צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא למעשה ההיתר שלפיו ניתן להוציא את הצוואה לפועל. במילים אחרות, זהו "אור ירוק" המופנה ליורשי הצוואה, במטרה לממש אותה ולפעול לאורה. הצו מתקבל רק לאחר שמוגשת בקשה בכתב המגובה במסמכים חשובים ורבים (לרבות תעודת הפטירה המקורית של המצווה) לרשם לענייני ירושה או בהסכמה בין כל הגורמים המעורבים לבית הדין הרבני. בנוסף יש להגיש את נוסח הצוואה עצמו וכן את טופס הבקשה לצו קיום צוואה שהינו חתום ומאומת על ידי עורך הדין.

התנאים להגשת הבקשה ככל התעסקות בירוקרטית עשויים להיות מעט מורכבים, אך יש לדעת ולהכיר את התנאים לגביהם על מנת למנוע טעויות, סיבוכים ואבדן זמן יקר שעשויים להאריך את הטיפול בבקשה. בכל מקרה, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות מקצועי ומיומן, המסוגל לפעול בשם היורשים ולוודא שכל תנאי התהליך מיושמים כפי שנדרש.

תנאים חשובים להגשת הבקשה

על פי החוק, מגישי הבקשה יוכלו להיות אך ורק יורשים שמוזכרים בשמם ופרטיהם בתוך הצוואה עצמה ובנוסף אליהם יוכל להגיש זאת כל אדם המעוניין במתן הצו, כמו עורך הדין המטפל בבקשה למשל.

לאחר שטופס הבקשה מלא וחתום כנדרש, יש להגיש אותו אל הרשם לענייני ירושה אך שימו לב: יש לבצע זאת במחוז האחרון שבו התגורר המנוח. המשמעות לכך היא שבני משפחה ויורשים שאינם מתגוררים בסמוך לנפטר, יצטרכו להגיע אל אותו מחוז שיפוטי על מנת לממש את הגשת הבקשה. לצורך ווידוא המחוז הרלוונטי, ניתן להיכנס לאתר הכונס הרשמי – איתור מחוז מטפל – רשם לענייני ירושה. אם המנוח הפקיד את צוואתו בחייו אצל הרשם, הוא יוכל להוציא אותה ולהעביר אותה ליורשים.

בקשת צו קיום צוואה באופן מקוון

כאמור, אם הבקשה מוגשת מטעם עורך דין, עליה להיות מוגשת באופן מקוון. בנוסף, קיימים תנאים מסוימים שמתירים הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון גם ליורשים עצמם:

כאשר הצוואה המקורית נמצאת בידיהם של מגישי הבקשה

כאשר הצוואה המקורית מופקדת בידי הרשם לענייני ירושה

כאשר העתק של הצוואה נמצא בידיהם של מגישי הבקשה וקיים לכך אישור מבית המשפט לענייני משפחה

הן לטופס הגשת הבקשה באופן פיזי והן לטופס הגשת הבקשה באופן מקוון יש לצרף מסמכים מתאימים: העתק של תעודת פטירה, החלטה משפטית על העתק צוואה/ צילום של הצוואה המקורית/ אישור להפקדת צוואה, תצהירי הסתלקות (במידה וקיימים) מטעמם של יורשים שבחרו לוותר על חלקם בעיזבון המנוח, תעודת פטירה של יורשים שנפטרו (במידה וקיימים), העתק ההודעה בדואר רשום שנשלחה ליורשים על פי האמור בצוואה, ייפוי כוח חתום במידה והבקשה מוגשת מטעם עורך דין.

בטופס מקוון יש לסרוק את המסמכים לפורמט PDF ולוודא כי גודלו של כל מסמך עומד על 500KB לכל היותר לאור הגדרות המערכת המקוונת.

בנוסף חשוב לדעת שבמקרה שבו קיימת בקשה להסתלקות כללית מהירושה, לא ניתן להגיש בקשה מקוונת.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של שתי אגרות טיפול. ההגשה המקוונת מעניקה הנחה של 15%. ניתן לצפות בתעריפי האגרה המעודכנים בטבלת האגרות המדינית.

מגישי הבקשה יקבלו אישור לכך שבקשתם נשלחה על ידי קבלת מייל ובו מצוין מספר התיק שנפתח אצל הרשם לענייני ירושה.

יש להמציא את הצוואה המקורית תוך שבעה ימים מיום שליחת הבקשה למזכירות הרשם לענייני ירושה במחוז שאליו הוגשה הבקשה. ניתן לשלוח את הצוואה המקורית  באמצעות הדואר, או להפקידה בכספת / הגשה במסלול מהיר להגשת צוואות מקוריות במזכירות הרשם לענייני ירושה. כאשר נתוני הבקשה נמצאים תקינים, יישלח מייל אישור אל המבקשים. במידה וקיים דבר מה לא תקין, תועבר הודעה למבקשים תוך הקצאת זמן תיקון שבו יש לשלוח את המסמכים הנוספים.

 

בקשת צו קיום צוואה באופן פרונטלי

המבקשים נדרשים להכין את כל מסמכי המקור לרבות הכנת 3 העתקים נוספים של המסמכים:

טופס בקשה לצו קיום צוואה לאחר שמולא כנדרש, נחתם על ידי המבקשים ואומת על ידי אישיות משפטית כמו עורך דין, נוטריון, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. את הטופס למילוי יש לקבל מטעם משרד הרשם לענייני ירושה או מטעם בית הדין הרבני.

אישור תשלום שתי האגרות הכרוכות בבקשה

תעודת הפטירה המקורית של המנוח או העתק נאמן למקור. במקרים שבהם המנוח הינו תושב ישראל שפטירתו התרחשה בחו"ל, יש להצטייד גם בתמצית רישום ממשרד הפנים שבה נקוב תאריך הפטירה.

תעודות פטירה מקוריות או צילום התעודות של יורשים שנפטרו

הצוואה המקורית או העתק של הצוואה המלווה בבקשה לאישור העתק צוואה, המפרט מדוע מוגש העתק ולא המקור. כמו כן יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרה עבור בקשה זו.

אישור משלוח ההודעה שנמסרה לכל אחד מהיורשים. במידה ולא קיים אישור זה, יש לספק אישור בחתימתם של היורשים לכך שהם יודעים על הגשת הבקשה לצו קיום צוואה.

תצהירי הסתלקות (מקוריים בלבד) של יורשים הבוחרים לוותר על חלקם בירושה

ייפוי כוח במידה וקיים ייצוג משפטי או העתק נאמן למקור.

יש להגיש את הבקשה והמסמכים לרשם הירושה במחוז המתאים, או באחד מבתי הדין הרבניים.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה?

לאחר שהבקשה הוגשה היא תפורסם על מנת לאפשר לאנשים המתנגדים לקיום הצוואה להביע את התנגדותם. התנגדות היא מצב שלא מתקיים בכל המקרים אך הוא אפשרי. אם מוגשת התנגדות, יעבור התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.

הצווים מונפקים ונחתמים דיגיטלית (על פי החוק החדש משנת 2018) ונשלחים למייל של מבקשי הצו. כמו כן מועבר הצו באופן מידי גם אל הרשויות, הבנקים, חברות הביטוח והגופים הממשלתיים לרבות רשות המיסים ומקרקעי ישראל, משרד התחבורה ומשרד החוץ.

 

ומה עוד כדאי לדעת?

אם בצוואה יש התייחסות רק לחלק מן הנכסים של הנפטר, צו קיום הצוואה יחול אך ורק לגבי מה שנכלל בתוך הצוואה עצמה. יתר הנכסים והעיזבונות יחולקו על פי חוק הירושה.

צו קיום צוואה הוא צו שלא קיימת לו התיישנות והוא בעל מעמד של פסק דין. אפשר לקבל אותו גם לאחר הוצאתו בכל זמן נתון דרך לשכות הרשם לענייני ירושה.

אם הנפטר הינו אדם שלא התגורר בישראל, יש צורך להוסיף לבקשה מסמכים נוספים: אישור ניהול חשבון על שם הנפטר בבנק או אישור על נכס אחר בבעלותו כמו נסח רישום מקרקעין, חוות דעת מטעם עורך דין מומחה לדיני אותה המדינה, תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך שנכתב בשפה זרה לרבות אימות התרגום וקבלת תעודת אפוסטיל. את הבקשה יש להגיש לרשם הירושה במחוז המתאים.

אם הבקשה הינה לצורך צו קיום לצוואה הדדית, קיימים תנאים מסוימים שיש לפעול על פיהם. כאשר נפטר אחד מבני הזוג וצוואתו הופקדה אצל רשם הירושות או כאשר יש צוואה מקורית שלא הופקדה, התהליך יתקיים כפי שצוין עד כה. אך אם אין צוואה מקורית וקיים העתק, יש להגיש בקשה להוכחת צוואה שאינה במקור ובקשה לקיום צוואה באופן פיזי ולשלם בעבורן את דמי האגרות.

כאשר ניתן צו קיום צוואה לאחר פטירת בן הזוג הראשון וכעת יש לממש את הצוואה של בן הזוג השני, יש להגיש בקשה מקוונת ולציין שהצוואה המקורית נמצאת בתיק של הנפטר הקודם. כאשר מסיבה מסוימת קיים רק העתק למקור, הבקשה תוגש ידנית בכפוף לתשלומי האגרות כנדרש.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ביחס לכל שאלה או צורך משפטי בענייני צוואה, ירושה ועיזבונות וכן ניתן לתאם פגישה עם עו"ד צוואה מומחה בתחום.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader