עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018. חוק זה למעשה ביטל את פקודת פשיטת הרגל ויצר הליך חדש, דומה מאוד למה שהיה בהליך פשיטת הרגל, איך יותר קצר מבחינת הזמן וחלוקה בין הרשויות / גופים מוסדיים.

במאמר זה נסקור את ההיבטים המהותיים של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.

המידע בנוגע להיבטים הפרקטיים של אנשים שעוברים את הליך חדלות פירעון ניתן לקרוא באתר שלנו בכתבות נפרדות כאן: הליך חדלות פירעון של אדם פרטיהקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון, ניהול חשבון בנק במהלך הליך חדלות פירעון, ההשלכות של הליך חדלות פירעון.

במידה ולא תמצאו תשובה לשאלתכם – אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון או בעזרת השארת פרטים שלכם באתר, אנחנו מבטיחים לחזור אליכם תוך 24 שעות.

חדלות פירעון הינו אירוע כלכלי שמעורבים בו מספר משתתפים שדורש תשובות לשאלות כלכליות וערכיות. דיני חדלות פירעון נועדו כדי לקבוע הסדרים שיאזנו בין האינטרסים הגורמים המעורבים, כולל הנושים, החייבים והאינטרס הציבורי הכללי. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018 מייצר תמריצים שיסייעו לחייבים להסדיר מוקדם ככל האפשר את חובותיהם ולצאת לדרך חדשה.  עד הרפורמה בדיני חדלות פירעון וכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018 החוק היה מבוסס על פקודות מנדטוריות ארכאיות (פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"מ – 1980, ופקודת החברות (נוסח חדש) התשל"ג – 1983). פקודות דומות באנגליה בוטלו כבר ב-1986.

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מטרות החוק לחדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

מטרתו הראשונה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

מהות הרפורמה ומטרת החוק החדש של חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018 היא חקיקה מודרנית שתצור הליכים מהירים ויעילים ותצמצם ביורוקרטיה הקיימת עד לכניסתו לתוקף של החוק הנ"ל.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (התשע"ח – 2018) מגדיר מערכת איזונים במסגרת ההליך בין טובת הנושים לטובת החייב.

החוק קובע מסגרת חוקתית אחת אשר תכלול את שני סוגי החייבים: יחידים ותאגידים.

מטרה מספר 2 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

מטרה שנייה של החוק היא לגרום לשיקומו הכלכלי של החייב, אשר משרת את טובת הנושים. כדוגמה לכך, שיקום החברה מביא להמשך פעילותה התקינה ופרנסת עובדיה.

מטרה מספר 3 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

המטרה השלישית של החוק היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים. הנושים הם הנפגעים העיקריים בהליכי חדלות הפירעון. לפיכך, תכליתם של הליכים אלה היא להשיא את ערך נכסי החייב ולהקטין ככל האפשר את הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות פירעון.

מטרה מספר 4 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

המטרה הרביעית היא הגברת הוודאות והיציבות של הדין, קיצור הליכים והפחתת הנטל הבירוקרטי. ההסדרים הקבועים בדין הקיים מיושנים ואינם מותאמים למציאות המודרנית. חוק חדלות הפירעון מבקש לתקן ולהסדיר באופן ברור וכרונולוגי את כל הליך חדלות הפירעון. זאת במטרה לעגן בחקיקה הסדרים ברורים שיעניקו לשוק יציבות ויאפשרו את התפתחותו בתוך מסגרת חקיקתית יציבה.

 

מהות הרפורמה בדיני חדלות הפירעון על פי חוק חדלות פירעון

חוק חדלות הפירעון נועד לתקן את המצב המתואר לעיל ולספק לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית בתחום זה.

יחד עם הסדרת הדין המהותי, החוק מגיש שינוי מבני ברשויות האמונות על יישום הדין: בתי המשפט, הכונס הרשמי ורשות האכיפה והגביה. זאת במטרה ליצור הליכים מהירים ויעילים ולצמצם את הביורוקרטיה הקיימת בתחום.

מטרות דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים אינן זהות, הדינים החלים על יחידים נותנים משקל רב יותר לשיקום החייב ולשילובו במרקם החיים הכלכליים תוך שמירה על כבודו.  ההבדלים בין חייב יחיד לתאגיד משפיעים על מבנה ההליכים ועל האיזונים שיש לעשות במסגרת ההליך בין טובת הנושים לטובת החייב.

 

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

ניהול הליכי חדלות פירעון לגבי החייב שהוא יחיד – חלק שלישי של חוק חדלות פירעון, והקו המנחה של חלק זה הוא ראייתם של הליכי חדלות פירעון של יחיד כהליכים שבהם שיקום החייב הוא תכלית מרכזית. המבנה של ההליך מכוון להשגת תכלית זו.

חידוש העיקרי בחלק זה הוא העברת ניהולם של חלק גדול מההליכים מבית המשפט לגורמים מינהליים. הליכי חדלות פירעון בבקשות חייבים בעלי חובות בהיקף נמוך של עד 150,000 ש"ח יתנהלו במלואם לפני רשם הוצאה לפועל ולא בבית משפט. בשאר ההליכים יהיה הממונה אחראי על ניהולם השוטף של הליכי חדלות הפירעון.

חידוש עיקרי נוסף הוא במבנה ההליכים. הליך חדלות הפירעון של יחיד יחולק לשתי תקופות :

תקופה ראשונה : תקופת בדיקה שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה תחול הקפאת הליכים על היחיד.

תקופה שניה : עם תום תקופת הבדיקה תיקבע ליחיד תכנית שיקום אשר עם השלמתה יופטר היחיד מחובותיו. אם אין ליחיד כל יכולת לשלם לנושיו, הוא יופטר מחובותיו באופן מיידי.

תכנית השיקום כוללת הוראות בדבר ניהול נכסי היחיד ומימושם במידת הצורך, התשלומים העיתיים שעליו לשלם והוראות לגבי הפעלת עסקו (במידה וישנו). במסגרת תכנית השיקום יהיה ניתן לקבוע כי על היחיד להשתתף בתכנית להכשרה כלכלית (מתוך הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו – 2016, כ"ב באדר א' התשע"ו, 02.03.2016).

 

חוק חדלות פירעון – תחילת החוק, הוראות מעבר

תחילתו של החוק 15/09/2019 יוצרת מבוכה בקרב העוסקים בתחום חדלות הפירעון. יש לכך מספר סיבות:

  • העובדה שהוראות הדין הישן בכל הקשור בחדלות פירעון ממשיכות לחול כמעט במלואו.
  • עצם התפיסה המהפכנית של החוק ששמה דגש על שיקום היחיד או התאגיד שנקלעו לחדלות פירעון (השפעה של החוק על הכרעות בתי המשפט וכל העוסקים בתחום בעת קבלת החלטות לגבי היחיד או התאגיד).
  • דילמת כניסה להליך בתקופת המעבר או עם תחילתו של החוק. דבר זה יגרום לעומס יתר על כל המוסדות המטפלים בחדלות הפירעון, בתי משפט ובעלי תפקידים על-פי חוק.
  • לאחר תחילתו של החוק יהיו שתי קבוצות של חייבים (יחידים ותאגידים): אלה שנתונים כבר בתוך ההליך של חדלות פירעון בשיטה הישנה ואלה שהחלו הליך לאחר תחילתו של החוק על פי הוראות החוק החדש.

 

סעיף 375 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע:

  • נקבעה בחיקוק לפני יום התחילה הוראה הנוגעת לפושט רגל, לפשיטת רגל או להליכים לפי פקודת פשיטת רגל, יראו אותה, החל ביום התחילה, כהוראה הנוגעת ליחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק זה או להליכי חדלות פירעון המתנהלים לגבי היחיד לפי חוק זה, בהתאמה.
  • צו כינוס שניתן ליחיד לפי פקודת פשיטת רגל לפני יום התחילה, יראו אותו לעניין סעיף 163(ג)(4) כצו לפתיחת הליכים אחר.

לאחר כניסתו של החוק לתוקף יש לראות את המונח "פושט רגל" כמתייחס ליחיד שניתן לו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018 , ואת ההוראות הנוגעות ל"פשיטת רגל" ו"הליכים לפי פקודת פשיטת רגל" יש לראות כהוראות הנוגעות להליכי חדלות פירעון המתנהלים לגבי היחיד לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018.

 

ביטול פקודת פשיטת הרגל וסעיף 97 לפקודה הנ"ל

סעיף 358 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן:

  1. ביטול פקודת פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, למעט סעיף 97 לפקודה – בטלה.

סעיף 97 לפקודת פשיטת רגל, התש"ם-1980 קובע כדלקמן:

  1. ביטול המחאה כללית בלתי רשומה:

(א) המחה אדם לאחר זכויות קיימות או עתידות לבוא והוכרז לאחר מכן פושט רגל, לא תהיה למחאה תוקף כלפי הנאמן לעניין זכויות שלא נפרעו לפני תחילת פשיטת הרגל, אלא אם נרשמה ההמחאה בזמן ובדרך שנקבעו בתקנות.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על המחאת זכויות כלפי חייבים שפורטו בהמחאה ושזמן פרעון חל בשעת ההמחאה או לפניה, או זכויות קיימות או עתידות לבוא לפי חוזים שפורטו בהמחאה, או המחאת זכויות הכלולה בהעברת עסק בתום לב ובתמורה.

להלן החלק הקטן והחשוב בעניינו הנוגע לשינויים בפועל, הנובע מכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018, ניתן לפנות אלינו לקבלת הסבר מלא בטלפון או להשאיר לנו הודעה ואנחנו נחזור אליכם תוך 24 שעות.

* אין האמור לעיל כתבהר זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתבה זו היינו באחריות הקורא בלבד.

שאלות ותשובות בנושא עורך דין חדלות פירעון

כן, פקודת פשיטת רגל בוטלה וב-15/9/19 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. למעשה מדובר על אותו הליך שעבר מספר שינוים והתקצר בזמן. פרטים באתר.

הליך מאפשר מחיקת חובות או חלקם תוך 9-12 חודשים. הליך זה נותן הגנה מפני נושים ומבטל עיקולים והגבלות. הליך חדלות פירעון כולל בתוכו אופציות של הסדרי חוב עם נושים, שלא היו קיימות בפקודת פשיטת רגל. כל הפרטים באתר.

קודם כל צריך לבדוק את כדאיות ההליך. האם לחייב יש נכסים? האם הוא חייב לצאת לחו"ל בתקופה הקרובה ועוד. כל זה יכול להשפיע על הניהול ההליך ועל תוצאותיו – כמה חובות יימחקו. פרטים באתר או בטלפון 077-231-6906.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
אישור לבקשת פשיטת רגל

רוב האנשים היו רוצים להתנהל כלכלית נכונה ולהבטיח שלא יחסר להם, לילדים ולמשפחה שום דבר. עם זאת, כל אחד מאיתנו עלול לעשות טעויות לאורך הדרך,

קרא עוד »
פשיטת רגל של אדם פרטי

פשיטת רגל הינו מושג שלאורך השנים צבר סטיגמה שלילית, כי אדם שלא בא מהתחום נוטה לחשוב בשוגג שבעזרת הליך פשיטת רגל (חדלות פירעון) יחידים מתחמקים

קרא עוד »
האם כדאי לפשוט רגל

ההתנהלות הכלכלית שלנו בכל רגע נתון יכולה להשפיע בצורה מהותית ביותר על איך שייראו חיינו בהמשך. לכן ברור מדוע גם אתם, כמו רבים אחרים, חוששים

קרא עוד »
פשיטת רגל מול איחוד תיקים

שאלה העומדת בפני כל אדם הנקלע בעל כורחו לחובות שאינו יכול לעמוד בהם, נרדף על ידי נושיו, וכפועל יוצא סובל מעיקולים ומריבוי הליכים מבצעיים כנגד

קרא עוד »
דילוג לתוכן