הלנת שכר

לכל אדם יש זמן מסוים בחודש שבו הוא מקבל את התשלום עבור עבודתו באותה תקופת זמן. במהלך השגרה עובד כמעט כל אדם תקופה מסוימת וכשבסופה הוא מקבל את משכורתו וכך הוא ממשיך לעבוד עד המועד הבא שהוא צריך לקבל את הכסף.

כל מקום עבודה אחראי להביא את המשכורת לידי העובד בזמן, כל חודש או כל סיום של תקופה שנקבעה מראש. העובד, שקם כל בוקר ועובד את עבודתו כראוי מצפה ממעסיקיו להביא לו את הסכום שנקבע מראש בזמן שהוחלט למתן המשכורת החודשית. אך מה קורה במצב בו העובד בודק ביום שבו המשכורת הייתה צריכה להגיע בחשבון הבנק שלו והכסף לא הגיע? מצב זה נקרא הלנת שכר.

 

מה זה הלנת שכר?

כאשר מעסיק מאחר בתשלום שכר מלא, או בחלקים מהתשלום, תשעה ימים מיום התשלום המועד – מדובר בהלנת שכר. הלנת שכר הוא מושג שמתאר מצב עובדתי בו המעסיק לא שילם את השכר בזמן הקבוע על פי החוק, באופן שמזכה את העובד בפיצויים. הלנת שכר היא אסורה מהסיבה הפשוטה שעובד מסתמך על השכר על מנת לפרנס את עצמו ואת משפחתו, ומנהל את כל הוצאותיו בהתאם להכנסה הזו ותזמונה.

עקרון בסיסי בדיני העבודה הינו הפער ביחסי הכוחות בין העובד למעסיק, שהרי העובד תלוי במעסיק לשם פרנסתו, באופן שמייצר תלות במקום העבודה. על מנת למנוע ניצול במרחב התעסוקתי, המחוקק קבע את האיסור על הלנת שכר, ואת הפיצויים שיינתנו במקרה ואיסור זה יופר. במקרה בו המעסיק מאחר בתשלום השכר לעובדו בתשעה ימים, העובד יכול לתבוע את המעסיק ולהיעזר בעורך דין דיני עבודה לשם קבלת פיצויים בגין הלנת שכר.

 

מה לא נחשב כהלנת שכר?

יש שלושה חריגים בהם בית הדין לעבודה יכול להפחית את הפיצויים הניתנים בגין הלנת שכר ואף לבטלם כליל, בשל הסיבה המוצדקת שבגינה המעסיק לא שילם את השכר בזמן –

 

טעות כנה

עיקרון תום הלב הוא עיקרון מרכזי במשפט הישראלי. אם בית הדין ימצא כי אדם עשה טעות כנה, הוא לרוב יימנע מלהענישו על כך על מנת שלא להטיל אחריות מופרזת על אדם ששגה בתום לב. אמנם למעסיק יש אחריות מוגברת בשל השפעתו הנרחבת על חיי העובד ואיכותם, אך במקרה ויתברר כי מדובר בטעות כנה, בית הדין יתחשב בכך.

 

נסיבות מוצדקות

בית הדין לענייני עבודה עשוי להפחית פיצויים או לבטל אותם לחלוטין במקרה בו יתברר כי המעסיק לא שילם את השכר בגלל נסיבות שלא הייתה לו שליטה עליהם. עם זאת, לא מדובר בעניין של מה בכך, ולא כל תירוץ יתקבל. למשל, בעבר נקבע בבית המשפט כי קשיים כלכליים אינם נחשבים כנסיבה מוצדקת שלמעסיק אין שליטה בה. עם זאת, במקרים אחרים בהם תשלום לעובד היה מותנה בקבלת תקציב ממקור בכיר יותר מהמעסיק, אשר התעכב בעצמו, בית המשפט הכיר בכך שהתרחשה נסיבה מוצדקת שבגינה יש להפחית את פיצויי הלנת השכר.

 

חילוקי דעות בדבר עצם החוב

חילוקי דעות בין המעסיק לעובד בדבר עצם החוב עשויים גם הם להוביל להפחתה או לביטול של פיצויי הלנת שכר, אך רק אם מדובר בחילוקי דעות בדבר עצם החוק שיש בהן ממש. כלומר, בשביל לפגוע בפיצויי הלנת השכר, בית המשפט צריך להשתכנע בוודאות גבוהה שחילוקי הדעות הם הגיוניים ביחס לדיני העבודה בישראל, ושעיכוב השכר בשל כך הינו מוצדק.

חשוב לדעת כי לאורך השנים, בית המשפט פירש את החריגים הללו בצמצום. כלומר, בית המשפט נמנע מלהפחית או לבטל פיצויי הלנת שכר בשל אחד מהמקרים המוזכרים לעיל, אלא אם היה מדובר במקרה ספציפי מאוד אשר תאם את ניסוחו של החוק.

זאת, כחלק מרשת ההגנה על העובדים שבית המשפט מנסה לספק – עובדים הם על פי רוב חלשים יותר מהמעסיק ותלויים בו ובשכר לשם ניהול חיים תקינים. לשם כך, בית המשפט אינו מוכן להרשות מקרה בו המעסיק מנצל את כוחו באופן שפוגע בהכנסה של העובד.

 

מה שווי הפיצוי?

שווי הפיצוי מצטרף לשכר המולן, זאת אומרת – הוא ישולם בנוסף לשכר שלא שולם במועדו על ידי המעסיק:

 • בשבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום השכר שלא שולם, שווי הפיצוי הוא חמישה אחוזים מהשכר המולן.
 • כל שבוע נוסף יצטרך המעסיק לפצות את העובד ששכרו הולן בסך עשרה אחוזים מהשכר המולן.
 • כל עובד ששכרו הולן רשאי לקבל את הפיצויים הללו, בגין הלנת שכר, אם השכר לא שולם לעובד עד תשעה ימים לאחר מועד התשלום הקבוע מראש.

לדוגמא: עובד מקבל שכר בגובה 7,000 ₪ לחודש. שכרו עוכב בשלושה שבועות. עבור השבוע הראשון יוכל לקבל פיצוי בגובה חמישה אחוזים משכרו החודשי, כלומר – 350 ₪. עבור כל אחד מהשבועיים הנותרים יוכל לקבל שכר בגובה עשרה אחוזים מהשכר החודשי, כלומר – 700 ₪ עבור כל שבוע. סך כל הפיצויים שיקבל הינו 1750 ₪, וזאת בנוסף להחזרת שכרו שהולן.

 

איך מקבלים את הפיצויים?

האדם ששכרו הולן, צריך להגיש תביעה בבית הדין לענייני עבודה בתוך שישים ימים מהיום שבו קיבל העובד את השכר שהולן לו. במקרים מיוחדים, בית המשפט יכול לאשר תביעה לפיצויי הלנת שכר גם תשעים ימים לאחר קבלת השכר שהולן. במקרה בו השכר שהולן לא שולם כלל, העובד יוכל להגיש את התביעה תוך שנה מהיום בו השכר נחשב כמולן.

 

התיישנות הזכות לפיצויי הלנת שכר

ישנם מקרים מסוימים בהם הזכות לפיצויי הלנת שכר מתיישנת, כלומר – לא ניתן לתבוע עוד פיצויים בגין הלנת השכר –

 • איחור בתשלום השכר: אם לא הוגשה התביעה לבית הדין לענייני עבודה תוך שישים ימים – או תשעים ימים אם העובד קיבל הארכה מבית הדין – הזכות לתבוע פיצויים תתיישן.
 • אי תשלום שכר כלל: לעובד ישנה שנה מהיום בו הולן השכר על מנת שיוכל לתבוע פיצויי הלנת שכר. לאחר מכן, התביעה תתיישן. התיישנות זו חלה רק לגבי פיצויי הלנת שכר – ניתן לתבוע את השכר עצמו עד שבע שנים מהיום בו לא שולם.
 • הלנת שכר חוזרת: במקרה בו שכרו של העובד הולן שלוש פעמים, בתקופה של שנים-עשר חודשים רצופים במסגרת שלוש שנים רצופות, ההתיישנות תחול רק שלוש שנים לאחר היום שלפיו השכר הולן.

 

דברים חשובים בנושא הלנת שכר

 • מעסיק שלא שילם למועסק שלו את שכרו בזמן והלין את שכרו, יכול להיות מואשם בעבירה פלילית הנקראת הלנת שכר. אם אדם עבר עבירה פלילית של הלנת שכר קנסו יכול להגיע לכשלושים וחמישה אלף שקלים.
 • במשרד המשפטים קיים אגף לסיוע משפטי, שלעיתים מעניק סיוע משפטי בתחום הלנת שכר.
 • ישנם מקרים בהם בית הדין לענייני עבודה מבטל את הפיצויים של המעסיק למועסק בגין הלנת שכר או מפחית את תשלום הפיצוי מסיבות שונות, למשל :
 • יש מקרים בהם העובד משתכר בשכר מינימום וכדי לפצותו ידרוש בית הדין לענייני עבודה מהמעסיק שלו לשלם לו שכר מוגדל יותר משכר המינימום שאותו הוא מקבל בדרך כלל כתשלום חודשי.
 • חשוב לדעת, בדרך כלל בתי הדין לענייני עבודה מעדיפים שלא לדרוש ממלין השכר לשלם פיצויים מלאים, רק במקרים קיצוניים.

 

עורך דין הלנת שכר

רבים תוהים לעצמם, האם במקרה של תביעה בגין הלנת שכר כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בהלנת שכר? והתשובה לכך היא כן, בהחלט. כאשר אתם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני עבודה ככלל, והלנת שכר בפרט, אתם מוודאים כי אתם עושים את כל מה שביכולתכם על מנת לנצח בתיק ולקבל את הפיצויים המגיעים לכם.

כאשר מדובר בפיצויי הלנת שכר, מומלץ – ככל האפשר – שלא לקחת סיכונים מיותרים, שהרי מדובר בפיצויים נאים למדי אשר הפסדם עשוי לגרום למכה כלכלית קשה לעובד, ובייחוד במקרים בהם הלנת השכר גרמה לו להפסיד כסף רב או לקחת הלוואה.

ככל הנראה, המעסיק שהלין שכר יעשה ככל שביכולתו על מנת להוכיח כי החריגים שהוזכרו לעיל מתקיימים, וכי מתקיימת סיטואציה בה ישנה הצדקה לכך שלא שילם את השכר בזמן. אמנם בית המשפט נוטה לתמוך בעובדים, אך תמיד חשוב שלא להיות שאננים ולוודא את סיכוייכם לנצח בתביעה עם עורך דין מיומן.

משרד עורך הדין דניאל ינובסקי מחזיק במומחיות נרחבת ובהצלחות רבות בתחום דיני העבודה, ומזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שמשרדנו יוכל להעניק לכם את המענה הטוב והיעיל ביותר. ככל שתצרו קשר מוקדם יותר, כך נוכל להבטיח בצורה טובה יותר את זכאותכם לפיצויי הלנת שכר. זכרו – פיצויי הלנת שכר עשויים להגיע לכדי סכומים גבוהים, ומומלץ שלא לוותר עליהם.

הלנת שכר
הלנת שכר
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader