קופות גמל בהליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון – פשיטת הרגל לשעבר, מורכב מכמה שלבים. פתיחת ההליכים ננקטים ביוזמת החייב או באמצעות נושיו, כאשר בסופו של דבר, ככל שהחייב מקבל צו לשיקום כלכלי ומבצע את המוטל עליו, הוא יקבל הפטר מחובותיו ויפתח ״דף חדש״ בהתנהלותו הכלכלית.

 

מה זה חדלות פירעון?

כאשר אדם (או תאגיד) נכנסים לחובות, ייתכנו מקרים בהם נכסי החייב אינם מספיקים על מנת לשלם את חובותיו. מצב זה מוגדר על ידי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט-2019 (להלן: ״החוק״) בתור חדלות פירעון, או לחילופין פשיטת רגל, ככל שמדובר בהליך שהתקיים לפני כניסת הרפורמה לתוקף ב-15/09/2019. אילולא סיוע החוק, מצב כזה עלול להשאיר את החייב חסר אונים, ואת הנושים בפני שוקת שבורה. על מנת לנהל את הליך חדלות הפירעון, המחוקק תיקן חוקים אשר מאפשרים לחייב לפתוח ״דף חדש״, משמע נקי מכל חוב, ולנושים – להיפרע, גם אם באופן חלקי, מנכסי החייב.

החוק מאגד בתוכו את החובות, זכויות הצדדים וכן את התנאים בהם על החייב לעמוד על מנת לאפשר לו לפתוח דף חדש.

הליך פשיטת הרגל – חדלות פירעון מורכב מכמה שלבים. פתיחת ההליכים ננקטים ביוזמת החייב או באמצעות נושיו, כאשר בסופו של דבר, ככל שהחייב מקבל צו לשיקום כלכלי ומבצע את המוטל עליו, הוא יקבל הפטר מחובותיו ויפתח ״דף חדש״ בהתנהלותו הכלכלית.

 

״תקופת הביניים״ בהליך חדלות הפירעון

לאחר מתן צו לפתיחת ההליכים נכנס החייב לתקופת ביניים (כ-9 חודשים). במהלך תקופה זו נדרש החייב, בין היתר, לבצע תשלומים חודשיים לקופת הנשייה, להגיש דוחות בנוגע להוצאותיו והכנסותיו, וכמובן, במסגרת חובתו לבצע את כל המוטל עליו – לשתף פעולה עם הנאמן על נכסיו.

כמו כן, במהלך תקופה זו ישנן הגבלות על היכולת לפעול נגד החייב, כך שכל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו (בדרך כלל תביעות כספיות של נושים) מוקפאים. נושי החייב מגישים תביעות חוב, אשר ככל שיוכרו, יזכו לדיבידנדים מתוך קופת הנשייה. באופן זה הליך חדלות הפירעון מרכז להליך אחד את כל חובותיו של החייב. הגבלות אלו על הנושים מאוזנות בהגבלות המוטלות על החייב עצמו, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.

קופות גמל בהליך חדלות פירעון
קופות גמל בהליך חדלות פירעון

קופת הנשייה והנאמן על נכסי החייב

במהלך תקופה זו מתמנה נאמן על נכסי החייב, אשר תפקידו היינו, בהתאם להגדרת סעיף 227 לחוק, להביא ״למימוש נכסי קופת הנשייה באופן שישיא את ערכם״. הנאמן מכנס, מממש ומפרק את נכסי החייב, כאשר מלבד נכסים עליהם מוטל איסור למימוש (למשל, צרכי אוכל, כספי מזונות וקצבאות מביטוח לאומי), אין הגבלה על סמכות הנאמן. הנכסים הרלוונטיים למימוש הינם כל נכסי החייב אשר הצטברו מתחילת תקופת כניסת החייב למצב של חדלות הפירעון.

 

קופת הגמל כנכס למימוש

במסגרת סמכות זו של הנאמן, יש להתייחס לסוגיה של קופות הגמל, אשר במקרים רבים יהיו אחד מנכסי החייב מהם מעוניינים הנושים להיפרע. קופת הגמל מהווה נכס אשר נמצא, מבחינה חוקית, בין סמכויותיו של הנאמן למימוש לבין נכסיו של החייב אשר אינם ניתנים למימוש – דהיינו – ניתנים למימוש בכפוף לאישור בית המשפט.

כספי קופות הגמל ניתנים למימוש, אולם לשם כך על הנאמן לפעול במסגרת מגבלות סעיף 228 לחוק הקובע כי:

״משיכת כספים המגיעים לחייב שהוא יחיד מקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, טעונה אישור של בית המשפט; בית המשפט רשאי להורות על משיכת הכספים האמורים, כולם או חלקם, למעט כספים המיועדים למטרת קצבה שטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה.״

כאמור, ככל שהנאמן מעוניין לממש את קופת הגמל – עליו לפנות לאישור בית המשפט, וכפועל יוצא מזה – החייב רשאי להתנגד למימוש כאמור. ככל שטענות החייב יותר מבוססות וחזקה ייתכן מאוד שימנע את מימוש הקופה, במיוחד ככל שיוכיח כי קופת הגמל מיועדת לתשלום קצבה חודשית (ולא תשלום חד פעמי). יוער כי התנגדות החייב דורשת ניסיון וידע משפטי מעמיק בתחום, כך שמומלץ להסתייע בעורך דין אשר יילחם על זכויות החייב בכל אופן שניתן.

גם כשאדם מצוי בחובות קשים ונאלץ להכריז על הליך חדלות פירעון, אין הדבר אומר שהוא אינו זכאי לזכויותיו הבסיסיות ביותר. לכן, חשוב לדעת כי בהליך חדלות פירעון, בעיקולים ובהליכים נוספים, לא כל נכסיו של החייב מותרים למימוש. נכסים שהם חיוניים לניהול המשך חיים תקין ומכבד צריכים להישאר בחזקתו. מאמר זה יסביר מה דינם של קופות גמל בהליך חדלות פירעון, ומה תוכלו לעשות כדי להגן על נכסיכם בהליך. כל הפרטים במאמר

 

מהו הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון (המוכר יותר לרוב האנשים בשם "פשיטת רגל") הינו הליך אשר מטרתו היא לסייע לחייב שמצוי בחובות גדולים לצאת מחובותיו ולפתוח בדרך חדשה. במסגרת הליך חדלות פירעון, החייב מתחייב למסגרת של ארבע שנים בה הוא שומר על היקף הוצאות מצומצם מאוד, מדווח על כל הוצאה והכנסה ומתחייב לעמידה במגבלות מסוימות (כמו איסור יציאה מהארץ, הגדרתו במעמד של לקוח מיוחד בבנק וכן הלאה).

בתום התקופה, ולאחר שעמד בהצלחה בכל מחויבויותיו, יימחקו חובותיו באופן מלא או חלקי על ידי המדינה והחייב יוכל לפתוח דף חדש. רבים תוהים מה האינטרס של המדינה לסייע לחייבים ולקדם אותם על פני הנושים, אך התשובה היא פשוטה – ישראל היא כלכלה מבוססת אשראי, אשר מבססת חלק נרחב מהכנסותיה על מעורבות אזרחיה באורח חיים כלכלי-עסקי פעיל. נטילת סיכונים פיננסיים היא חלק בלתי נפרד מהשתלבות במגזר העסקי, ועל כן המדינה תבקש לסייע לחייבים להיחלץ מהצרה.

 

מי יכול להכריז על הליך חדלות פירעון?

לפי סעיפו השני של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – 2018 חדלות פירעון היא "…מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

כפי שניתן לראות, חדלות פירעון מתאים אך ורק לאנשים שנמצאים בחובות כה עמוקים עד כדי חוסר יכולת לעמוד בהם. היות והמדינה משקיעה משאבים ומאמצים רבים בשיקומו הכלכלי של החייב, היא תעשה זאת רק עבור חייבים שבאמת ובתמים נמצאים במצב כלכלי מורכב.

לצד זאת, המדינה לא תשקיע בהליך כאשר החייב אינו משתף פעולה ו\או כאשר פועל בחוסר תום לב. מחיקת חובות היא פריווילגיה, גם כשהיא נעשית לאחר עבודה קשה, ובהתאם לכך עליה להינתן רק לזכאים לה באמת.

מפתה ומועיל ככל שיישמע, הליך חדלות פירעון אינו מתאים לכל אדם – מדובר בהליך דורשני מאוד אשר מתאים בעיקר עבור אלו שאין ביכולתם לפתוח דף כלכלי חדש ללא סיוע חיצוני אינטנסיבי. אם אתם שוקלים לפתוח בהליך חדלות פירעון, היוועצו בעורך דין המנוסה בתחום על מנת להבין האם זה הצעד הנכון בשבילכם.

 

האם ניתן לממש קופות גמל בהליך חדלות פירעון?

סעיף 228 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי "משיכת כספים המגיעים לחייב שהוא יחיד מקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, טעונה אישור של בית המשפט; בית המשפט רשאי להורות על משיכת הכספים האמורים, כולם או חלקם, למעט כספים המיועדים למטרת קצבה שטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה".

כלומר, לעומת נכסים אחרים בהם מחזיק החייב, לא ניתן לממש קופות גמל ללא אישורו של בית המשפט. השיקול שינחה את בית המשפט בהענקת האישור למימוש קופת הגמל הוא חשיבות הכספים למחייתו הבסיסית של החייב: אם מדובר בקופת גמל שנועדה ליצור הכנסה חודשית ולא חד פעמית, היא עשויה להיות חיונית על מנת שהחייב יוכל לממן את צרכיו הבסיסיים.

כך או כך, החלטתו של בית המשפט תשתנה בהתאם למצבו הייחודי של החייב, הנסיבות שהביאו אותו לחובות, מצבם של הנושים וכן הלאה. על מנת להתנגד למימוש קופות הגמל יש צורך בליווי משפטי מיומן, שהרי אחרת הסיכויים להצלחה בכך הם נמוכים מאוד.

 

איזה נכסים לא ניתן לממש בהליך חדלות פירעון?

ישנם מספר נכסים אשר נחשבים נכסים מוגנים ולא ניתן לממש אותם בהליך חדלות פירעון בשום מקרה. מדובר בנכסים חיוניים וסנטימנטליים אשר החייב זקוק להם על מנת לנהל את חייו בכבוד, כמו בגדיו, כלי הבית שלו, חיות המחמד שברשותו, תשמישי קדושה, מצרכי מזון ונכסים ספציפיים שהחייב זקוק להם כדי להתפרנס.

כמו כן, רהיטים כמו מכונת כביסה, טלפון ומחשב יישארו ברשותו כל עוד אינם יקרים מהסכום שהוגדר בחוק. גם קצבאות מביטוח לאומי נחשבות כנכסים שלא ניתן לממש, כל עוד מסתכמות בסכום שאינו מגיע לתקרה המקסימלית שמוגדרת בחוק.

הרציונל שעומד מאחורי ההגבלות הללו הוא לא לפלוט את החייב לחברה כשהוא חסר כל. כאשר נלקחים מאדם כל הדברים אשר מגדירים אותו ומאפשרים לו להתקיים באופן בסיסי, הוא עשוי להתקשות להשתלב מחדש בחברה ואז למצוא את עצמו שוקע עוד יותר עמוק בבוץ. לכן, לא כל נכס ניתן למימוש, וגם קופות גמל נמצאות תחת סימן שאלה וטעונות אישור ביהמ"ש.

 

עורך דין הליך חדלות פירעון

אין ספק שחובות הם מצב מאיים. מדובר במטרד שמשתלט על כל אספקט בחייך, ונושף בעורפך לכל מקום אשר תלך. בהתאם לכך, הליך חדלות פירעון הוא לעיתים קרובות האופציה הטובה ביותר עבור חייבים שאין להם ברירה אחרת. לכן, אם אתם מחזיקים בחובות גדולים ומתקשים להשתלט עליהם, היוועצו עם עורך דין.

החשיבות הגדולה שטמונה בשכירת שירותיו של עורך דין לליווי הליך חדלות פירעון היא ההגנה המשפטית המוחלטת שניתנת לכם בכל שלב ושלב. על אף שמטרת הליך חדלות פירעון היא טובה, ההליך טומן בחובו פגיעה מרובה בזכויותיכם אשר חשוב לשים לה גבול.

לדוגמא, חלק בלתי נפרד מההליך כולל מתן הגבלות שנועדו על מנת לרסן את התנהלותו הכלכלית של החייב ולוודא את מסירותו להליך, כמו מתן חובת תשלומים חודשית, צו איסור יציאה מהארץ, הגדרתו כלקוח מיוחד בבנק וכן הלאה. לעיתים הגבלות אלו הן מרחיקות לכת, ויש צורך במעורבות של עורך דין על מנת לערער על כך, כך שחייו של החייב לא ייפגעו יתר על המידה.

כמו כן, חשוב להיעזר בעורך דין כאשר הנאמן בוחן את מצבכם הכלכלי ואת הנכסים שיש בידכם על מנת לוודא אילו נכסים ניתן לממש. נכסים כמו קופות גמל אינם תמיד מתאימים למימוש בהליך חדלות פירעון, ולכן חשוב שתיעזרו בעורך דין כך שלא יילקחו מכם כספים אשר תזדקקו להם בעתיד.

אמנם העסקת עורך דין כרוכה בתשלום כספים שאינם באים בקלות כאשר אתם בחובות, אך זכרו שמעורבות של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון עשויה לחסוך לכם כסף רב ולהגן על נכסיכם החשובים ביותר.

מתלבטים על הליך חדלות פירעון? חוששים שיילקחו מכם קופות גמל בהליך חדלות פירעון? משרד עורכי הדין ינובסקי מיסקביץ מזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שנוכל להעניק לכם ייעוץ וליווי לאורך כל ההליך. חייגו כעת לקבלת ייעוץ פרטני ללא התחייבות, ונשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם סיוע משפטי בידי עורכי הדין הטובים ביותר בתחום.

ניכר כי הליך חדלות הפירעון הינו הליך מורכב. על מנת למקסם את אינטרס החייב או הנושה על הצד הטוב ביותר, יש להסתייע בכישוריהם של עורך דין פשיטת רגל – חדלות פירעון, אשר מתמחה בתחום, וכך למנוע טעויות אשר יעלו זמן וכסף רב.

צרו עמנו קשר ונדאג שתקבלו את מה שמגיע לכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
מהו הפטר לאלתר

מאמר זה יעסוק בנושא ספציפי מתחום הליך חדלות הפירעון – הפטר לאלתר. בראשית, המאמר יוסבר רקע כללי לתחום חדלות הפירעון ושיקום כלכלי ושלבי ההליך כולו

קרא עוד »
תום לב בהליך חדלות פירעון

כשאדם פרטי נכנס לחובות, ישנה אפשרות שלא יהיו לו מספיק נכסים בכדי לכסות את התחייבויותיו הכספיות. זהו מצב המאופיין בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018

קרא עוד »
דילוג לתוכן