פיצויי פיטורים

למשרדנו ניסיון וידע רב בכל הקשור לתביעת פיצויי פיטורים ודיני עבודה, המגובים בהצלחות רבות גם בבתי הדין לעבודה, וגם בהליכים מקדימים. מניסיוננו, ניתוח מעמיק של מקרה ספציפי והצגתו לצד השני פעמים רבות מספיקים כדי ליישב המחלוקת בלי להגיע להליך משפטי. במידה וניסיון זה לא הצליח – ההכרות שלנו עם כלים משפטיים יעילים וייחודיים בבתי הדין לעבודה עוזרת לנו לקבל בשביל הלקוח את המקסימום האפשרי במקרה שלו. טובת הלקוח – עיקרון על במשרדנו. לכל לקוח אנחנו בונים אסטרטגיה משלו, אם צריך גם עם מנגנוני לחץ המתאימים, במטרה למקסם את התוצאות בבתי הדין.

 

על הזכות לקבלת פיצויי פיטורים לעובדים שכירים בישראל והבסיס לחישוב פיצויי פיטורין

כל עובד שכיר בישראל צובר לאורך השנים שבהן הוא מועסק סוגים שונים של זכויות סוציאליות ובכללן הזכות לקבלת פיצויי פיטורים. סכום פיצויי הפיטורין שהעובד צובר במהלך תקופת העסקתו נגזר ישירות ממשך תקופת ההעסקה שלו כמו גם מגובה השכר שלו.

במה מותנית הזכות לקבלת פיצויי פיטורים?

הזכות לקבלת פיצויי פיטורים לעובד, מותנית בכך שהעסקתו של העובד מסתיימת ביוזמת מעסיקו – היינו, בעקבות הליך פיטורין, או בשל פגיעה בתנאי ההעסקה של העובד / שינויים בנסיבות האישיות שלו שאינם מאפשרים לו להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה או תחת אותו מעסיק.

 

כמה כסף מקבלים במסגרת פיצויים לעובד שפוטר?

חישוב פיצויים לעובד שפוטר, נשען כאמור, על סכום השכר החודשי שלו, כאשר בעבור כל שנה שבה הועסק אותו עובד טרום פיטוריו או עזיבותו מכורח הנסיבות, ישולם לו שכר בגין חודש עבודה בודד.

 

מהם פיצויי פיטורין המופקדים לחיסכון הפנסיוני של העובד?

החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפקיד עבור עובדיו כספים לחיסכון הפנסיוני של העובד, מאז שנת 2008. ההפקדה מתבצעת לקרן פנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים. לענייננו, חלק מן ההפקדות לחיסכון הפנסיוני של העובד, מועברות לרכיב יעודי לפיצויים, כשטווח ההפקדה לפיצויים ברכיב זה הוא בין 6% ל- 8.33%.

הפיצויים, למותר לציין, נגזרים מתוך שכר העבודה הכולל של העובד, או השכר הקובע לעניין הסוציאליות.  הפקדות אלו למעשה באות כתחליף לתשלום של פיצויי פיטורין במעמד סיום ההעסקה של העובד. הסדר זה מתאפשר על סמך סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורין.

 

על הצורך בהשלמת פיצויי הפיטורים בנוסף לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה.

למרות האמור מעלה, ככל שמעסיק לא הפקיד עבור העובד שלו פיצויים לחיסכון הפנסיוני עד התקרה שהחוק מאפשר (8.33 אחוזים) אלא בין 6 אחוזים לתקרה, ישולמו על ידי המעסיק במקרה של פיטורים או התפטרות פיצויים משלימים עד התקרה בתשלום חד פעמי.

מנגד, עובד שהופקדו עבורו פיצויים דרך מכשיר החיסכון הפנסיוני שלו, עד תקרת ההפקדה שהחוק מאפשר – 8.33%, לא יקבל תשלום נוסף בעבור פיצויי הפיטורים ממעסיקו בעת סיום העסקתו.

 

כיצד מחושב תשלום פיצויים לעובד שפוטר כאשר מדובר בעובד שעתי?

לעובדים בשכר שעתי או אלו שעובדים שעות עבודה משתנות, יחושבו פיצויי הפיטורין על סמך סך השעות / ימי העבודה הממוצעים שעבדו בחודש, במהלך השנה האחרונה שבה הועסקו אצל המעסיק הנתון.

 

מהם תנאי הסף לקבלת פיצויים לעובד שהתפטר?

עובדים בישראל זכאים לקבל מהמעסיק שלהם פיצויי הפיטורים במקרה בו פוטרו ביוזמת המעסיק, אחרי תקופת העסקת בת שנה לפחות. אולם ישנם גם מקרים שבהם עובד עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויי פיטורין גם במידה והתפטר ביוזמתו הוא ממקום עבודתו:

 

תשלום פיצויי פיטורין למתפטר בעקבות הרעה בתנאי ההעסקה

כאשר עובד נאלץ לאייש משרה שונה בארגון שבו הוא מועסק, לעבור למחלקה אחרת, או להחליף סביבת עבודה (למשל במקרה בו עובד מועבר למפעל אחר בקבוצת המפעלים השייכים לאותו מעסיק) – ככל שהדבר נעשה בניגוד לרצון העובד, וללא תיאום מקדים מולו, ובפרט כשאין מדובר בקידום מבחינה מקצועית / קידום המשדרג את שכר העובד – לעובד שמורה הזכות להתייחס לשינויים הנ"ל בתור הרעה בתנאי העסקתו.

במצב זה מותר לו על פי חוק, להתפטר ולקבל פיצויים בפיטורים כאילו פוטר, כמו גם לתבוע דמי אבטלה מהביטוח הלאומי בלי צורך בתקופת ההמתנה לה נדרש מי שהתפטר בנסיבות שאינן נחשבות כהרעת תנאי העסקה.

 

תשלום פיצויים למתפטר בעקבות מעבר ליישוב מגורים המרוחק ממקום העבודה

במסגרת סעיף 8 של חוק פיצויי פיטורים הוגדר שעובד אשר נאלץ לעבור למקום מגורים חדש באזור מרוחק מהמקום בו הוא עובד, רשאי לקבל פיצויים ממעסיקו. הנסיבות בהן מעבר הדירה עשוי לזכות את העובד בקבלת פיצויי הפיטורים, הינן:

  • מעבר בעקבות נישואין
  • מעבר בעקבות גירושין
  • מעבר בעקבות בן / בת זוג המשרתים בצבא הקבע, במשטרה או בשירות המדינה.
  • מעבר ליישוב חקלאי, אזור פיתוח או התנחלות

על פי חוק, חישוב המרחק בין היישוב שאליו העובד עבר לבין מקום העבודה, לשם קביעת הזכאות, צריך להתבצע בהתאם למרחקים המתפרסמים על ידי רשות המדידות הממשלתית. באתר הביטוח הלאומי זמין גם מחשבון שניתן להיעזר בו לביצוע חישוב המרחק בין היישובים השונים.

 

שלילת פיצויי פיטורים – מתי נשללת מהעובד זכאותו לקבלת דמי פיטורים?

עובד אשר בוחר לעזוב את עבודתו מרצונו החופשי, בלי שהדבר הוחלט עבורו בידי המעסיק או כאילוץ שהוא נגזרת של נסיבות שאינן בשליטתו, לא זכאי יהיה לקבלת פיצויי פיטורים, מלבד אותו הסכום שהופקד בעבורו לרכיב הפיצויים במכשיר החיסכון הפנסיוני שלו.

יתרה מכך, במקרים שבהם עובד חותר תחת המעסיק בצורה שנועדה לאלץ את מעסיקו לפטר אותו ואז לשלם עבורו פיצויי פיטורים, או במקרה שבו עובד מבצע עבירה פלילית במקום עבודתו – זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים, עלולה להישלל ממנו, גם במידה והעובד לכאורה עומד בתנאי הזכאות שהחוק קובע לעניין קבלת פיצויי הפיטורין באופן כללי.

אמירה זו תקפה גם במקרה של עובד שהמעסיק שלו יכול להוכיח שהוא הסב למקום העבודה נזקים בכוונה תחילה.

 

איך ניתן לשחרר את כספי הפיטורים מרכיב הפיצויים בחיסכון הפנסיוני?

על מנת שעובד יוכל לשחרר מקרן הפנסיה שלו את כספי הפיצויים שנצברו לטובתו, עליו לקבל בתום העסקתו אישור ממעסיקו לשחרור הכספים הללו. בהמשך לקבלת האישור, העובד יידרש להעבירו לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח שהחיסכון הפנסיוני שלו מתנהל אצלן.

יחד עם זאת, נסייג ונאמר כי באופן עקרוני, מאז 2018, לעובדים ישנה הזכות למשיכת כספי הפיצויים שלהם מהחיסכון הפנסיוני גם מבלי שקיבלו אישור מפורש לכך ממעסיקם. זאת בהינתן שהמעסיק לא הודיע בשום צורה לקרן הפנסיה / חברת הביטוח אחרת, במשך עד 4 חודשים מסיומם של יחסי עובד-מעביד ביניהם.

 

הטיפול בכספי פיצויי הפיטורים מול מס הכנסה

מעבר לאישור מהמעסיק לשחרורם של כספי הפיצויים, עובדים המעוניינים למשוך את פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותם, נדרשים גם לקבל מסמך המפרט את סכום הפיצויים שנצברו לזכותם, ולהעביר אותו לפקיד השומה במס הכנסה על מנת שתקבע חבות המס החלה על כספי הפיצויים שלהם.

לאחר מכן, יש להעביר את שומת המס לחברה המנהלת את המכשיר הפנסיוני של העובד, ולהורות לה לאיזה חשבון עו"ש העביר את הכספים (בצירוף אישור בעלות בחשבון האמור). אולם מומלץ מאוד להימנע ממשיכת כספי הפיצויים מהפנסיה טרום ההגעה לגיל הפנסיה, כדי שקצבת הפנסיה העתידית לא תיפגע.

 

מה עושים במקרה של הלנת פיצויי פיטורין?

ישנם מקרים שבהם למרבה הצער, סכסוכי עובדים ומעסיקים על רקע ניתוק יחסי עובד ומעביד, מובילים לסרבנות מצד המעסיק לשחרור כספי הפיצויים של העובד מהפנסיה, או להשלמתם כחוק. במקרים כאלו, לעובד מותר לפתוח בהליכים משפטיים כנגד מעסיקו לשעבר, לרבות הגשת תביעה לבית דין לעבודה.

כאשר בית המשפט מתרשם כי בהתנהגותו של העובד לא נפל פגם, הסבירות לפסיקה לטובת העובד היא גבוהה. אולם במקרים שבהם עולה חשד לכך שהתובע למעשה עבר עבירות כלפי מעסיקו או הארגון שהוא מייצג, בית המשפט עשוי לקבוע כי הלנת פיצויי הפיטורים של העובד הם סנקציה מתבקשת וקבילה מצד מעסיקו.

 

זכאות לפיצויי פיטורים

כל אדם שהועסק במקום עבודה למשך שנה ויותר (או עבד כעובד עונתי במשך שתי עונות לפחות), ופוטר מעבודתו, זכאי בקבלת פיצויי פיטורים. כך קובע חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג -1963.

התפטרות יזומה של העובד מזכה אותו בפיצויים במידה ומדובר בהרעת תנאים, התפטרות לאחר לידה עבור טיפול בתינוק, שינוי מקום מגורים, מצבים רפואיים או התגייסות לכוחות הביטחון. בנוסף לכך, פשיטת רגל של המעסיק ופטירת עובד או מעביד גם מקנים לעובד פיצויי פיטורים!

בחישוב שיעור הפיצויים מתבססים על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה ולפי השכר האחרון. במידה ולעובד היה שכר משתנה (עובדים שעתיים או יומיים) או כתוצאה מקבלת עמלות ובונוסים משתנים, השכר הקבוע יהא לפי הממוצע של השנה האחרונה.

במקרה של חלות צו הרחבה או הסכם קיבוצי, תנאי ההסכם ייקבעו את גובה הפיצויים. חשוב לדעת שתשלום פיצויי הפיטורים שלא שולם כנדרש בחוק – נחשב להלנת פיצויים, וניתן לתובע בבית הדין לעבודה מהמעסיק.

אלה דרישות החוק. המעסיק חייב לעמוד בהן בכל הנוגע לתשלום פיצוי פיטורים. מה קורה כאשר הפיצויים לא משולמים בזמן, או בכלל, בדיוק כמו שקורה עם תשלום השכר החודשי עבור עבודה. על כך משיב סעיף 20 לחוק הגנת השכר.

במידה ופיצויי הפיטורים לא שולמו לעובד ע"י המעסיק מיד בתום העסקתו, חובה על המעסיק לשלם את פיצויי הפיטורים לעובד , תוך 15 יום.

ככל ויש הסדר המטיב עם זכויות העובד, כגון הסכם קיבוצי או הסכם העסקה אישי, על המעסיק החובה לשלם בהתאם.

 

תביעת פיצויי פיטורים

חשוב לציין עוד 2 נקודות בעניין פיצויי פיטורים :

  1. על תביעות פיצויים חל חוק ההתיישנות, לכן חשוב לתבוע בזמן.
  2. בנוסף לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם, המשרד שלנו דואג גם לתבוע ולקבל עבורכם את הפיצויים והפרשות הצמדה בהתאם למשך ימי הלנת הפיצויים. במידה והמעסיק שילם פיצויי פיטורים רק לאחר 5 חודשים (מקרה לדוגמה), עליו להוסיף לעובד עוד 20% משיעור כלל הפיצויים + תוספת של הפרשי הצמדה עבור חודשים אלו. חשוב לציין כי גובה הפיצויים וההפרשות משתנה בהתאם לנסיבות המקרה.

 

הגשת תביעה פיצויי פיטורים

ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי דין דניאל ינובסקי, המשרד מעניק מענה מקצועי בנושא ונשמח להשיב לכל שאלה בנוגע לזכויות העובדים, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, דמי נסיעה, שעות העבודה והמנוחה, עבודה בשעות נוספות וכו'.

משרד עורכי דין דניאל ינובסקי מספק ליווי משפטי מקיף וייצוג שוטף החל מעריכת התביעה ועד להליכי גבייה ממעסיק במידת הנדרש.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

פיצויי פיטורים
פיצויי פיטורים
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader