חדלות פירעון או פשיטת רגל 

רבים עדיין אינם מבינים את ההבדל בין חדלות פירעון לפשיטת רגל. חשוב להבין את ההבדל בין שני ההליכים, על מנת להבין מהו ההליך הנכון ביותר עבורכם וכיצד עליכם לפעול כאשר אתם מתמודדים עם משבר כלכלי חריף וחוסר יכולת לשלם את חובותיכם. 

 

מהן חדלות פירעון ופשיטת רגל?

חדלות פירעון ופשיטת רגל הם שני מונחים שמטרתם לתאר מצב שבו חייב אינו יכול עוד לפרוע את חובותיו. הגדרה זו מוסדרת בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

הרפורמה בדיני פשיטת הרגל

עד 2019, כל אדם שהתמודד עם משבר כלכלי חריף היה רשאי להכריז על פשיטת רגל על מנת להשתקם כלכלית בסיוע המדינה ולקבל סיוע בתשלום חובותיו. החל מה- 15 בספטמבר 2019, הליכי פשיטת רגל הוחלפו בהליך חדלות פירעון, שנעשה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שחוקק ב-2018.

 

היחס הציבורי כלפי החייב

חוק זה נועד על מנת לשנות את היחס הציבורי כלפי החייב. מטרתו העיקרית היא לסייע לאדם שמצוי בחובות קשים להשתקם ולחזור אל החברה כאדם מן השורה. רפורמה זו נעשתה לאחר שהרשויות הבינו כי חיי מסחר תקינים טומנים בחובם גם שימוש יתר באשראי וכניסה לחובות. למדינה, כמובן, יש אינטרס שאזרחיה ינהלו אורח חיים עסקי ומשגשג, ולכן היא בחרה לשנות את הסטיגמה הציבורית סביב חייבים, באמצעות שינוי שם הנגוע בסטיגמות רבות כל כך וסיוע לאדם שמצוי בחובות קשים.

 

דיני פשיטת הרגל

דיני פשיטת הרגל מעמידים לזכותו של החייב סיוע דומה. עם זאת, יש מספר הבדלים בסיסיים בין חדלות פירעון ופשיטת רגל – בראש ובראשונה דיני חדלות הפירעון נועדו על מנת לסייע לחייבים שהם יחידים ולחייבים שהם תאגידים תחת מסגרת של אותו החוק. לעומת זאת. פקודת פשיטת הרגל נועדה על מנת להסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של חייבים יחידים בלבד, כאשר פקודת החברות היא הרלוונטית להסדרת דיני פושטי הרגל שהינם תאגידים.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

שנית, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מעמיד כמטרתו העיקרית את שיקום החייב והחזרתו למסלול חיים תקין. כמובן שישנו רצון מרכזי להחזיר לנושים את החובות באופן מרבי ומיטבי, אך הוא שני לרצון לשקם את החייב.

"1.    חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

 

כיצד מתנהל תהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

הליך חדלות פירעון של חייב יחיד

ראשית, יש להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. בקשה זו תוגש או על ידי החייב עצמו או על ידי הנושים שלו.

הסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון של החייב תשתנה בהתאם לסכום החובות של החייב. חייב יחיד שסכום חובותיו נמוך מ- 150,455 ₪ יטופל ברשות ההוצאה לפועל. זאת לעומת חייב יחיד שסכום חובותיו גבוה מ- 150,455 ₪ אשר ערכאת הטיפול בו תהיה הממונה על הליכי חדלות פירעון ובית משפט השלום.

 

שלב ראשון

כשלב ראשון, הסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון של החייב תחקור את מצבו הכלכלי. לשם כך, היא רשאית לזמנו ללשכה ולדרוש ממנו כל טופס רלוונטי על מנת להפיק ממצאים. אם אכן הסמכות הממונה תמצא זאת לנכון, היא תוציא צו לפתיחת הליכים שכולל את המגבלות המוטלות על החייב, את חובת התשלום החודשית, את הדרישה לדווח על הוצאותיו והכנסותיו ועוד.

 

שלב שני

כשלב שני, החייב יתבקש לעמוד בכל החובות והמגבלות שניתנו לו בצו פתיחת ההליכים על מנת לבחון את מידת מסירותו לתהליך. כמו כן, בששת החודשים הראשונים לאחר קבלת צו לפתיחת הליכים, לנושים של החייב תינתן הזדמנות להגיש תביעות חוב לנאמן ושל החייב.

 

מרגע קבלת צו פתיחת הליכים

לאחר תשעה חודשים מרגע קבלת צו פתיחת הליכים, הנאמן של החייב יתבקש לספק ממצאים באשר למצבו הכלכלי של החייב ומצב נכסיו, ולבנות מתווה לשיקום כלכלי. לאחר מכן, יתנהל דיון בבית המשפט ויוחלט האם יש להעניק צו לשיקום כלכלי או לדחות את ההליך.

 

בשלב השיקום הכלכלי

בשלב השיקום הכלכלי החייב צריך לעמוד בכל ההגבלות והחובות במשך שלוש שנים. אם הוא עמד בכל החובות והמגבלות האלו בהצלחה, הוא יוכל לקבל צו הפטר על כל חובותיו או חלקם.

 

הליך החדלות פירעון של תאגיד

על התאגיד להיות חדל פירעון ובעל חובות גבוהים מ- 75,000 ₪. במקרה כזה, האנשים הרשאים לפתוח בתהליך חדלות פירעון הם בעלי התאגיד עצמו או הנושים של התאגיד. לבית המשפט המטפל בחדלות הפירעון של התאגיד שלוש אפשרויות עיקריות:

 

פירוק

אם בית המשפט מוצא לנכון כי התאגיד לא יצליח להתגבר על המשבר הכלכלי וכי הפעלתו תפגע במידה חריגה בנושים, אז הוא רשאי לפסוק על פירוק התאגיד.

 

שיקום כלכלי

במסגרת הליך השיקום הכלכלי ממונה נאמן שמופקד על חקירת נסיבות חדלות הפירעון של התאגיד, על מנת ליצור מתווה לשיקום כלכלי ולהקפיא הליכי גבייה. חשוב לדעת כי החלטת בית המשפט על פתיחת הליכי חדלות פירעון אינה מונעת ממנו בכל שלב לחזור בו ולהכריז על פירוק התאגיד.

 

הפעלה זמנית

לעיתים בית המשפט מקבל מידע מועט מדי מכדי להחליט האם יש לפרק או לקיים את התאגיד, ולכן הוא יעניק חודש נוסף בו נאמן יבחן האם לתאגיד יש סיכוי להשתקם כלכלית וימסור את ממצאיו בסוף התקופה.

 

פשיטת רגל

כאמור, דיני פשיטת רגל הם שונים כיוון שהיא מיועדת עבור חייבים יחידים בלבד ואינה חלה על תאגידים.

 

ראשית

במקרה של פשיטת רגל, על החייב לעמוד במספר דרישות מקדימות. ראשית, עליו להיות מוגדר כמוגבל באמצעים על ידי רשם ההוצאה לפועל. על מנת לעמוד בתנאי זה עליו להיות מוגבל באמצעים בארבע שנים האחרונות ולמלא את חובותיו כהלכה, כפי שפסק רשם ההוצאה לפועל, בשלוש שנים האחרונות לפחות.

 

שנית

על החייב להיות חסר נכסים שביכולתו לעקל ולמכור.

 

שלישית

חובותיו של החייב אינם יכולים לעלות על 800,000 ₪. לכלל הזה יש חריג – במקרה שלחייב יש חובות הגבוהים מ- 800,000 ₪ אך בעת הגשת הבקשה סכום החובות הינו נמוך  מ- 400,000 ₪ וכל חובותיו יחדיו אינם עולים על שני מיליון שקלים, ייתכן שבקשתו למתן צו הפטר תאושר.

 

התנאי הרביעי והאחרון

הוא שבאותה העת החייב לא מנהל הליך פשיטת רגל ולא ניהל הליך פשיטת רגל בחמש שנים קודמות לבקשה זו.

חשוב לזכור שהליך פשיטת הרגל רלוונטי אך ורק לחייבים שהכריזו על פשיטת רגל לפני 15.09.2019.

 

סיכום

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחה בדיני חדלות פירעון ומזמין אתכם ליצור קשר על מנת שנוכל להציע לכם ליווי משפטי מן השורה הראשונה ולסייע לכם לעבור את המשבר הכלכלי הקשה שעמו אתם מתמודדים.

חדלות פירעון או פשיטת רגל
חדלות פירעון או פשיטת רגל
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader