חובות למרכז לגביית קנסות

משרדנו כיום לא מטפל בחובות למרכז לגביית קנסות, המאמר לצורך "שיתוף מידע" בלבד!

 

מאמר זה יציג בפני הקורא את הגוף הממשלתי הקרוי המרכז לגביית קנסות. בראשית המאמר יוסבר תפקידו הכללי של המרכז וסוגי החובות והקנסות המועברים לטיפולו ויוסברו הסמכויות העיקריות של הגורמים השונים במרכז. 

בהמשך יתוארו הסיבות העיקריות בהן מומלץ לחייב לפנות למרכז והן דרכי התשלום העיקריות שקיימות בפני החייב. 

לבסוף, יוערו מספר הערות רלוונטיות שראוי כי חייבים יכירו.

 

רקע

המרכז לגביית קנסות, ששייך לרשות האכיפה והגבייה, שואב את סמכותו מחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995. תפקידו העיקרי של המרכז הוא לגבות חובות שונים, שלא שולמו במועדם, לרבות חובות שצברו תוספת פיגורים שנוספו לחוב על פי החוק. המרכז משרת כל חייב (בין אם אדם או חברה) שרשום על שמו בתיק במרכז לגביית קנסות. מרבית החובות שיועברו למרכז לגביית קנסות הם קנסות שייגבו לטובת קופת המדינה, בהליכים השונים שיפורטו להלן.

אנשים רבים מוצאים את עצמם נדרשים לשלם למרכז לגביית קנסות, לאור העובדה שהוא מטפל בגבייה של מגוון רחב מאוד של קנסות ממקורות שונים. במאמר זה יוסברו הסמכויות והתפקידים העיקריים שראוי כי חייב יכיר בעת התמודדות מול המרכז.

סוגי הקנסות והחובות העיקריים שישולמו למרכז לגביית קנסות

 • קנס ברירת משפט ודו"חות משטרה
 • קנסות שהוטלו על ידי בית המשפט לתעבורה:
  • קנסות פליליים שהוטלו על ידי בית משפט פלילי: לרוב יהא מדובר בחובות שהוטלו לטובת המדינה.
  • תשלומי פיצויים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי (נפגעים בגירים או קטינים): ישנן עבירות מסוימות בהן ייגזר על הנאשם לשלם פיצוי לנפגע עבירה, בעבירות כגון: סחר בנשים, עבירות אלימות ומין, עבירות הונאה ומרמה, עבירות רצח ועוד. מדובר באחד החריגים העיקריים לפעילות המרכז, כאשר מרבית הקנסות מועברים לקופת המדינה ואילו תשלום זה מועבר ישירות לנפגע.
  • הסדר מותנה: החל שמנת 2013 ישנה אפשרות לסגור תיקים כנגד חשודים (בתנאים מסוימים) במסגרת הליך שנקרא הסדר מותנה. אחד העונשים שלרוב יוטלו על מי שבוצע עמו הסדר הוא הטלת קנס או הטלת פיצוי לנפגע.
  • חובות בעלי אופי אזרחי, דוגמת אגרות והוצאות משפט: בין אם מדובר באגרות שיש לשלם לבתי המשפט, אגרות ייצוג של הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי ובין אם אגרות להוצאה לפועל.
  • חובות למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים: מספר רב של חובות, ביניהם: אכיפה של חוקי עבודה, איסור העסקת עובדים זרים, היטלי הפקה של רשות המים, תשלום שירותים וטרינריים, הונאה בחוקי כשרות, עבירה על חוק אי הצגת מחירים ועוד.
 • קנסות מנהליים
 • חובות לרשות המיסים
 • עבירות מיוחדות
 • תשלום פנסיה לעצמאים

 

סמכויות הגורמים השונים במרכז לגביית קנסות

מרגע שהחוב הועבר לניהולו של המרכז לגביית קנסות, יש לגורמים השונים סמכויות שונות להקל או להתאים את החוב עבור החייב, בהתאם לנסיבות השונות:

 

פריסת או דחייה של תשלום חוב (סעיף 5ב לחוק)

הסעיף קובע כי בסמכותו של מנהל המרכז, לבקשתו של חייב, לדחות או לפרוס את החוב, אם שוכנע שהחוב לא שולם מסיבות סבירות, או אם קיימות נסיבות אישיות ייחודיות אחרות המצדיקות פריסה או דחיית התשלום. מכאן ברור, כי במידה ואנחנו מגישים בקשה לפריסה או דחייה של התשלומים, אז מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין הוצאה לפועל או מחיקת חובות.

 

סמכות להעניק פטור מתשלום תוספת פיגורים (סעיף 5ג לחוק)

מנהל המרכז מורשה לפטור את החייב מתשלום ריבית הפיגורים שנוספה לחוב מפאת אי תשלום במועד, ככל ששוכנע שאי התשלום נעשה מסיבות סבירות או מכיוון שקיימות נסיבות אישיות ייחודיות אחרות המצדיקות את מתן הפטור (חריג לעניין יוצג להלן). כפי שניתן לראות – גם כאן הדגש על ניסוח ושכנוע של בעל התפקיד!

יוער כי גם לרשם יש סמכויות דומות, בהתאם לסעיף 7ד לחוק.

 

קבלת מידע מגוף ציבורי (סעיף 6 לחוק)

למנהל המרכז יש סמכות לדרוש מגופים ציבוריים שונים מידע על החייב לשם איתור נכסים א לצורך הקלה בגביית החוב.

 

הטלת הגבלות על החייב (סעיף 7א לחוק)

בדומה לגורמים בהוצאה לפועל או בהליכי חדלות פירעון, מנהל המרכז רשאי לפנות לרשם הרלוונטי במחוז החייב שיטיל עליו הגבלות שונות, על מנת לסייע בגביית החוב.

בין ההגבלות השונות: הגבלת יציאת החייב מן הארץ; הגדרת החייב כלקוח מוגבל (בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי); הגבלת חייב משימוש בכרטיס אשראי; הגבלת חייב מייסוד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד; הגבלת חייב מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה.

הגבלות סמכויות: מנהל המרכז אינו מורשה לפטור את החייב מתשלום החוב עצמו (רק מתוספת הפיגורים) למעט בחובות אזרחיים מסוימים. עוד כפי שפורט לעיל, אין המנהל רשאי לפטור חייב מתוספת פיגורים לחוב מסוג פיצוי לנפגע.

 

פנייה למרכז לגביית קנסות

כפי שעולה מבין השורות, לחייב ישנן מספר סיבות עיקריות לפנות למרכז לגביית קנסות מלבד העברת תשלום: הגשות בקשות לדחיית מועד התשלום; בקשות לפריסת תשלומים; בקשת לפטור או הפחתה של פיגורים; בקשות לפריסת יתרת השתלום לתשלומים; בקשה לעיון חוזר בהחלטה; בקשה לביטול הגבלה שהוטלה על חייב; בקשה להחזר כספי של חוב.

 

זקיפת התשלומים שמועברים מהחייב למרכז

ישנם מקרים רבים בהם לחייב ישנם מספר תיקים שונים במרכז לגביית קנסות. במצב דברים זה, כל תשלום שיועבר למרכז, ייזקפו הכספים באופן יחסי לגובה החובות השונות, אלא אם ביקש החייב במפורש כי התשלום יועברו לחשבון חוב מסוים. כפי שצוין, חוב מסוג פיצוי הוא בעדיפות עליונה על חובות אחרים.

עצם הליך הגבייה שחל על החייב כרוך בהוצאות מצידו. על כן, כספים שיועברו למרכז לגבייה, יועברו קודם כל לתשלום הוצאות הגבייה ולאחר מכן לחובות השונים.

 

אופן תשלום החובות

כיום ישנן דרכים רבות להעביר תשלום למרכז לגביית קנסות: תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי; תשלום אוטומטי בטלפון; תשלום במזומן בבנק הדואר; תשלום בהעברה בנקאית – כך כל חייב יכול להעביר תשלום באופן שנוח לו ביותר.

 

איך מבוצע התשלום באינטרנט?

ניתן לבצע את התשלום דרך אתר האינטרנט הממשלתי של רשות האכיפה והגבייה, כאשר נדרש להצטייד באחד מהגורמים המזהים הבאים:

 • מספר ת.ז של החייב ומספק התיק במרכז לגביית קנסות.
 • מספר דרכון של בעל החוב ומספק התיק במרכז לגביית קנסות.
 • מספר תעודת זהות של החייב ומספר רישיון נהיגה.
 • אם מדובר בתשלום דו"ח משטרתי, במספר הדו"ח.
 • מספר ח.פ של בעל החוב ומספר התיק במרכז לגביית קנסות.

 

הערות

עדיפות לפיצויי לנפגע עבירה

במצב שבו לחייב יש מספר קנסות במרכז ואחד מהם הוא חוב מסוג פיצוי לנפגע עבירה בהליך פלילי, הרי שכל סכום שיועבר למרכז לגביית קנסות על ידי החייב ייזקף תחילה לכיסוי חוב זה, גם אם בעל החוב ביקש להעבירו לטובת חוב אחר.

 

עיקולים בתיק ששולם

ככל שהוטל על חייב עיקול בעקבות אי תשלום חוב על ידי המרכז לגביית קנסות, הרי שתוך 3 ימי עבודה מתשלום החוב המידע יתעדכן במערכת והעיקול יוסר. עם זאת, ככל שהגוף המעקל הוא גורם אכיפה אחר, ייתכן ונדרש יהיה לעדכן אותו בנפרד על מנת להסיר את העיקול.

 

סיכום

כפי שניתן לראות, מדובר בגוף בעל חשיבות רבה וסמכויות רבות. במידה ונקלעתם למצב שבו אתם בחובות רבים שמטופלים על ידי המרכז לגביית קנסות (אך לא רק), מומלץ להיוועץ לעורך דין המתמחה בתחום. סיוע משפטי מקצועי יוכל לסייע לכם בשמירה מרבית על זכויותיכם השונות, למנוע הגבלות מיותרות ולהימנע מריביות פיגורים במקרים המתאימים. בייצוג משפטי ראוי נוכל להקל עליכם החייבים ככל שהחוק מאפשר. משרדנו בעל ניסיון של שנים רבות, נשמח לסייע.

חובות למרכז לגביית קנסות
חובות למרכז לגביית קנסות
לשיתוף המאמר:

צור קשר עכשיו
לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף:

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!