולהשתלב במגזר העסקי. מאמר זה יסביר כי חוסר תום לב בהליך חדלות פירעון עשוי לפגום בהליך ואפילו להוביל לביטולו, ומה תוכלו לעשות על מנת להגן על עצמכם. כל הפרטים במאמר.

 

מהו הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון הוא הליך אשר נועד לסייע לחייבים לצאת מחובותיהם. באמצעות סיועה של המדינה, החייבים מצליחים להחזיר חלק מחובותיהם. בתום ארבע שנים ולאחר שהחזירו את הנתח שהם יכולים לעמוד בו מבחינה כלכלית, הם יקבלו פטור משאר חובותיהם ויוכלו לפתוח דף חדש.

על אף שההליך נשמע מפתה, חשוב להבין שהוא מאוד פולשני ומייגע – הוא מחייב את החייב לדווח על כל הוצאותיו והכנסותיו, לעמוד בהגבלות כלכליות, ולהישמע לכל הוראותיו של הממונה על חדלות פירעון. אם החייב לא יקיים את התחייבויותיו, ההליך יבוטל והחייב ייאלץ להתמודד עם חובותיו לבדו.

 

מה החשיבות של תום לב בהליך חדלות פירעון?

חשוב להבין שהמדינה משקיעה משאבים רבים על מנת לסייע לחייב לצאת מחובותיו. היא ממנה נאמנים, בונה מתווה לשיקום כלכלי, מארגנת אסיפות נושים, מקיימת דיונים בבתי המשפט וכן הלאה. על אף שהליך חדלות פירעון הוא הליך קשה, עדיין מדובר בפריווילגיה, שהרי בתומו החייב פטור מכל חובותיו.

לכן, אם החייב ינהג בחוסר תום לב בהליך חדלות פירעון, למדינה לא יהיה אינטרס לסמוך עליו ולנסות לסייע לו, כיוון שחוסר תום לב עלול ליצור פעולות פוגעניות כלפי המדינה, הנושים והחייב עצמו. מדובר בהתנהלות שעשויה להכשיל את ההליך כולו, ולכן למדינה לא יהיה תמריץ לשתף פעולה עם החייב.

 

מה ההשלכות של חוסר תום לב בהליך חדלות פירעון?

לחוסר תום לב בהליך חדלות פירעון יש כמה השלכות משמעותיות.

 

הארכת שלב השיקום הכלכלי

אחת מההשלכות המרכזיות היא הארכת תקופת השיקום הכלכלי ליותר משלוש שנים. כך, המדינה מענישה את החייב על התנהגותו באמצעות חיובו לעמוד בהגבלות כלכליות וחברתיות למשך זמן רב יותר, בהתאם לסעיף 163 (ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי –

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), בית המשפט רשאי לקבוע, בצו לשיקום כלכלי, תקופת תשלומים ארוכה משלוש שנים אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

1. בהליכי חדלות הפירעון, היחיד עשה אחד מאלה:

(א)   נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;

(ב)   לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;

(ג)    הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;

 

(2)   ליחיד חוב שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)   הוא נוצר מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;

(ב)   הוא נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב;

(ג)    מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין;

 

(3)   היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים;

(4)   ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון".

 

כפי שניתן לראות, ההגדרה לחוסר תום לב היא רחבה למדי ומעניקה לבית המשפט פרשנות לקבוע מי נהג בחוסר תום לב ומי לא. העובדה שההגדרה בחוק אינה חקוקה בסלע מאפשרת כי במידת הצורך יהיה ניתן לערער על קביעת בית המשפט באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.

 

ביטול האפשרות לקבל צו הפטר לאלתר

צו הפטר לאלתר ניתן כאשר לחייב אין יכולת גם לכלכל את עצמו באופן מינימלי וגם לעמוד בחובת התשלומים בשל מצב רפואי קשה, נכות, הסתמכות על קצבאות בלבד או מצב כלכלי עגום במיוחד. לפי צו הפטר לאלתר, החייב יהיה פטור מידית מכל חובותיו ללא צורך לשלם דבר.

עם זאת, במידה שיתברר שהחייב נהג בחוסר תום לב בהליך חדלות פירעון, לא יינתן לו צו הפטר לאלתר. מדובר בעוגמת נפש רבה, שיש להימנע ממנה בכל מחיר. במקרה בו נפסק כי חוסר תום הלב שנקטתם בו מבטל את ההפטר לאלתר שהייתם זכאים לו, צרו קשר מידי עם עורך דין על מנת לערער על כך.

 

תשלום הוצאות וקנסות

ישנם מקרים מסוימים בהם הנקיטה בהתנהלות חסרת תום לב תוביל לסנקציה כלכלית מצד בית המשפט, כמו חיוב בתשלום הוצאות, או הכפלת תשלום ההוצאות על מנת לקנוס את החייב ולהעניש אותו על התנהלותו.

חשוב לדעת שלא רק החייב יכול לעמוד לדין על חוסר תום לב – גם מקרה בו הנושה או צד שלישי פעלו בחוסר תום לב יוביל לסנקציות כלפיהם, כאשר הסנקציה העיקרית היא תשלום קנס.

 

עורך דין לדיני חדלות פירעון

באם הואשמתם בחוסר תום לב בהליך, בין אם אתם חייבים או נושים, מומלץ כי תיוועצו עם עורך דין המתמחה בתחום דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. זכרו כי אם ייפסק כי נקטתם בחוסר תום לב אתם עשויים לשאת בענישה מחמירה אשר עשויה לחסל את האפשרות שלכם להשתקם כלכלית בשנים הקרובות.

לכן, ההמלצה הטובה ביותר היא לא לקחת סיכון – צרו קשר עם עורך דין ועשו כמיטב מאמציכם על מנת להימנע מהגזרה אשר עלולה לעלות לכם כסף רב וזמן רב.

 

מה בית המשפט בוחן במסגרת חובת תום הלב?

חובת תום הלב היינה חובה אשר אין לה הגדרה ברורה ומפורשת, אשר בגדרה ניתן לאפיין התנהגות חסרת תום לב. עם זאת, הפסיקה הגדירה מספר התנהגויות כחסרות תום לב, באופן אשר מאפשר לחייבים לדעת כיצד אין להתנהל במקרים דומים.

כזכור, התנהלות זו נבחנת בטרם ובמהלך ההליך ולכן יש לחלק את אבחון תום ליבו של החייב לשניים– בטרם ההליך ובמהלכו. מפסיקת בית המשפט ניתן לגזור כמה מסקנות.

 

חוסר תום לב בטרם הכניסה להליך פשיטת הרגל

לדוגמא – צבירת חובות באופן הנוגד את תקנת הציבור, מהווה התנהלות חסרת תום לב. למשל, חובות אשר נוצרו בגין סחר בסמים, הימורים ויתר הפעולות הבלתי חוקיות, אינן ניתנות להכרה במסגרת צו ההפטר בהליך חדלות הפירעון. בית המשפט קבע, בע״א 6416/01 בנבנישתי נ׳ כונס הנכסים הרשמי,כי אין להפוך את ההליך ל-״עיר מקלט״ לעבריינם.

בנוסף לכך, בית המשפט קבע מקרים נוספים אשר מהווים התנהלות חסרת תום לב של החייב בטרם ההליך, לרבות – יצירת חובות במרמה (למשל, הטעיית נושים), אורח חיים בזבזני, התנהלות אדישה כלפי החובות שנוצרו, פושטי רגל ״סדרתיים״, ועוד.

 

חוסר תום לב במהלך ההליך

אחד מהיסודות המרכזיים בהתנהלות תמת לב בהליך היינה שיתוף פעולה באופן מלא עם הנאמן על נכסי החייב. החייב נדרש לגלות את כלל המסמכים הנדרשים ממנו במסגרת ההליך על ידי הגורמים השונים. חייב אשר מסתיר מסמכים רלוונטיים, אינו מגלה על נכסים ברשותו ועוד – יוגדר על ידי בית המשפט כחייב חסר תום לב. בנוסף לכך, בית המשפט קבע מקרים נוספים אשר מהווים התנהלות חסרת תום לב, לרבות – איחור או הפסקת התשלומים החודשיים לקופת הנשייה, דיווח כוזב על הכנסות החייב ועוד.

הנכם חייבים אשר מעוניינים או כבר נמצאים בהליכי פשיטת רגל? קודם כל תמנעו בפעולות אשר יובילו לרווח לטווח הקצר אך עלולים לפגוע בסיכויים שלכם לקבל הפטר מחובותיכםו לפתוח ״דף חדש״.

הליך פשיטת הרגל – חדלות פירעון היינו מורכב. הוא כולל מסמכים רבים ופרוצדורה מסועפת. ככל שתנהלו ללא סיוע אתם עלולים לבצע פעולות, אשר גם ללא כוונה תחילה, העלולות להוות התנהלות חסרת תום לב.

צרו קשר עם עורך דין פשיטת רגל מקצועי, אשר מכיר היטב את דיני פשיטת הרגל / חדלות פירעון, באופן אשר יסייע לכם לקבל את התנאים הטובים ביותר בצו ההפטר וכך יאפשר לכם לפתוח דף חדש בהתנהלותכם הכלכלית.

הנכם נושים אשר מנהלים מול חייבים חסרי תום לב? צרו עמנו קשר ונדאג שתקבלו את הכסף המגיע לכם.

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחה בדיני חדלות פירעון ומזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שנוכל ללוות אתכם לאורך כל ההליך ולהבטיח כי כל זכויותיכם נשמרות. היותכם בעלי חובות אינה אומרת כי אינכם זכאים לחיות בכבוד, ואנחנו כעורכי דין נשמח לשתף פעולה על מנת להילחם על כך עבורכם.

תום לב בהליך חדלות פירעון
תום לב בהליך חדלות פירעון
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader